Меню сайта

Сутність і класифікація капітальних вкладень

Часто термін «інвестиції» ототожнюють з терміном «капітальні вкладення». Разом про те, капітальні вкладення, хоч і становлять основну, більшу частину інвестицій, тим щонайменше, є їх частиною.

Капітальні вкладення - інвестиції в основний капітал, зокрема видатки нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, проектно-пошукові роботи, будівельно-монтажні роботи щодо спорудження будинків та споруд й комунікацій до них та інші витрати капітального характеру. До іншим затратам, зазвичай, ставляться інвестиції в його оборотні кошти, необхідних забезпечення введення об'єкта в експлуатацію. Докапитальним вкладенням не ставляться інвестиції в купівлю цінних паперів, для закупівлі патентів, прав власності на промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування. [2, с.48]

Отже, капітальні вкладення є одній з форм інвестицій, спрямованих, переважно, на відтворення виробничих потужностей, спорудження споруд виробничого призначення та невиробничій сфери.

Капітальні вкладення виконують надзвичайно важливу функцію у розвитку економіки нашої країни, оскільки є підвалинами рішення наступних завдань:

розширене відтворення й відновлення основних засобів підприємств;

прискорення науково-технічного прогресу;

поліпшення якості товарів та послуг;

перебудова структури громадського виробництва та забезпечення пропорційного збалансованого розвитку галузей народного господарства;

вдосконалення сировинної бази переробних галузей промисловості;

підвищення рівня зайнятість населення;

охорона довкілля;

будівництво об'єктів оборонного значення;

здійснення громадянського будівництва, розвиток сфер охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти. [3, с.32]

Вочевидь, що це список можна продовжити. Капітальні вкладення можна групувати за такими класифікаційними ознаками:

призначень інвестицій;

відтворювальна структура капітальних вкладень;

форма власності об'єкта капітальних вкладень;

форма власності інвестованого капіталу;

технологічна структура;

джерела фінансування;

ступінь централізації капітальних вкладень;

обсяг (структура) інвестицій.

Відповідно до даними ознаками можлива наступна класифікація капітальних вкладень. [2, с.64]

За призначенням інвестицій капітальні вкладення поділяються ми такі види:

виробничі капіталовкладення, тобто. вкладення кошти, активи виробничого призначення;

невиробничі капіталовкладення, тобто. інвестиції в об'єкти соціальної сфери (об'єкти соціально-культурного і побутового призначення, об'єкти здоров'я та освіти, об'єкти міської інфраструктури т.д.). [2, с.70]

За впливом на виробничу структуру капітальні вкладення поділяються на такі два види:

капітальні вкладення, пов'язані з інтенсивним розвитком виробництва (реконструкція і технічне переозброєння діючих підприємств);

капітальні вкладення, пов'язані з екстенсивним розвитком виробництва (будівництво підприємств і розширення діючих підприємств).

Залежно від форми власності об'єкта капітальних вкладень, виділяють:

капітальні вкладення об'єкти державної власності;

вкладення об'єкти муніципальної власності;

капітальні вкладення об'єкти приватної власності;

капітальні вкладення об'єкти власності інших форм.

По різноманітних форм власності інвестованого капіталу розрізняють:

приватні капітальні вкладення - це вкладення коштів, вироблені громадянами, і навіть інвестиції, здійснювані підприємствами і міжнародними організаціями приватної форми власності.

державні капітальні вкладення, здійснювані федеральними, регіональними та місцевими органами за кошти бюджетів;

іноземні капітальні вкладення, які виробляються іноземними громадянами, юридичних осіб та іноземними державам

спільні капітальні вкладення - це інвестиції, здійснювані суб'єктами цієї країни і іноземними суб'єктами. [11, с.98]

По технологічна структурі капітальні вкладення поділяються ми такі:

· капітальні вкладення, пов'язані з здійсненням будівельно-монтажні роботи;

· капітальні вкладення, пов'язані з придбання машин і устаткування, інструментів, і інвентарю, робочої сили і захисного одягу тощо.;

· капітальні вкладення, пов'язані з здійсненням інших капітальних робіт.

По джерелам фінансування капітальні вкладення класифікують ми такі види:

· власні капітальні вкладення, тобто. вкладення, джерелами яких є прибуток підприємства, амортизаційні відрахування; кошти, сплачувані органами страхування як відшкодування збитків аварій, стихійних лих; вклади статутний капітал;

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Національна депозитарна система проблеми становлення та розвитку
Інфраструктура фондового ринку в кожній країні має свої особливості. Вони обумовлені рівнем розвитку економіки країни, характером діючої моделі ринку, специфікою системи державного регулювання ринку. Неодмінним елементом організації ринку цінних паперів є депозитарна система, яка виступ ...

Основні напрямки реалізації видатків державного бюджету України
Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини. Актуальність обраної для дослід ...