Меню сайта

Шляхи підвищення фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»

фінансовий стійкість прибуток рентабельність

Одним з найбільш суттєвих наслідків переходу України до ринкової економіки стала поява нових механізмів господарювання, які ґрунтуються на принципах повної економічної самостійності підприємств, мінливості зовнішнього середовища, а також високої інтенсивності конкуренції. У зв’язку з цим першочергового значення набуває забезпечення на підприємствах комплексної системи фінансової безпеки, яка стала б запорукою досягнення і підтримання найважливіших фінансових пропорцій, зокрема структури капіталу, на рівні, необхідному для створення передумов ефективного функціонування в поточному та перспективному періодах. Тому виникає питання: за рахунок якого майна та за рахунок яких джерел (власних або позичених) його придбати і в якому їх співвідношенні формувати сукупний капітал окремого підприємства. Вирішення цього питання потребує тільки індивідуального підходу. Не може бути визначено єдино оптимального підходу щодо співвідношення структурних елементів капіталу для різних підприємств або для одного підприємства на весь термін його функціонування. Проте процес оптимізації структури капіталу підприємства має здійснюватися на основі формування цільової структури капіталу - співвідношення власних і позичених фінансових коштів підприємства, яке дає змогу повною мірою забезпечити досягнення вибраного критерію її оптимізації (рис. 3.1) [13].

Рисунок 3.1 - Критерії визначення оптимальної структури капіталу

З метою оптимізації структури капіталу для ТзОВ «Імперія жирів» нами було обрано третій критерій - оптимальне співвідношення рентабельності власного капіталу та фінансової стійкості підприємства. Тобто ідентифікатором оптимального співвідношення власного і позикового капіталу обрано показники фінансової стійкості та рентабельності власного капіталу підприємства.

Крім того, виділяють три методи оптимізації структури капіталу підприємства [13]:

а) оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня прогнозованої фінансової рентабельності;

б) оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації її вартості;

в) оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків.

Оберемо третій метод, що пов’язаний з процесом диференційованого вибору джерел фінансування різних складових активів підприємства.

Існує декілька підходів до фінансування активів будь-якого підприємства (табл. 3.1) [13].

Таблиця 3.1 - Підходи до фінансування активів підприємства

Підходи до фінансування активів

Характеристика підходів

1. Консервативний

За даного підходу фінансування постійної частини активів і приблизно половини змінної їх частини здійснюється за рахунок ВК і ДЗК. Друга половина змінної частини активів підприємства повинна фінансуватися за рахунок КЗК. Така модель забезпечує високий рівень фінансової стійкості підприємства (за рахунок мінімального обсягу використання короткострокових позикових коштів), однак збільшує витрати власного капіталу на їх фінансування.

2.Помірний (компромісний)

При даному підході передбачається, що за рахунок ВК і ДЗК повинна фінансуватися постійна частина активів, тоді як за рахунок КЗК - весь обсяг змінної їх частини. Така модель забезпечує прийнятний рівень фінансової стійкості підприємства і рентабельність використання власного капіталу.

3.Агресивний

Агресивний підхід передбачає, що за рахунок ВК і ДЗК фінансується лише невелика частка постійної частини оборотних активів (не більше половини), тоді як за рахунок КЗК - переважна частка постійної і вся змінна частини активів підприємства. Такий тип політики може створити проблеми в забезпеченні поточної платоспроможності і фінансової стійкості підприємства.

Примітка. ДЗК - довгостроковий залучений капітал, ВК - власний капітал, КЗК - короткостроковий залучений капітал.

Оскільки фінансова стійкість ТзОВ «Імперія жирів» протягом 2010-2012 рр. характеризується стійким станом, то необхідно обирати таку модель фінансування активів підприємства, яка б не загрожувала виникненню проблем в забезпеченні поточної платоспроможності і фінансової стійкості підприємства. Тому, на нашу думку, варто запропонувати використання помірного підходу при фінансуванні активів. Такий тип політики фінансування активів забезпечить прийнятний рівень фінансової стійкості підприємства і рентабельність використання власного капіталу, наближену до середньої норми прибутку на капітал на ринку.

Оскільки операційна діяльність ТзОВ «Імперія жирів» не є сезонною, то оборотні активи підприємства не потрібно ділити на постійну і змінну частини. Вважатимемо, що сезонні коливання ніяким чином не впливають на виробництво та реалізацію продукції даного підприємства.

