Меню сайта

Шляхи мінімізації бюджетного дефіциту та основні напрямки вдосконалення планування державного бюджету

· Показники розвитку державного сектора економіки, зокрема : отримання та використання доходів від розпорядження державним майном, ефективності використання об'єктів права державної власності, розвитку казенних підприємств тощо,

· вплив очікуваних змін зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної ситуації на економіку країни.

Удосконалення бюджетного процесу потребує також додаткової організаційної перебудови діяльності міністерства фінансів. Разом із виконанням функції поточного бюджетного планування воно повинно слідкувати за виконанням бюджету, забезпечувати за допомогою цього реалізацію державної макроекономічної політики.

Необхідно також зміцнити систему підготовки звітних матеріалів, зорієнтувати її на конкретного споживача, що сприятиме поліпшенню управління бюджетними ресурсами. [25]

Скорочення хоч би яких бюджетних видатків завжди досить болюче питання. Такі дії зачіпають інтереси працівників окремих галузей, у першу чергу соціально-культурної сфери, і, як правило, призводять до скорочення чисельності працюючих, зменшення контингентів, які обслуговуються бюджетними установами. При цьому слід мати на увазі й те, що є видатки, які ні за яких умов не можуть бути скороченими. Так, наприклад, якщо у сфері освіти чи охорони здоров’я можна скоротити відповідно прийом на навчання, кількість лікарняних ліжок, а звідси і штат працюючих, то неможливо скоротити бюджетні видатки на виплату пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ або асигнування на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу та їхнім родинам.[20]

Розраховувати, що найближчим часом буде достатньо коштів для розв’язання накопичених роками фінансових і матеріально-технічних проблем у соціальній сфері, не доводиться. За цих умов слід розвивати багатоканальне фінансування установ і організацій, які утримуються за рахунок бюджету, шляхом розширення додаткових освітніх послуг, інноваційної та наукової діяльності. Необхідна розробка правових і нормативних документів, які б стимулювали залучення позабюджетних коштів у сферу названих послуг.

Воднораз є нагальна потреба у здійсненні структурних перетворень у соціальній сфері. Зокрема, роботу щодо забезпечення раціонального використання бюджетних коштів слід здійснювати з урахуванням необхідності вирішення таких питань:

· запровадження державних мінімальних соціальних стандартів, що характеризують обсяг послуг, достатніх для отримання необхідної кваліфікації;

· скорочення (де це обґрунтовано) термінів навчання у вищих освітніх закладах усіх рівнів акредитації;

· оптимізація структури вищих освітніх закладів шляхом об'єднання, ліквідації зайвих структурних підрозділів;

· застосування практики прийому випускників закладів освіти нижчого рівня акредитації на старші курси вищих освітніх закладів III і IV рівнів акредитації;

· удосконалення мережі закладів охорони здоров'я шляхом об'єднання відомчих установ з установами системи Міністерства охорони здоров'я України, приведення у відповідність наявної кількості ліжок на 10 тисяч осіб населення за встановленими урядом нормативами;

· забезпечення розвитку страхової медицини.[18]

Пошук шляхів поліпшення стану фінансування соціальної сфери повинен здійснюватися поряд із забезпеченням економного і бережливого використання наявних бюджетних ресурсів. Можна навіть за допомогою здійснення організаційних заходів досягти значного поліпшення стану справ, зокрема, шляхом встановлення лічильників тепло- і водопостачання, газу, доведення до натуральних лімітів споживання цих ресурсів, посилення контролю за правильністю та повнотою внесення орендної плати тощо.

Виконання таких функцій у повному обсязі можливе за умови об’єднання зусиль усіх управлінських структур фінансової системи. Проте здійснене останніми роками відокремлення від Міністерства фінансів Державної податкової служби, а також виділення з його складу в окремі центральні органи державної виконавчої влади Державного казначейства і Контрольно-ревізійної служби України (хоча їх діяльність і спрямовується Міністерством фінансів України) не сприяє цьому, а навпаки призводить до роздрібненості у виконанні державної фінансової політики, унеможливлення проведення єдиних спрямованих дій щодо її здійснення.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Особливості системи податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб
Система оподаткування доходів фізичних осіб є регулятором взаємовідносин між державою та громадянами - платниками податків. В умовах соціальної диференціації населення, що об’єктивно супроводжує функціонування економіки на ринкових засадах, особливої гостроти набувають питання, пов’язані ...

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку к ...