Меню сайта

Фінансовий контроль операцій з основними засобами комунального підприємства

Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких особливе місце займають інститути фінансового контролю. Але в умовах ринкових відносин і різних форм власності фінансово-господарський контроль діяльності підприємств набуває іншого змісту, оскільки виникла нова форма фінансово-господарського контролю - аудиторський контроль. Головною метою фінансового-контрольних інститутів в умовах ринкових відносин є забезпечення контролю за достовірністю інформації, що відображається в бухгалтерській і податковій звітності. При цьому дані про використання майна, грошових коштів, проведення комерційних операцій та інвестицій суб'єктів господарської діяльності можуть бути з однаковим ступенем об'єктивності перевірені як контрольно-ревізійними службами, так і незалежним аудитом.

Аудит, у свою чергу, виявляє недоліки в діяльності об'єкту, що перевіряється, він вказує керівництву на недосконалість окремих ланок його механізму. Суб'єкт управління використовує отриману від аудитора інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.

На кожному підприємстві аудиту підлягають основи засоби. Вони складають виробничі ресурси та є частиною активів підприємства. Використання основних засобів у процесі господарської діяльності та нарахування амортизації безпосередньо впливає на собівартість продукції та визначення фінансового результату.

За сучасних умов проблематичним є питання відновлення та відтворення основних засобів. За часи розвитку економічної науки було приділено мало уваги формування концепцій з приводу даного питання.

Важливим фактором для ефективного використання та збереження основних засобів є створення дієвого механізму внутрішнього аудиту з урахуванням організаційно-правової форми підприємства, вимог чинного законодавства та умов, як1' диктує сучасна економіка.

Дослідженням розвитку аудиту й обліку основних засобів приділяли велику увагу як вітчизняні так і зарубіжні вчені. В основному вони займалися адаптації українських стандартів бухгалтерського обліку до міжнародних. Серед вчених виділимо таких: Коблянська О. І., Ткаченко Н.М., Гордієнко Н.І., Іванова Н.А.^ Кулаковська Л.П., Савченко В.Я., Усач Б.Ф., Чернелевський Л.М. Шкіря Н.Л.

Однак, незважаючи на постійні дослідження науковців, існують розбіжності у концепціях вчених з питань обліку та аудиту основних засобів. Потребують подальшого дослідження та удосконалення положення бухгалтерського обліку та методолопчн1 засади аудиту основних засобів. Необхідно звернути увагу на удосконалення таких аспектів: оформлення операцій пов'язаних з рухом основних засобів первинними документами, достовірне відображення основних засобів у фінансовій звітності, правильне визначення первісної, справедливої та залишкової вартостей об'єктів основних засобів, правильне та достовірне нарахування амортизації.

Недоліком, який може призвести до порушення достовірності обліку та аудиту основних засобів - це постійні зміни до нормативно-правових актів та податкового законодавства.

Таким чином, актуальність теми зумовлена тим, що снує невизначеність та суперечливість теоретичних засад обліку та аудиту основних засобів. Дослідження у роботі проводились на основі існуючі методологічної, теоретичної та нормативно-законодавчої бази в аспекті розвитку ринкових відносин.

В процесі дослідження сформульованої теми необхідно розглянути наступні питання:

- визначити основні аспекти в сутності основних засобів та процесу визначення їх вартості;

- формулювання сутності контролю з погляду управління об'єктами основних засобів;

- визначити основні етапи та послідовність фінансового контролю та аудиту основних засобів;

- охарактеризувати організаційно-економічну характеристику базового комунального підприємства "Ямпільський райсільгоспкомунгосп";

- провести огляд законодавчих нормативно-правових актів та теоретичної бази з приводу обраної теми та проаналізувати останні публікації;

- провести аналіз організаційно-інформаційної моделі аудиту та фінансового контролю об'єктів основних засобів;

- дослідити методи фінансового контролю та аудиту основних засобів на прикладі комунального підприємства "Ямпільський райсільгоспкомунгосп";

- провести аналіз забезпеченості базового підприємства основними засобами та відслідкувати їх динаміку;

- запропонувати шляхи вдосконалення контролю та аудиту основних засобів, що б в результаті привело до їх ефективнішого використання; Об'єктом дослідження є комунальне підприємство "Ямпільський райсільгоспкомунгосп".

Предметом дослідження є основні засади аудиту основних засобів комунального підприємства "Ямпільський райсільгоспкомунгосп".

При написанні дипломної роботи використовувались такі методи: аналіз та синтез порівняння, систематизація, узагальнення, проведення соціально- економічних досліджень, кількісні.

В якості нормативно-правових джерел були використані Закони України, Постанови Кабінету Міністрів^ Міністерства фінансів. Були використані останні публікації вітчизняних та зарубіжних економістів у сфері обраної теми.

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаної літератури та додатків.

У першому розділі розглянуто науково-теоретичні засади фінансового контролю операцій, пов'язаних з рухом основних засобів. Другий розділ присвячений розгляду інформаційного забезпечення та методичних прийомів фінансового контролю основних засобів на комунальному підприємстві "Ямпільський райсільгоспкомунгосп". У третьому розділі розглянуто методи аудиту операцій з основними засобами на комунальному підприємстві "Ямпільський райсільгоспкомунгосп" та наводиться аналіз основних показників. У висновку вказані основні засади та пропозиції з приводу вдосконалення автоматизації внутрішнього контролю операцій з основними засобами.

За обсягом дипломна робота займає 98 сторінок друкованого тексту, який супроводжується таблицями, додатками та літературними джерелами.

    Читайте більше

    Основні напрямки реалізації видатків державного бюджету України
    Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини. Актуальність обраної для дослід ...

    Застосування акредитиву в мiжнародних формах розрахункiв
    Форми безготівкових розрахунків розрізняються між собою видом застовуваних розрахуноквих документів та порядком їх обігу. На сьогоднішній день безготівкові розрахунки між господарюючими органами можуть здійснюватися в таких формах: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, ...