Зростання власного капіталу ТзОВ «Імперія жирів» можливе за рахунок таких дій [26]:

а) приросту вартості необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових вкладень і інших капітальних вкладень) підприємства в результаті переоцінки;

б) приросту вартості необоротних активів, створених за рахунок прибутку чи фондів підприємства.

Крім того, варто також провести реструктуризацію позикового капіталу, збільшивши частку довгострокових зобов’язань і знизивши частку поточних зобов’язань.

З метою покращення фінансової стійкості даного підприємства на мікрорівні доцільним є використання антикризової фінансової стратегії за кожним із наведених напрямів [26]:

а) проведення поглибленого аналізу структури кредиторської заборгованості у динаміці з метою пошуків способів і джерел її погашення;

б) аналіз структури заборгованості за довгостроковими кредитами з метою з'ясування причин несвоєчасності їх погашення;

в) аналіз структури дебіторської заборгованості, причин її виникнення і можливостей погашення;

г) забезпечення необхідного рівня самофінансування виробничого розвитку підприємства за рахунок прибутку, оптимізації податкових платежів, ефективної амортизаційної політики;

д) підвищення рівня ліквідності активів шляхом збільшення питомої ваги оборотних активів;

є) проведення інвентаризації основних виробничих фондів для визначення їх придатності й необхідності в експлуатації;

ж) проведення аналізу ефективності й доцільності довгострокових фінансових вкладень;

Отже, на основі проведеного дослідження ми дійшли висновку, що діяльність ТзОВ «Імперія жирів» протягом 2010-2012рр. мала абсолютну фінансову стійкість. Тому нами було запропоновано шляхи уникнення загрози фінансової нестійкості підприємства і визначено напрями, яких слід дотримуватися керівникам ТзОВ «Імперія жирів» для забезпечення його ефективної діяльності в майбутньому. Таким чином, запорукою досягнення і підтримання найважливіших фінансових пропорцій на достатньому рівні є оптимізація структури капіталу. Для даного підприємства ефективним є розподіл власних і позикових ресурсів у співвідношенні 50 \% : 50\%, яке може бути досягнуте за рахунок проведення відповідних заходів по нарощенню власного капіталу і реструктуризації позикового капіталу.

Висновки

Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства.

Провівши дослідження, ми визначили, що фінансова стійкість є основним елементом загальної стійкості підприємств, і розглядається як стабільність фінансового стану, можливість виконувати зобов’язання перед кредиторами, бюджетом та власниками за рахунок збалансування власних фінансових ресурсів та позик.

На фінансову стійкість підприємства впливають фактори, які за рівнем виникнення поділяються на зовнішні і внутрішні та за ступенем значущості факторів: чинники І рівня (базові), чинники ІІ рівня (похідні) і чинники ІІІ рівня (деталізуючі).

Для ефективної характеристики фінансової стійкості підприємства варто використовувати не один метод, а декілька в комплексі. Найбільш поширеними методами є метод абсолютних показників (визначення трикомпонентного типу фінансової стійкості підприємства) і метод відносних показників (аналіз набору коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства).

Провівши аналіз, ми визначили, що ТзОВ «Імперія жирів» протягом 2010-2012рр. знаходилося в абсолютному фінансовому стані, про що свідчать фінансово-економічні показники його діяльності

Визначивши фінансову стійкість за методом абсолютних показників та знайшовши трикомпонентний тип фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів» за кожен досліджуваний період, можна говорити про те, що дане підприємство протягом всього періоду знаходилось в стійкому фінансовому стані (абсолютна фінансова стійкість).

Це свідчить про необхідність вживання певних заходів з метою збереження позитивних результатів його діяльності в майбутньому.

Таким чином, запорукою досягнення і підтримання найважливіших фінансових пропорцій на достатньому рівні ТзОВ «Імперія жирів» є оптимізація структури капіталу. Для даного підприємства ефективним є розподіл власних і позикових ресурсів у співвідношенні 50\%: 50\%, яке може бути досягнуте за рахунок проведення відповідних заходів по нарощенню власного капіталу і реструктуризації позикового капіталу.

   Читайте більше

   Сучасні форми та системи оплати праці
   Робоча сила, як трактується в курсі економіки, - це сукупність фізичних і розумових можливостей людини, її здатність до праці. В умовах ринкових відносин «здатність працювати» робить робочу силу товаром. Але це не звичайний товар. Його відмінність від інших товарів складається в тому, що ...

   Фінансовий аналіз витрат підприємства ГК Турист
   Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженістю та різноманітністю мережі, якістю обслуговування в готельному господарстві. Саме готельні підпри ...