Меню сайта

Майнове оподаткування в Україні

Сучасне майнове оподаткування є складовою частиною і невід’ємним елементом податкової системи нашої держави. Але цей напрямок в оподаткуванні на сьогодні - один з найменш розроблених, незважаючи на ту увагу, що приділяється йому з боку політиків та науковців. Майнове оподаткування застосовується в Україні дещо невпевнено і об’єктивно розглядається як канал зростання надходжень до доходної частини місцевих бюджетів України, тому і потребує негайного реформування.

Вдосконалення механізму майнового оподаткування неможливе без визначення його елементів та теоретичного обґрунтування їх ключових рис, адже практика їх використання без належного законодавчого і наукового тлумачення стає на заваді ефективності розвитку податкових відносин. Дослідивши механізм майнового оподаткування, ми дійшли висновку, що його елементами є елементи податку.

Елементи податку - це родові ознаки, що відображають соціально-економічну сутність податку [1]. Дане визначення, на наш погляд, має певні недоліки, адже за допомогою елементів оподаткування не тільки відображається економічна сутність податку, а в першу чергу визначаються принципи функціонування податку.

Український дослідник Ю. І. Турянський у своїй роботі наводить таке визначення: «Елементи податку - це певні норми законодавства, правила, процедури, категорії, поняття, сукупність яких визначає умови утримання та адміністрування того чи іншого податку» [2, с. 244]. Зазначене тлумачення визначає норми законодавства як одну з характеристик елементів податку, проте всі інші характеристики (процедури, категорії, поняття), надані в даному визначені, також набувають статусу правових норм при їх законодавчому закріплені. До того ж, як окрему характеристику елементів оподаткування надається правила, але, як відомо, норми законодавства - це і є правила поведінки, що законодавчо закріплені.

Вітчизняні науковці А.Г. Загородній та Г.Л. Вознюк надають наступне тлумачення: «Елементи податку - це складові податку, визначені принципами побудови та організації системи оподаткування». Однією з позитивних рис даного визначення є те, що тут зазначається необхідність узгодження складових податку з принципами податкової системи. В той же час, авторами не враховано, що саме ці складові і є принципами, на яких функціонують податки [3, с. 63].

Економісти Е.Б. Шувалова та А.Е. Шувалов визначають елементи податку як принципи побудови та організації податків. В даному визначені відсутня правова складова. Як відомо, законодавче закріплення - це головна складова встановлення та функціонування податку [4, с. 29].

На думку російських юристів М.А. Нєвскої та К.В. Сибікєєва елементи податку - « это принципы, правила, категории и термины, которые закрепляются в нормативных актах и применяются для осуществления налогообложения »[5], а російський економіст О.Ю. Рималов вважає, що елементи податку - це «установленные в законодательном порядке принципы организации и действия налоговой системы»[6]. На наш погляд, запропоновані визначені є найбільш вдалими. Однак, автори ототожнюють поняття «податкова система» та «оподаткування» з поняттям «податки». Терміни «податкова система» та «оподаткування» є загальними і застосовуються при розгляді загальних процесів та явищ у відповідній сфері, і не дозволяють відобразити структуру конкретного податку та його специфіки.

    Читайте більше

    Особливості формування власного капіталу акціонерними товариствами
    Одним із найважливіших напрямків фінансового аналізу, що має проводитися керівництвом або спеціальними підрозділами суб’єкта підприємництва, є аналіз формування власного капіталу та ефективність його використання як головне джерело фінансування його діяльності. Саме на основі результатів ...

    Діяльність Пенсійного фонду України
    Виробнича практика студента забезпечує освоєння кваліфікації в відповідності з вимогами навчального плану, сприяє закріпленню й поглибленню знань, привчає до праці в сфері виробництва в умовах трудового колективу. Виробнича практика дозволяє сформувати уяву про зміст й особливості своєї ...