Меню сайта

Сутність і структура місцевих фінансів

За структурою місцеві бюджети поділяються на дві частини (рис.1.2.):

. Доходи та видатки, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, тобто дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до бюджетів вищого рівня. Це так звані делеговані повноваження.

. Доходи і видатки, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів - власні повноваження.

Рис. 1.2 Структура місцевого бюджету

Доходами, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, вважаються ті, що закріплені за територіальним бюджетом для забезпечення видатків, які обраховуються за фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості. Якщо сума вказаних доходів менша за суму видатків, що передані державі і обраховані за формулою то на різницю даному бюджету надається трансферт - дотація вирівнювання.

Власними повноваженнями, вважаються такі, які повністю залишаються в розпорядженні відповідного бюджету та не враховують обсягів вилучення. Ці доходи призначено для забезпечення видатків, які в межах чинного законодавства повністю передані на розгляд місцевих органів влади.

Згідно Бюджетного кодексу України, бюджет складається з загального та спеціального фондів.[1]

Загальний фонд бюджету включає надходження, що визначені для забезпечення ресурсами загальних виплат та не призначаються на конкретні цілі. Він є джерелом більшості видатків бюджету.

Спеціальний фонд має формуватися з конкретно визначених джерел надходжень і використовуватися на фінансування конкретно визначених цілей. Тобто це означає закріплення джерела доходів до статті видатків, за яким певні види доходів призначаються на фінансування деяких видів видатків. Даний фонд був введений з метою покращення контролю над бюджетними коштами, які раніше спрямовувалися до різних позабюджетних фондів.

Місцевий бюджет поділяється на поточний бюджет та бюджет розвитку.

Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ виробничої і соціальної інфраструктури, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, а також на фінансування заходів стосовно соціального захисту населення.

Сазонець І.Л. вважає, що головною метою створення бюджету розвитку є фінансування програм соціально-економічного розвитку відповідної території, пов’язаних із розширеним відтворенням.[65]

Поточний бюджет покриває щоденні витрати на надання послуг, у той час бюджет розвитку фінансує витрати на розвиток інфраструктури, громадські споруди, обладнання та викуп земельних ділянок.

Поділ місцевих бюджетів на поточні і бюджети розвитку визначає порядок фінансування за умов наявності дефіциту бюджету у зв’язку з невиконанням доходів бюджету. У такому випадку насамперед фінансуються видатки, що включені в поточний бюджет.

Держава має право фінансової підтримки місцевого самоврядування, брати участь у формуванні доходів місцевого самоврядування, здійснює контроль за законним, економним і ефективним витрачанням коштів та належним їх обліком. Вона гарантує органам територіальної влади дохідну базу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб.

Місцеве самоврядування, як і держава, є інструментом, що надає суспільні послуги, а для надання таких послуг їм необхідна стабільна і фінансово стабільна дохідна база. Ефективність та масштаби діяльності місцевих органів у сфері надання соціальних послуг залежать від стану фінансів місцевих органів влади. Діяльність місцевих органів влади у сфері надання суспільних послуг за рахунок саме дохідної частини їх бюджетів є однією з форм регулювання економіки і соціального розвитку країни.

Місцевим бюджетам відводиться належне місце у втіленні загальних національних цілей, визначених перспективною програмою розвитку українського суспільства "Україна - 2010" [61]:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ М’ясокомбінат Ятрань за даними фінансової звітності
В умовах невизначеності та нестабільності економічних умов господарювання прогнозування фінансового стану за допомогою фінансових показників не дає в повному обсязі інформацію щодо перспектив фінансового розвитку підприємства. За таких обставин виникає необхідність застосування механізму ...