Меню сайта

Напрями вдосконалення податкової політики України

Висновки

Податкова політика - це діяльність держави у сфері акумулювання і використання податків. Податкова політика держави разом з бюджетною політикою складає фіскальну політику держави. Суб'єктами податкової політики в Україні виступають: Верховна Рада України, органи виконавчої влади (Міністерство фінансів, Державне казначейство, Міністерство економіки), органи податкової служби. Розрізняють податкову політику на макроекономічному рівні, тобто державну податкову політику, і на мікроекономічному рівні, тобто податкову політику суб'єкта оподаткування на рівні підприємства. Податкова політика має власні принципи організації: стабільність, економічну зацікавленість платників податків і держави, гнучкість, рівнонапруженість податкового тиску, економічну ефективність. За характером державна податкова політика може бути дискреційною та антидискреційною. Ефективність податкової політики проявляється у можливості збільшення джерела доходів держави за рахунок дискреційних або автоматичних змін, здатності визначати прийнятну податкову базу, нейтральності щодо податкових стимулів, направленості на мінімізацію витрат на сплату податків.

У 1991 році був прийнятий Закон УРСР «Про систему оподаткування». У 1997 році був прийнятий Закон України «Про внесення змін у Закон України «Про систему оподаткування», у якому була викладена нова редакція Закону «Про систему оподаткування». Зараз податкову політику України визначає Податковий кодекс, який набув чинності 1 січня 2011 року. Згідно з кодексом зменшилася кількість загальнодержавних і місцевих податків, введено прогресивну шкалу ПДФО, планується зниження ставок ПДВ та податку на прибуток підприємств.

Середній податковий тягар в Україні за 2005-2010 роки склав 22,6%. Однак при суворому дотриманні податкового законодавства цей показник складав би 40-42% - більше за показники розвинених європейських країн. Близько половини економічно активних суб’єктів господарювання в Україні знаходиться в тіні і, як мінімум, половина платників податків приховують свої доходи від оподаткування. В останні роки зростає частка надходжень від непрямих податків. Це явище не можна оцінювати однозначно, оскільки непрямі податки мають як переваги, так і недоліки. Також в Україні не використовується повною мірою прогресивна шкала оподаткування доходів фізичних осіб.

Основною метою проекту Податкового кодексу є зведення значної кількості законодавчих та нормативних актів до єдиного Закону. Крім цього, передбачається скорочення кількості податкової звітності та спрощення системи документообігу. Податковий кодекс має ряд недоліків: відстрочка впровадження місцевого податку на нерухоме майно, скорочення кількості осіб, які матимуть змогу працювати за спрощеною системою оподаткування, встановлено заборону на можливість працювати на єдиному податку абсолютно всім юридичним особам.

Прийняття Податкового кодексу є дещо поспішним, а тому і зміст його потрібно постійно удосконалювати. Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними: надмірно високі порівняно з доходами витрати на сплату податків, відсутність стабільного регулювання оподаткування, значні затрати часу на нарахування і сплату податків. Можливими шляхами вирішення цих проблем можуть бути: зменшення кількості податків та спрощення алгоритму їх нарахування, зниження податку на прибуток підприємств і зрівняння його ставки зі ставкою ПДФО, диференціювання ставки податку на прибуток підприємств залежно від ефективності роботи підприємства, спрощення вимог до амортизації активів підприємств, скасування деяких пільг з ПДВ разом із зниженням ставки ПДВ до 16%. Доцільно використовувати різні ставки ПДВ для різних груп товарів. Податкову систему країни треба змінювати таким чином, щоб більш враховувались економічні інтереси обох сторін - держави і платників податків, а також усувалась зацікавленість платників податків в ухилянні від їх сплати.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Інвестиційна діяльність страхових компаній
Страхування є об’єктивно необхідною складовою частиною економічної системи держави . В умовах розвинутих товарно-грошових відносин , що властиві сучасному процесу суспільного виробництва , страхове покриття по визначеним ризикам , що надається страховиком страхувальнику у грошовій фор ...

Особливості застосування податкових пільг щодо фізичних осіб в Україні
Для виконання своїх функцій держава формує відповідні засоби, що концентруються в бюджетах різноманітних рівнів і цільових фондів. Перехід до ринкових відносин, удосконалення відносин власності визначають податки як основні джерела формування доходної частини бюджету. Проблемне вивчення й ...