Меню сайта

Сутність та значення податку на прибуток

В процесі здійснення господарської діяльності підприємство може здійснювати витрати, які не повністю зараховуються до складу валових витрат (табл. 1.1)

Таблиця 1.1

Порядок зарахування окремих видів витрат до складу валових витрат підприємства [72, с. 111]

Вид витрат

Ліміт зарахування до складу валових витрат

База для розрахунку

Організація прийомів, презентацій з рекламними цілями (передпродажні й рекламні заходи)

Не більше 2%

Оподатковуваний прибуток попереднього року

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам

Більше 2% і не більше 10%

Оподатковуваний прибуток попереднього звітного періоду

Капітальні витрати на ремонт, модернізацію основних фондів

Не більше 10%

Балансова вартість груп основних фондів на початок звітного року

Професійна підготовка працівників за профілем підприємства в українських закладах освіти

Не більше 3%

Фонд оплати праці попереднього звітного року

Звичайно, у господарській діяльності платників податків не завжди сума одержаних доходів покриває суми здійснених витрат, а оскільки зі збитку податку не заплатити, то існує механізм, яким регулюється порядок врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування у результатах наступних податкових періодів. Отже, якщо об'єкт оподаткування платника податку з числа резидентів за результатами податкового року має від'ємне значення об'єкта оподаткування (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), сума такого від'ємного значення підлягає включенню до складу валових витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього року у складі валових витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення. При цьому слід пам'ятати, що у випадку, коли від'ємне значення об'єкта оподаткування декларується платником податку протягом чотирьох послідовних податкових періодів, податковий орган має право провести позачергову перевірку правильності визначення об'єкта оподаткування. В інших випадках наявність від'ємного значення об'єкта оподаткування не є достатньою підставою для проведення такої позачергової перевірки [48, с. 161].

Перейти на сторінку: 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Читайте більше

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...

Гроші сутність, функції та теорія виникнення
Все наше життя тісно пов`язане з використанням грошей. Ми звикли до грошей до такої міри, що сприймаємо їх як належне, і не підозрюємо, що в нашому гаманці лежить один із найвидатніших винаходів людської думки. Гроші виконують важливу економічну роль. Розмаїття формулювання суті грошей св ...