Меню сайта

Сутність та значення податку на прибуток

Національний банк України і його установи (крім госпрозрахункових, що оподатковуються у загальному порядку) сплачують у Державний бюджет України суму перевищення валових доходів консолідованого балансу над валовими витратами і частиною валових витрат років, що передують звітному (у випадку якщо вони не відшкодовані валовими доходами таких років), по закінченні фінансового року. У разі перевищення за підсумками року затверджених витрат Національного банку України над отриманими доходами дефіцит покривається за рахунок Державного бюджету України.

Постійне представництво до початку своєї господарської діяльності стає на облік у податковому органі за своїм місцезнаходженням в порядку, встановленому центральним податковим органом України. Постійне представництво, що почало свою господарську діяльність до реєстрації в податковому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а отриманий ним прибуток вважається прихованим від оподаткування [31, с.9].

Об’єктом оподаткування є прибуток, який визначають шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку та суму амортизаційних відрахувань.

ОП = СВД - ВВ - А, (1.1)

де ОП - оподатковуваний прибуток;

СВД - скоригований валовий доход звітного періоду;

ВВ - валові витрати звітного періоду;

А - амортизаційні відрахування.

Скоригований валовий дохід обчислюється за формулою:

СВД = ВД - (доходи, що не включаються до складу ВД) (1.2)

Базова ставка податку на прибуток складає 25% до об’єкта оподаткування. За ставкою 15% оподатковуються дивіденди нерезидентів. За ставкою 6% оподатковуються доходи нерезидентів від фрахту, у зв’язку із здійсненням міжнародних перевезень та валові доходи страхувальників за договорами страхування і перестрахування життя в разі дострокового розірвання договору, не пов’язаного зі смертю застрахованої особи (0% - за звичайних умов). За ставкою 3% оподатковуються інші доходи від страхової діяльності. Доходи страховика від здійснення діяльності, не пов’язаної зі страхуванням, оподатковуються за ставкою 25% [15, с. 57].

Податковими періодами з податку на прибуток є: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік.

Розрахунок податку на прибуток за результатами звітного періоду здійснюється за формулою:

ПНП = (ВД - ВВ - А)*0,25, (1.3)

де ПНП - податок на прибуток.

У процесі обліку та розрахунку податку на прибуток слід пам’ятати, що поняття «валовий дохід» та «валові витрати» суттєво відрізняються від фактичних доходів та витрат підприємства: валовий дохід являє собою доход платника, що підлягає оподаткуванню, а валові витрати представляють собою витрати, на які платник податку має право зменшити оподатковуваний дохід. Таким чином, розмір фінансового результату діяльності платника податку найчастіше не співпадає з розміром об’єкта оподаткування на прибуток [72, с. 108-109].

Згідно Закону України валовий дохід (ВД) - це загальна сума доходу платника податку від всіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Механізм економічного зростання в ринковій економіці
За досить короткий проміжок часу, що минув з моменту оголошення України незалежною державою, вона стикнулася з безліччю проблем, що зачепили практично усі сфери суспільного життя країни. Та найголовнішою проблемою сучасної України, я вважаю, є її теперішній економічний стан. Макро ...

Фінансово-господарська діяльність ТОВ Чернівці Поліхімбуд
На сьогодні в Україні відбувається інтенсивний і досить стрімкий розвиток ринкових механізмів, що вимагає від підприємств та фірм детального дослідження впливу всіх елементів системи господарювання та їх впливу на розвиток підприємництва загалом в державі. Виявлення ключових аспекті ...