Меню сайта

Основні рекомендації щодо покращення роботи з податкового обліку

Наведені нижче рекомендації спрямовані на зменшення вартості дотримання податкового законодавства.

Таблиця 1. Середні витрати часу (в людино-годинах) на одному підприємстві на дотримання податкового законодавства для підприємств із різним обсягом річного доходу та в середньому серед усіх підприємств у 2007 році

Результати дослідження

Рекомендації

1

Спрощення обліку ПДВ, податку на прибуток підприємств та інших податків

1.1

Витрати підприємств на пошук та аналіз податкового законодавства надмірні - середні витрати робочого часу, пов'язані з пошуком та аналізом нормативно- правових актів з питань оподаткування, становили 119 год., або 1300 грн на рік для одного підприємства

Реформи податкового законодавства мають максимально уніфікувати і кодифікувати податкове законодавство, зміни до якого потрібно вносити не частіше одного разу на рік

1.2

Витрати підприємств на податковий облік також надмірні - середні витрати робочого часу персоналу на облік основних податків становили 508 год., або 5560 грн на рік для одного підприємства

Податковий облік має бути максимально наближеним до бухгалтерського обліку і базуватися на ньому. Зменшення розбіжностей між податковим і бухгалтерським обліком повинно спростити податкове законодавство та зробити податковий облік більш наближеним до бухгалтерського обліку

1.3

Підготовка податкових накладних із ПДВ потребує великих витрат робочого часу - в середньому 313 год. на рік для одного підприємства, що дорівнює майже половині загальних витрат робочого часу на облік ПДВ

Впровадження та «популяризація» електронної системи підготовки та обміну податковими накладними з ПДВ дадуть змогу суттєво скоротити витрати часу на підготовку податкових накладних із ПДВ

1.4

Підготовка звітності: середні витрати робочого часу, пов'язані з підготовкою податкової звітності, становили 138 год., або 1500 грн на рік для одного підприємства

Спрощення форм звітності та зменшення кількості додатків, зокрема до декларації з податку на прибуток підприємств, дадуть змогу скоротити витрати часу на підготовку звітності. Встановлення тривалішого податкового періоду для певних податків і зборів, зокрема для місцевих податків і зборів, також дасть змогу суттєво скоротити витрати часу на звітність

Результати дослідження

Рекомендації

2 Спрощення обліку соціальних платежів

2.1

Витрати часу на облік соціальних платежів суттєві - середні витрати робочого часу, пов'язані з обліком соціальних платежів (внески до Пенсійного фонду та інших фондів соціального страхування), становили близько 146 людино-годин на рік для одного підприємства

Консолідація та спрощення платежів до Пенсійного фонду та інших фондів соціального страхування. Зменшення витрат підприємств на облік соціальних платежів безпосередньо пов'язане з подальшим об'єднанням адміністративних функцій (реєстрація, облік платників, приймання та обробка звітності, здійснення контролю) чотирьох фондів соціального страхування в межах Пенсійного фонду. Найкращий міжнародний досвід передбачає надання функцій адміністрування всіх соціальних внесків через один контролюючий орган. Це суттєво скорочує витрати працедавців, які адмініструють і сплачують внески до соціальних фондів за своїх працівників

3 Скорочення кількості візитів до контролюючих органів

3.1

Подання звітності в електронному вигляді ще не стало популярним. 2007 року лише близько 20% усіх підприємств подавали звітність через Інтернет (електронною поштою)

Підприємства мають бути зацікавлені добровільно подавати звітність в електронній формі через Інтернет або, принаймні, поштою. Треба забезпечити правові гарантії підприємствам, що надсилають звітність до контролюючих органів через Інтернет або поштою.

3.2

Кількість візитів до контрол юючихорганів надмірна - в середньому представники одного підприємства відвідували органи державної податкової служби 22 рази на рік, органи Пенсійного фонду - 13 разів на рік і кожний із фондів соціального страхування - по 4 рази на рік. Середня тривалість усіх візитів до всіх контролюючих органів становила 123 год. на рік для одного підприємства

Подальше удосконалення системи подання звітності в електронній формі (включаючи звітність до органів Пенсійного фонду та інших фондів соціального страхування) дасть змогу суттєво скоротити витрати часу та загальну вартість дотримання податкового законодавства для підприємств

Результати дослідження

Рекомендації

4

Удосконалення системи контролю та скорочення кількості перевірок

4.1

Перевірки є однією з найбільших проблем для українського бізнесу - 2007 року 61% активних приватних підприємств перевірено принаймні одним із контролюючих органів. Найактивнішими були органи державної податкової служби, які перевірили 42% підприємств України

