Меню сайта

Роль і значення управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства ПАТ «Полтавакондитер»

У процесі аналізу показників рентабельності ПАТ «Полтавакондитер» виявлено, що період, який аналізується у курсовій роботі, відзначається отриманням прибутків та покращенням ефективності використання майна і джерел його формування (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Показники рентабельності ПАТ «Полтавакондитер» за 2009-2011 роки, (%)

Показник

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Відхилення (+,-)

2010 року від 2009

2011 року від 2010

Рентабельність:

Оборотних активів

19,98

3,61

13,72

-16,37

10,11

Виробничих запасів

76,25

14,19

35,29

-62,05

21,10

Витрат

7,01

1,33

2,95

-5,68

1,62

Власного капіталу

14,37

2,92

6,40

-11,45

3,48

Власного оборотного капіталу

29,57

6,05

12,00

-23,52

5,96

Активів

11,66

2,20

4,83

-9,45

2,63

Ділова активність - це комплексна характеристика, яка втілює різні аспекти діяльності підприємства, а тому визначається системою таких критеріїв, як місце підприємства на ринку конкретних товарів, географія ділових відносин, репутація підприємства як партнера, конкурентоспроможність. Таким чином, ділова активність може характеризуватись динамікою показників ефективності виробничо-господарської діяльності в цілому . На невисокий рівень ділової активності ПАТ «Полтавакондитер» вказує, перш за все, уповільнення у 2009 році оборотність капіталу підприємства на 0,4 обороти. Такі зміни свідчать про неефективність вкладення фінансових ресурсів у формування активів. Це пояснюється недостатньо ефективною системою управління активами. Зростання тривалості операційного циклу у 2009 році, зумовлене збільшенням терміну інкасації дебіторської заборгованості на 13 днів. Впродовж аналізованого періоду зростає тривалість фінансового циклу, який у 2009, 2010, 2011роках становив відповідно 55,6; 59,3; 75,4 дні (рис.2.6).

Рис. 2.6. Динаміка тривалості операційного та фінансового циклу ПАТ «Полтавакондитер» у 2009-2011 роках (дні)

На основі аналізу ділової активності та ефективності господарювання ПАТ «Полтавакондитер» можна зробити висновок, що товариство рентабельне, прибуткове, має стабільну фінансову стійкість. В роботі підприємства намітились тенденції до підвищення ділової активності та ефективності господарювання.

Фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов’язаннями. (табл. 2.4)

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Процес пошуків та впроваджень резервів поліпшення фінансових результатів в ПОСП Зірка
В умовах ринкових відносин, більшість підприємств за основну мету ставлять одержання прибутку. Прибуток підприємства багато в чому залежить від ціни продукції та витрат на її виробництво. Ціна продукції на ринку є наслідком взаємодії попиту та пропозиції. Під впливом законів ринкового цін ...

Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і склад, порядок розрахунку, та використання
В наш час багато які економісти схильні бачити головну причину нинішньої економічної кризи в Україні у непослідовності проведення економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно, така точка зору не позбавлена об'єктивності, однак на мою думку, сучасна еко ...