Меню сайта

Напрями і перспективи вдосконалення податкової системи в Україні

6. Виникає необхідність проведення податкової реформи, одним з ключових моментівякої має стати прийняття Податкового кодексу України,єдиного систематизованого законодавчого акту прямої дії, який охоплюватиме всі без виключення питання податкового права та відповідатиме адекватним засадам податкової політики держави, встановлюватиметься єдність податкової системи та законодавчої бази оподаткування, визначатиметься вичерпний перелік податків та зборів, та ставки, що справляються на загальнодержавному і місцевому рівнях.Таким законодавчим актом повинен стати Податковий кодекс України.

В Податковому кодексі України має бути закладено правовий фундамент системи податкових відносин, визначено основні засади процесу оподаткування в Україні, а також вміщено положення, які регламентують:

.основні засади правового регулювання податкових правовідносин;

.склад податкового законодавства України, його дію в часі та співвідношення з міжнародними договорами;

.систему податків та зборів, їх перелік та сутністьїхелементів;

4.коло суб’єктів податкових правовідносин іїх права та обов’язки;

5.підстави виникнення (зміни, припинення) та порядок виконання обов’язків щодо сплати податків (зборів);

6.склад і порядок подання податкової звітності та форми і методи проведення податкового контролю;

7.види податкових правопорушень і відповідальності за їх вчинення (фінансова, кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова), давність притягнення до такої відповідальності, а також розмір податкових санкцій;

Таким чином, можна зробити висновок, щоПодатковий кодекс України повинен виконувати такі функції:

.встановлення податків та зборів, які стягуються на всій території України;

.визначення порядку встановлення, зміни та скасування податків та зборів;

.встановлення прав та обов’язків платників податків та зборів, податкових органів та інших учасників правовідносин, які регулюються податковим законодавством;

.встановлення підстав виникнення, зміни, припинення та порядку виконання обов’язків щодо сплати податків (зборів);

.визначення форм та методів податкового контролю;

.встановлення порядку та умов притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства.

ВИСНОВКИ

Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу. Постає закономірне питання: Чому? А тому що просто не існує моделі ідеальної податкової системи, яка позбавлена будь-яких недоліків. Громадяни країни завжди незадоволені тим, що повинні сплачувати податки, але оскільки держава не в змозі ефективно функціонувати за відсутності податкового механізму, вона повинна створити такі умови, які не будуть руйнівними для добробуту агентів. Адже податки - це одна із форм вирівнювання доходів юридичних і фізичних осіб з метою досягнення соціальної справедливості й економічного розвитку. Тому теоретики й практики працюють над тим, аби створити таку податкову систему, яка б забезпечила оптимальне конкурентне середовище для бізнесу, й одночасно була ефективним фіскальним інструментом.

На нинішньому етапі відродження економіки України назріла потреба в реформуванні податкової системи, створення цілісного стабільного та раціонального податкового законодавства. Україна як міцна держава вживає багато заходів щодо створення потужної податкової системи, але є ряд важливих проблем які на даний час є невирішеними.

В сучасних умова податкова система України має ряд таких недоліків:

) Значна складність та суперечливість податкової системи;

) Фіскальна спрямованість податкової системи і недостатня орієнтація регулюючої функції на стале економічне зростання ;

) Складна, неоднорідна та нестабільна нормативно-правова база оподаткування, а також неузгодженість та суперечливість окремих законодавчих норм;

) Витрати на адміністрування окремих податків є значними порівняно з доходами бюджету, що формуються за рахунок їх справляння;

) Значна нерівномірність розподілу податкового тягаря через наявність великої кількості податкових пільг та існування різноманітних схем ухиляння від сплати податків;

) Непрозорість податкового регулювання;

) Діяльність Міністерства Фінансів, Державної податкової служби, Держмитслужби щодо реалізації державної податкової політики є недостатньо узгодженою і ефективною внаслідок недосконалого правового регулювання їх взаємовідносин;

) Корумпованість і каральний зміст податкових відносин.

Серед основних дестабілізуючих факторів вітчизняної податкової системи, що впливають на ефективність та розвиток національної економіки, можна виділити: уповільнення темпів зростання ВВП та їх невідповідність аналогічним показникам доходів та податкових надходжень до бюджету, незадовільне вирішення фіскальних завдань, низький рівень податкової дисципліни.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Застосування акредитиву в мiжнародних формах розрахункiв
Форми безготівкових розрахунків розрізняються між собою видом застовуваних розрахуноквих документів та порядком їх обігу. На сьогоднішній день безготівкові розрахунки між господарюючими органами можуть здійснюватися в таких формах: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, ...

Місцеві податки та їх характеристика
В Україні доходи місцевого бюджету формуються, в основному, з таких джерел: податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, збори за використання природних ресурсів, місцеві податки і збори, надходження дивідендів від використання місцевого майна, власні надходження бюдж ...