Меню сайта

Майнове оподаткування в Україні

Сучасне майнове оподаткування є складовою частиною і невід’ємним елементом податкової системи нашої держави. Але цей напрямок в оподаткуванні на сьогодні - один з найменш розроблених, незважаючи на ту увагу, що приділяється йому з боку політиків та науковців. Майнове оподаткування застосовується в Україні дещо невпевнено і об’єктивно розглядається як канал зростання надходжень до доходної частини місцевих бюджетів України, тому і потребує негайного реформування.

Вдосконалення механізму майнового оподаткування неможливе без визначення його елементів та теоретичного обґрунтування їх ключових рис, адже практика їх використання без належного законодавчого і наукового тлумачення стає на заваді ефективності розвитку податкових відносин. Дослідивши механізм майнового оподаткування, ми дійшли висновку, що його елементами є елементи податку.

Елементи податку - це родові ознаки, що відображають соціально-економічну сутність податку [1]. Дане визначення, на наш погляд, має певні недоліки, адже за допомогою елементів оподаткування не тільки відображається економічна сутність податку, а в першу чергу визначаються принципи функціонування податку.

Український дослідник Ю. І. Турянський у своїй роботі наводить таке визначення: «Елементи податку - це певні норми законодавства, правила, процедури, категорії, поняття, сукупність яких визначає умови утримання та адміністрування того чи іншого податку» [2, с. 244]. Зазначене тлумачення визначає норми законодавства як одну з характеристик елементів податку, проте всі інші характеристики (процедури, категорії, поняття), надані в даному визначені, також набувають статусу правових норм при їх законодавчому закріплені. До того ж, як окрему характеристику елементів оподаткування надається правила, але, як відомо, норми законодавства - це і є правила поведінки, що законодавчо закріплені.

Вітчизняні науковці А.Г. Загородній та Г.Л. Вознюк надають наступне тлумачення: «Елементи податку - це складові податку, визначені принципами побудови та організації системи оподаткування». Однією з позитивних рис даного визначення є те, що тут зазначається необхідність узгодження складових податку з принципами податкової системи. В той же час, авторами не враховано, що саме ці складові і є принципами, на яких функціонують податки [3, с. 63].

Економісти Е.Б. Шувалова та А.Е. Шувалов визначають елементи податку як принципи побудови та організації податків. В даному визначені відсутня правова складова. Як відомо, законодавче закріплення - це головна складова встановлення та функціонування податку [4, с. 29].

На думку російських юристів М.А. Нєвскої та К.В. Сибікєєва елементи податку - « это принципы, правила, категории и термины, которые закрепляются в нормативных актах и применяются для осуществления налогообложения »[5], а російський економіст О.Ю. Рималов вважає, що елементи податку - це «установленные в законодательном порядке принципы организации и действия налоговой системы»[6]. На наш погляд, запропоновані визначені є найбільш вдалими. Однак, автори ототожнюють поняття «податкова система» та «оподаткування» з поняттям «податки». Терміни «податкова система» та «оподаткування» є загальними і застосовуються при розгляді загальних процесів та явищ у відповідній сфері, і не дозволяють відобразити структуру конкретного податку та його специфіки.

    Читайте більше

    Моделювання фінансових потоків підприємства ЗАТ ТЕТЗ-Інвест
    Будь-який вид підприємницької діяльності чітко орієнтований на одержання прибутку, але будь-який вид діяльності не виключає ризику збитків і банкрутств. Забезпечення стабільності і ефективності функціонування підприємств України в мінливих ринкових умовах в першу чергу залежить від якості ...

    Програмно-цільовий метод управління місцевими бюджетами
    Сучасний стан розвитку України і її окремих регіонів потребує поглибленого та прогнозованого розуміння ролі бюджету в економічній системі держави, у формуванні показників комплексної програми соціально-економічного розвитку окремого регіону та адміністративно-територіальної одиниці. До ...