Меню сайта

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості на прикладі ТОВ «Юнігран»

З даних цієї таблиці видно, що основну частину оборотних активів підприємства складає дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги. У 2009 році ця частка складає 38,98%; у 2010 році дебіторська заборгованість склала 42783 тис. грн., що становить 62,1%. У 2011 році ця сума становила 55,5%. Так, як раніше було визначено, що основну її частку складає прострочена дебіторська заборгованість, то можна зробити висновок, що таке положення негативно впливає на загальну оборотність оборотних коштів підприємства, що призводить до затримки платежів і виникненню надлишкової кредиторської заборгованості.

Наступним етапом аналізу дебіторської заборгованості є розгляд періоду оборотності дебіторської заборгованості, кількості оборотів та коефіцієнту закріплення дебіторської заборгованості на 1 грн. реалізованої продукції. Оборотність дебіторської заборгованості визначається шляхом ділення суми дебіторської заборгованості за рік, помноженої на тривалість звітного періоду, на обсяг реалізації продукції. Обсяг дебіторської заборгованості визначається з «Балансу підприємства». Тривалість звітного періоду - року, береться як 360 днів. Обсяг реалізації продукції визначається значенням строки 035 «Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) «Звіту про фінансові результати» (додатки Г, Д, Е).

Кількість обертів, що виконує дебіторська заборгованість підприємства визначається діленням суми обсягу реалізованої продукції за рік на розмір дебіторської заборгованості підприємства також за рік. Коефіцієнт закріплення дебіторської заборгованості на 1 грн. реалізованої продукції визначається діленням розміру дебіторської заборгованості за рік по підприємству на суму обсягу реалізованої продукції (табл. 3.3) [19].

Таблиця 3.3. Розрахунок показників оборотності дебіторської заборгованості підприємства

Назва показників

2009

2010

2011

Коефіцієнт оберненості дебіторської заборгованості, в днях

(46475*360) / 256283 = 65,3

(68628*360) / 374570 = 65,9

(84009*360) / 224668 = 134,6

Кількість обертів

256283 / 46475 = 5,51

374570 / 68628 = 5,46

224668 / 84009 = 2,67

Коефіцієнт закріплення дебіторської заборгованості

46475 / 256283 = 0,18

68628 / 374570 = 0,18

84009 / 224668 = 0,37

Треба зробити висновок, що в 2009 році оборотності дебіторської заборгованості складав 65,3 дня, тобто 5,51 обертів на рік. Закріплення дебіторської заборгованості на 1 грн. реалізованої продукції складає 0,18 грн. Таке положення є досить нормальним, тому що дебіторська заборгованість обертається не досить швидко (більше ніж за рік), що спричинило велика сума простроченої заборгованості, а також повільне її погашення основними дебіторами.

В 2010 році ситуація дещо змінилась, що викликало збільшення швидкості обертання дебіторської заборгованості (65,9 днів на рік або 5,46 обертів). Також зменшилась частка дебіторської заборгованості, відносно до загальної суми реалізації продукції. Але такі позитивні тенденції вплинули на загальний фінансовий стан підприємства, тобто викликали зростання прибутку.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Бюджетування та контролінг на підприємстві
Останнім часом підприємства найчастіше застосовують систему бюджетного планування, яка впроваджується з метою економії фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат, більшої гнучкості в управлінні і контролі за собівартістю продукції, а також підвищення точності планових показників. ...

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...