Меню сайта

Сутність і складові елементи інституційного аналізу інвестиційного проекту

Метою здійснення інституційного аналізу інвестиційного проекту є визначення впливу зовнішніх (політичних, економічних, соціокультурних. правових та ін.) і внутрішніх (рівня кваліфікації персоналу, залученого до впровадження проекту, менеджменту організації, що забезпечує впровадження проекту тощо) факторів на успішність реалізації проекту.

Інституційний аналіз має вирішувати такі основні завдання:

)аналіз політичної орієнтації і макроекономічної політики уряду, держави;

)ідентифікація цілей проекту і напрямів розвитку, що визначені урядом як пріоритетні;

)оцінка рівня менеджменту проекту та визначення параметрів його реалізації;

)характеристика кадрового потенціалу організації щодо здатності виконати завдання проекту;

)аналіз узгодженості цілей проекту з інтересами його учасників;

)аналіз відповідності організаційної структури управління проектом

Складовими інституційного аналізу є:

) характеристика сильних і слабких сторін організацій - учасниць проекту та оцінка можливості виконання ними проектних завдань;

)опис та аналіз правової бази, політичних факторів, у межах яких будуть реалізовувати та експлуатувати проект;

)оцінка можливого впливу державної політики, макроекономічного регулювання і регламентації зовнішньоторговельної та інвестиційної діяльності на реалізацію проекту;

)розробка заходів протидії потенційно можливому гальмівному впливу на проект нормативних актів, лобіювання інтересів учасників проекту;

)розробка програми усунення або зменшення негативного впливу внутрішніх факторів, що впливають на успішну реалізацію проекту.

Читайте більше

Фінансовий аналіз формування та розподілу прибутку підприємства
Прибуток - це багатозначний термін. Приблизно п'ятдесят років тому американський економіст Френк Найт, видатний дослідник цієї проблеми, у своїй енциклопедичній статті опублікував наступний вислів: «Можливо, не один економічний термін або поняття не використовується в такому неймовірному ...

Облік, аналіз і аудит податку на додану вартість
Актуальність дослідження. Податок на додану вартість вважається найбільш досконалою сучасною формою непрямого оподаткування і відіграє важливу роль у системі державних фінансів у більшості розвинених країн світу та країн з перехідною економікою. Сам факт його запровадження в Україні можна ...