Пришвидшення впровадження та подальше вдосконалення системи перевірок на основі оцінки ризиків усіма контролюючими органами згідно з найкращою міжнародною практикою відбору платників податків для перевірок - запорука поліпшення ефективності контрольно-перевірочної діяльності контролюючих органів і зменшення втручання в діяльність платників податків, зменшення витрат часу та коштів на забезпечення проходження перевірок. Планування перевірок повинно здійснюватися на основі аналізу ризиків діяльності платників податків, що дасть змогу також зменшити кількість планових перевірок платників податків із групи низького ризику, багато з яких є малими та середніми підприємствами. Інші види «контролю» (наприклад позапланові перевірки) мають бути мінімізовані, особливо щодо малих і середніх підприємств

4.2

2007 року органи Пенсійного фонду України перевірили 34% усіх активних приватних підприємств. Крім того, фонди соціального страхування сукупно перевірили 32% українських підприємств

Консолідація функції зі збирання та адміністрування всіх соціальних внесків у єдиному контролюючому органі сприятиме вдосконаленню системи контролю (поряд із впровадженням відбору підприємств для перевірок на основі оцінки ризику, описаної вище). Запровадження консолідованих перевірок дотримання податкового законодавства та законодавства з питань соціальних внесків також дасть змогу скоротити загальну кількість перевірок

4.3

Велика кількість запитів до платників податків щодо підготовки додаткової інформації/документації - кожне четверте підприємство готувало та подавало на запит податкових органів додаткову інформацію чи документацію. Загальні витрати робочого часу працівників бухгалтерської служби на підготовку додаткової інформації або документації становили 7 людино-днів на одному підприємстві 2007 року

Підвищення ефективності роботи податкових органів через запровадження автоматизованого обігу інформації третіх сторін28 та забезпечення електронного звіряння даних може усунути потребу в отриманні великих обсягів інформації безпосередньо від самих платників податків. З одного боку, це дасть змогу зменшити вартість дотримання податкового законодавства, з іншого - вдосконалити систему планування перевірок і скоротити їхню кількість

5.1

Велика частина підприємств щороку підпадає під штрафні санкції. Так, 2007 року 23% підприємств сплачували штрафи та/або пеню. У середньому кожне п'яте підприємство сплачувало штрафи (20%) і майже кожне десяте - пеню (9%). Основні підстави для нарахування штрафних санкцій за порушення: неподання чи несвоєчасне подання звітності, а також несплата чи несвоєчасна сплата податків і зборів

Податковим органам потрібно розглянути питання про перебудову чинної системи санкцій з акцентом на адміністративних санкціях. Необхідно створити та активно застосовувати зважену систему швидкого та безперешкодного застосування санкцій, серед яких можуть бути і позбавлення реєстрації, і штрафи, і тимчасове закриття відповідного підприємства та інші адміністративні заходи. Запровадження такої системи має супроводжуватися, принаймні, наступним: (1) оперативним і рішучим застосуванням санкцій у разі виявлення та доведення правопорушень; (2) подальшим скороченням корупції; (3) підвищенням прозорості системи адміністративних санкцій (зокрема через широке інформування); (4) посиленням наявних механізмів оскарження і здійсненням апеляційних процесів платниками податків. Що стосується кримінального переслідування, то інформування про перебіг розслідування невеликої кількості справ і оприлюднення вироків (винесених під час судового процесу) можуть сприяти кращому дотриманню податкового законодавства29

6

Поліпшити доступ до податкової інформації

6.1

Консультації податкових органів мають посередню користь - консультації інспекторів, періодичні друковані видання податкових органів і семінари, організовані податковими органами, користуються популярністю як джерела податкової інформації, проте користь їх обмежена. Ще менш корисними, на думку платників податків, є листи податкових органів, отримані платниками на їхні запити, та телефонна довідкова служба податкових органів порівняно з іншими джерелами інформації

Доцільно суттєво посилити роз'яснювальну та консультативну функцію податкових органів для заохочення добровільного виконання податкового законодавства платниками податків, зменшення кількості випадків порушення податкового законодавства й застосування штрафних санкцій. Підвищення довіри до податкових органів і рівня використання джерел податкової інформації, що надходить від таких органів, залежить від подальшого поліпшення якості роз'яснень податкового законодавства та підвищення професійного рівня працівників податкового органу

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Майнове оподаткування в Україні
Сучасне майнове оподаткування є складовою частиною і невід’ємним елементом податкової системи нашої держави. Але цей напрямок в оподаткуванні на сьогодні - один з найменш розроблених, незважаючи на ту увагу, що приділяється йому з боку політиків та науковців. Майнове оподаткування застос ...

Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки
Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нової системи мотивації праці, яка враховує кардинальні зміни відносин власності, економічного статусу працівників, джерел, рівня, складу і структури їх доходів. Процес становлення ринкового механізму активізації т ...