Меню сайта

Сутність і класифікація капітальних вкладень

Часто термін «інвестиції» ототожнюють з терміном «капітальні вкладення». Разом про те, капітальні вкладення, хоч і становлять основну, більшу частину інвестицій, тим щонайменше, є їх частиною.

Капітальні вкладення - інвестиції в основний капітал, зокрема видатки нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, проектно-пошукові роботи, будівельно-монтажні роботи щодо спорудження будинків та споруд й комунікацій до них та інші витрати капітального характеру. До іншим затратам, зазвичай, ставляться інвестиції в його оборотні кошти, необхідних забезпечення введення об'єкта в експлуатацію. Докапитальним вкладенням не ставляться інвестиції в купівлю цінних паперів, для закупівлі патентів, прав власності на промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування. [2, с.48]

Отже, капітальні вкладення є одній з форм інвестицій, спрямованих, переважно, на відтворення виробничих потужностей, спорудження споруд виробничого призначення та невиробничій сфери.

Капітальні вкладення виконують надзвичайно важливу функцію у розвитку економіки нашої країни, оскільки є підвалинами рішення наступних завдань:

розширене відтворення й відновлення основних засобів підприємств;

прискорення науково-технічного прогресу;

поліпшення якості товарів та послуг;

перебудова структури громадського виробництва та забезпечення пропорційного збалансованого розвитку галузей народного господарства;

вдосконалення сировинної бази переробних галузей промисловості;

підвищення рівня зайнятість населення;

охорона довкілля;

будівництво об'єктів оборонного значення;

здійснення громадянського будівництва, розвиток сфер охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти. [3, с.32]

Вочевидь, що це список можна продовжити. Капітальні вкладення можна групувати за такими класифікаційними ознаками:

призначень інвестицій;

відтворювальна структура капітальних вкладень;

форма власності об'єкта капітальних вкладень;

форма власності інвестованого капіталу;

технологічна структура;

джерела фінансування;

ступінь централізації капітальних вкладень;

обсяг (структура) інвестицій.

Відповідно до даними ознаками можлива наступна класифікація капітальних вкладень. [2, с.64]

За призначенням інвестицій капітальні вкладення поділяються ми такі види:

виробничі капіталовкладення, тобто. вкладення кошти, активи виробничого призначення;

невиробничі капіталовкладення, тобто. інвестиції в об'єкти соціальної сфери (об'єкти соціально-культурного і побутового призначення, об'єкти здоров'я та освіти, об'єкти міської інфраструктури т.д.). [2, с.70]

За впливом на виробничу структуру капітальні вкладення поділяються на такі два види:

капітальні вкладення, пов'язані з інтенсивним розвитком виробництва (реконструкція і технічне переозброєння діючих підприємств);

капітальні вкладення, пов'язані з екстенсивним розвитком виробництва (будівництво підприємств і розширення діючих підприємств).

Залежно від форми власності об'єкта капітальних вкладень, виділяють:

капітальні вкладення об'єкти державної власності;

вкладення об'єкти муніципальної власності;

капітальні вкладення об'єкти приватної власності;

капітальні вкладення об'єкти власності інших форм.

По різноманітних форм власності інвестованого капіталу розрізняють:

приватні капітальні вкладення - це вкладення коштів, вироблені громадянами, і навіть інвестиції, здійснювані підприємствами і міжнародними організаціями приватної форми власності.

державні капітальні вкладення, здійснювані федеральними, регіональними та місцевими органами за кошти бюджетів;

іноземні капітальні вкладення, які виробляються іноземними громадянами, юридичних осіб та іноземними державам

спільні капітальні вкладення - це інвестиції, здійснювані суб'єктами цієї країни і іноземними суб'єктами. [11, с.98]

По технологічна структурі капітальні вкладення поділяються ми такі:

· капітальні вкладення, пов'язані з здійсненням будівельно-монтажні роботи;

· капітальні вкладення, пов'язані з придбання машин і устаткування, інструментів, і інвентарю, робочої сили і захисного одягу тощо.;

· капітальні вкладення, пов'язані з здійсненням інших капітальних робіт.

По джерелам фінансування капітальні вкладення класифікують ми такі види:

· власні капітальні вкладення, тобто. вкладення, джерелами яких є прибуток підприємства, амортизаційні відрахування; кошти, сплачувані органами страхування як відшкодування збитків аварій, стихійних лих; вклади статутний капітал;

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...

Застосування акредитиву в мiжнародних формах розрахункiв
Форми безготівкових розрахунків розрізняються між собою видом застовуваних розрахуноквих документів та порядком їх обігу. На сьогоднішній день безготівкові розрахунки між господарюючими органами можуть здійснюватися в таких формах: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, ...