Меню сайта

Загрози економічної безпеки держави в умовах світової фінансової кризи

світовий фінансовий криза безпека

Економічна небезпека - поступова втрата власності народу на своє національне багатство і здатності держави проводити незалежну політику в інтересах народу, а також поступове перетворення країни на сировинний придаток, джерело дешевих ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових, інформаційних). Більшість науковців визначають сьогодні економічну безпеку - як такий стан національної економіки, який забезпечує стабільне функціонування виробництва, кредитно-фінансової і банківської системи, задовольняє матеріальні потреби держави, суспільства і особи, здійснює їх захист від зовнішніх та внутрішніх загроз [17].

В умовах прискореної глобалізації світового господарства однією із важливіших проблем для економіки держави є саме зростання загроз її економічній безпеці держави. Невирішеність проблем у цій сфері не дозволяє забезпечити відповідний рівень економічного зростання, ускладнює здійснення ефективної реструктуризації економіки, здійснює негативний вплив на фінансову, податкову, страхову сфери та бюджетний процес держави. Завданням держави є виявлення внутрішніх та зовнішніх загроз в економічній сфері, визначення рівня їх небезпеки, реалізації адекватних заходів щодо запобігання та усунення цих загроз, а також негативних наслідків їхнього впливу. У законі України «Про основи національної безпеки» зазначається, що: «Національна безпека України - це захищеність життєво важливих інтересів людини, громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечується сталий розвиток суспільства, сучасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам» .

Зовнішні загрози національної безпеці держави в економічній сфері[13]:

ресурсна і технологічна залежність України від зарубіжних країн;

втрата традиційних ринків збуту продукції виробництва та надання послуг на світових ринках;

неврегульованість щодо місця вітчизняної системи використання трудових ресурсів на світових ринка та механізму взаємовигідної кооперації в цій області;

обмеженість діяльності вітчизняних фінансово-банківських установ на міжнародному ринку;

вплив негативних чинників світової фінансової кризи на провідні галузі вітчизняної економіки та залежність експортно-імпортне орієнтованих підприємств та установ від колихань світових ринків;

брак іноземних інвестицій та відсутність повноправного членства вітчизняних товаровиробників в світових фінансово-економічних інституціях.

Внутрішні загрози національної безпеці держави в економічній сфері:

повільне удосконалення правової і нормативної бази, невідповідність значної кількості законодавчих актів світовим вимогам і стандартам;

використання зношених, морально застарілих фондів та основних засобів і енергоємних технологій;

недосконале науково-дослідне та інформаційне забезпечення;

недостатній обсяг обігових коштів у підприємств та установ для їх розвитку, відсутність системи ефективного кредитування, в тому числі іпотечного;

негативний вплив організованої злочинної діяльності та корупції в економічній та управлінських сферах.

Основною умовою (завданням) збереження економічної безпеки держави, насамперед в умовах світової фінансової кризи є модернізація вітчизняної економіки, в тому числі проведення дієвих реформ в економічному та соціальному секторі. Така модернізація повинна супроводжуватися поступовим прийняттям системи сучасного регулювання ринку та бізнесу, що збільшить прозорість в економіці. Це, в свою чергу, приведе до підвищення довіри внутрішніх та іноземних інвесторів і відповідно до зростання обсягів інвестицій в країну в цілому, забезпечить доступ до внутрішніх ринків інших країн, зростання обсягів інвестицій, удосконалення методів управління та збільшення трансферів для поліпшення інфраструктури, а нові інформаційні технології забезпечать можливість швидко і якісно сформувати потоки економічної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень [13].

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту
У взаємному зв’язку між кредитором і позичальником предмет їх спільного інтересу - кредит – породжує різні правничо-економічні ситуації: для боржника – зобов‘язання повернути позичені ресурси , а для кредитора право вимагати їх повернення у попередньо узгоджених обсязі і терміні. Неви ...

Фінансово-господарська діяльність ТОВ Чернівці Поліхімбуд
На сьогодні в Україні відбувається інтенсивний і досить стрімкий розвиток ринкових механізмів, що вимагає від підприємств та фірм детального дослідження впливу всіх елементів системи господарювання та їх впливу на розвиток підприємництва загалом в державі. Виявлення ключових аспекті ...