Меню сайта

Методики визначення імовірності банкрутства підприємства

Отже, банкрутство - це неспроможність підприємства фінансувати свою діяльність, а також нездатність повернути борги кредиторам через недостатність активів у ліквідній формі.

Управління фінансовою діяльністю підприємства включає:

• розробку і реалізацію фінансової політики підприємства із застосуванням різних фінансових інструментів;

• прийняття рішень з фінансових питань, їх конкретизацію і розробку методів реалізації;

• інформаційне забезпечення за допомогою складання і аналізу фінансової звітності підприємства;

• оцінку інвестиційних проектів і формування портфеля інвестицій, оцінку витрат на капітал та фінансове планування і контроль;

• організацію апарату управління фінансово-господарською діяльністю підприємства.

Деякі науковці вважають, що методики прогнозування банкрутства, як прийнято називати їх у вітчизняній практиці, насправді, намагаються передбачити різні види криз. Саме тому отримані за їх використанням оцінки нерідко досить суттєво відрізняються. Ці методики доречніше було б називати методиками прогнозування певного виду кризи, адже жодна з них не може претендувати на використання в якості універсальної саме через «спеціалізацію» на певному виді кризи [29].

По-перше, більшість із наведених методик ґрунтуються на визначенні показників фінансово- господарської діяльності підприємства. Така оцінка є досить інформативною, проте, не дає можливості визначити тенденції розвитку підприємства. З метою отримання об’єктивних результатів, санаційну спроможність необхідно визначати систематично, досліджуючи динаміку показників, що характеризують її елементний склад.

По-друге, до уваги, здебільшого, беруть показники, що характеризують фінансову сферу діяльності підприємства, проте, вони є результативними й не дають можливості визначити, що є першопричиною виникнення кризи на підприємстві. На нашу думку, з метою оцінки санаційної спроможності слід аналізувати динаміку показників, що характеризують стан, забезпеченість та ефективність використання усіх факторів виробництва.

По-третє, визначення сильних, слабких сторін підприємства, його можливостей та загроз вимагають високого ступеня ознайомлення із специфікою підприємства, що не завжди є можливим.

По-четверте, інформаційною базою для використання зазначених методик є статистична звітність підприємства, а зважаючи на динаміку економічних умов в країні та специфіку її заповнення на більшості підприємств, досить важко отримати обґрунтовані результати.

По-п’яте, жодна із запропонованих методик не дає повної інформації про перспективи розвитку підприємства. Оцінка санаційної спроможності підприємства проводиться лише із позиції визначення глибини кризи та ймовірності банкрутства.

По-шосте, запропоновані методики є трудомісткими і вимагають значних затрат праці й часу.

Зокрема, для ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів» ми сформували наступну методику, яка включає в себе визначення імовірності банкрутства на основі двох вітчизняних методик (в результаті визначення економічного показника ознак поточної платоспроможності та інтегрального показника) та двох західних методик (за моделями Тафлера та Ліса). Отримані результати ми порівняємо та зробимо відповідні висновки.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 

Читайте більше

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ Лагуна м. Суми
Актуальність теми дослідження. В умовах ринкових трансформацій, функціонування підприємств усе більше ускладнюється під впливом динамічних змін різних факторів навколишнього середовища. Критично оцінюючи загальну тенденцію позитивних зрушень за останні роки, слід зазначити, що реальний с ...

Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками
На сучасному етапі розвитку народного господарства проходить подальше вдосконалення управлінської діяльності підприємств. Зміни, які проходять в економіці України, потребують підвищення ефективності та якості управлінської праці. Це викликано всезростаючим науково-технічним прогресом, вп ...