Меню сайта

Характеристика підприємства як об’єкта дослідження

ВАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль» створене в процесі корпоратизації Державного підприємства «Миколаївська теплоелектроцентраль» на підставі наказу Мінпаливенерго Уіфаїни від 29.11.2001 р. № 599. В подальшому наказ від 29.11.2001 р. № 599 скасовано наказом Мінпаливенерго від 16.04.2002 р. № 230 і його дія відновлена наказом від 16.08.2002 р. № 485, відповідно до якого наказ Мінпаливенерго України від 29.11.2002 р. № 599 про створення ВАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль» вважається таким, що набрала чинності з 16.08.2002 р.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від виробництва, передачі та постачання електричної та теплової енергії згідно одержаних ліцензій, забезпечення інтересів його працівників та задоволення їх економічних, соціальних потреб, а також здійснення інших видів діяльності з метою отримання прибутку.

Середньообліковий склад чисельності працюючих підприємства за 2005 р:

кількість працюючих - 515 чол.

промислово-виробничий персонал - 492 чол.

непромисловий персонал - 23 чол.

Середньорічна заробітна плата 2005 р. працівникам підприємства склала 4668,7 грн.

Обліковим підрозділом на підприємстві є спеціальна управлінська служба - бухгалтерія, яка є самостійним структурним підрозділом підприємства на правах відділу, підкоряється головному бухгалтеру.

Задачами бухгалтерії є організація бухгалтерського, податкового і статистичного обліків фінансово-господарської діяльності підприємства.

Структуру і штати бухгалтерії затверджує директор підприємства. До складу бухгалтерії входять підрозділи (сектори, групи) обліку основних засобів і малоцінного інвентарю, матеріалів, витрат на виробництво і калькулювання собівартості, облік; готовій продукції і її реалізації, розрахунків з робітниками та службовцями, фінансово-розрахункових операцій. Структура Служби методології бухгалтерського обліку і звітності приведена на рис.2.1

Рис. 2.1 Структура бухгалтерії ВАТ „Миколаївська ТЕЦ"

Як складова частина управлінського апарату, бухгалтерія тісно пов'язана з усіма службами, відділами та іншими підрозділами підприємства і отримує від них необхідну для обліку і контролю документацію та надає їм економічну інформацію про результати роботи.

Облікова політика акціонерного товариства визначена наказом керівника і відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 року №996-ХІV та положенням бухгалтерського обліку.

Читайте більше

Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки
Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить бюджету. Державний бюджет представляє собою річний план державних видатків і джере ...

Державний бюджет та державний борг в Україні
Актуальність даної теми полягає в тому, що зараз в Україні гостро стоїть питання про державне фінансування. Зараз окрім того, що існує значний брак коштів у державному бюджеті, Україна має досить великий державний борг. Сучасний розвиток України показує, що саме державний бюджет потребує ...