Меню сайта

Оподаткування підприємства

Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Теорія оподаткування оформилася в останній третині вісімнадцятого століття. Її творцем можна назвати шотландського економіста і філософа А. Сміта.

З одного боку наука про податки - окрема галузь фінансової науки. В цьому напрямку вона розвивається за принципом «знати все більше про все менше», маючи характер вузько спеціалізованого знання про податкову систему або про окремі податки. В іншому сенсі податкова наука - галузь суспільствознавства, що розглядає оподаткування в контексті знання про людей, суспільство, економіку і державу, тобто відноситься до гуманітарних наук. У гуманістичному аспекті податки інтерпретуються як поставлений на службу інтересам людини фінансовий ресурс, що знаходиться в розпорядженні держави.

Податкова система будь-якої країни ставить собі за мету: по-перше, акумулювати фінансові ресурси в руках держави для того, щоб виконувати свої обов'язки перед суспільством щодо забезпечення соціальних умов життя населення; по-друге, стимулювати розвиток економіки держави за рахунок розширеного відтворення. Ця мета справдиться у тому разі, якщо суб'єкти підприємницької діяльності здійснять податкові відрахування і платежі до бюджетів усіх рівнів у потрібному обсязі, а частина нерозподіленого прибутку залишиться у їхньому розпорядженні. Саме за рахунок цієї частини дозволяється поповнити статутний капітал підприємства, його додатковий і резервний капітал, здійснювати операції, спрямовані на зміцнення і розширення своєї матеріально-технічної та економічної бази. Отже, система оподаткування має бути стабільною і передбачати вигоди для платників при дотримання правил податкової дисципліни.

Прикладом цього є праці вітчизняних вчених: Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенка, Н.Ю. Пришви, М.О. Перепелиці, Ю.О. Костенко, О.В. Бакун, О.Г. Свєчнікової та інші.

Об’єктивна необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень з питань оподаткування суб’єктів малого підприємництва з метою забезпечення стабільності їх функціонування обумовила вибір теми дослідження та її актуальність.

В сучасних економічних умовах питання податкових відносин між державою та суб'єктами підприємництва (платниками податків) є дуже непростими, в більшій мірі для платників податків.

Серед зарубіжних науковців, які вивчають дане питання важливе місце займають дослідження російських науковців Жежери М.П., Грек Г.В. Багато уваги приділяється податковим відносинам в роботах Стефана Бруксона, Коліна Берроу, Хілми Стольф, Джейн Бредлі та Марка Елісона. Проте дане питання залишається мало вивченим.

Оцінка економічних процесів, що відбуваються в Україні, свідчить, що розпочата економічна реформа здійснювалася без достатньо науково обґрунтованої податкової стратегії. Закладення практичних основ податкової політики в Україні при відсутності її цілісної концепції вкрай ускладнило можливості централізованого податкового регулювання підприємництва та викликало загострення взаємовідносин між державою та платниками податків.

Чинна система оподаткування в Україні створює значне податкове навантаження на суб’єктів малого підприємництва. Введення в Україні спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва ще не забезпечило необхідних зрушень в їх розвитку. У той же час, продовжується формування значного тіньового сектора економіки, в тому числі і за рахунок суб’єктів малого підприємництва, що призводить до масового ухилення від оподаткування. Одним із основних завдань української економіки під час економічної кризи є стимулювання підприємницької діяльності. Розвиток малого та середнього бізнесу сприяє створенню умов для позитивних структурних змін в економіці України. Малий бізнес забезпечує гнучкість і стійкість економічної системи, наближає її до потреб конкретних споживачів, надає робочі місця та забезпечує джерело доходу для значних прошарків населення.

Проблеми оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування, знаходять своє відображення в багатьох наукових публікаціях. Науковці вивчають доцільність вибору спрощеної системи оподаткування, ефективність та недоліки її запровадження, динаміку податкових надходжень до бюджетів, проблеми застосування спрощеної системи оподаткування. Проте до сьогодні проблеми в системі оподаткування малого бізнесу потребують вирішення і подальших досліджень.

Звичайно, наше законодавство поки що недосконале і має вади. Але це природно за відсутності досвіду. Створення податкової системи вимагало вивчення закордонного досвіду, який довгий час висвітлювався у нас лише з негативної сторони. Поспішне його копіювання (у деяких випадках) також не дало позитивних результатів.

Предметом дослідження даної роботи є система оподаткування, як фактор впливу на діяльність підприємства.

Об'єктом дослідження є фінансово-господарський стан Пологівської дільниці водопровідно-каналізаційного господарства обласного комунального підприємства «Запоріжжяводоканал» та вплив на нього системи оподаткування.

Метою магістерської роботи є вивчення впливу системи оподаткування на діяльність підприємств, а саме, на діяльність Пологівської дільниці ВКГ та пошук шляхів щодо її покращення.

Основними завданнями мого дослідження є такі:

· дослідження фінансового стану підприємства;

· вивчення основних видів податків та їх функцій;

· ознайомлення з сутністю податкової системи;

· аналіз господарської діяльності Пологівської дільниці ВКГ з урахуванням впливу на неї податкової системи;

· розробка пропозицій щодо оптимізації податкових платежів на Пологівській дільниці ВКГ;

Інформаційною базою для аналізу діяльності Пологівської дільниці ВКГ були дані:

· балансу (форма №1);

· звіту про фінансові результати (форма №2);

· декларації про прибуток підприємства;

· податкової декларації з податку на додану вартість;

· аналітичні дані підприємства.

Робота складається з трьох розділів.

У першому розділі розкривається сутність податкової системи України та значення спрощеної системи оподаткування для роботи підприємств.

У другому розділі проводиться аналіз господарської діяльності та фінансового стану Пологівської дільниці ВКГ.

У третьому розділі визначається як саме система оподаткування впливає на політику ціноутворення підприємства, а також розробляються пропозиції щодо оптимізації податкових платежів.

Результатом мого дослідження стало обґрунтування впливу податкової системи на діяльність підприємств та розробка пропозицій щодо оптимізації податкових платежів на підприємстві, а також аналіз впливу реформування системи оподаткування України на діяльність підприємства.

    Читайте більше

    Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства
    При проведенні аналізу фінансової стійкості підприємств в економічній літературі використовують різні методи і підходи. Оскільки не існує єдності у визначенні категорії фінансової стійкості, то відсутній і єдиний підхід до визначення показників оцінки фінансової стійкості підприємства. Для хар ...

    Організація діяльності Центральної районної поліклініки Деснянського району
    фінансування облік поліклініка Інформація про діяльність підприємства необхідна - працівнику, засновнику(учаснику) підприємства, представникам контролюючих органів, і, врешті, просто жителям району, в даному випадку Деснянського, де функціонує центральна поліклініка. Кожному важливо, ...