Меню сайта

Лізинг як інструмент інвестування

Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні супроводжується значним погіршенням стану суб'єктів господарювання. Зношеність основних засобів на підприємствах багатьох видів економічної діяльності досягла критичного рівня, внаслідок чого неможливим є подальше нарощування економічних та соціальних показників розвитку країни, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції. У цих умовах відбувається пошук нових форм інвестування, що здатні значно пожвавити процес оновлення виробництва. Серед них нетрадиційна для України форма оновлення виробничих процесів - лізинг. Його поява в Україні зумовлена еволюцією економічних відносин учасників господарської діяльності та створенням передумов для адекватних кількісних і якісних змін продуктивних сил.

Лізинг є одним з найпоширеніших за обсягом інвестицій фінансовим інструментом після банківських кредитів. Застосування лізингових операцій сприяє не лише активізації процесів оновлення основних фондів, а й нормалізації фінансово-економічного стану підприємств. Важливе значення розвиток ринку лізингових послуг має і для держави, яка при цьому отримує такі переваги: пожвавлення інвестиційної активності, мобілізацію фінансових коштів саме під інвестиційні проекти, гарантоване їх використання для переоснащення виробництва тощо. Держава через використання механізмів стимулювання лізингової діяльності (податкові пільги, прискорена амортизація) може значно зменшити бюджетні витрати на фінансові інвестиції, сприяти збільшенню виробничого й експортного потенціалу країни, а також розвитку малого й середнього бізнесу.

Актуальність розвитку лізингу в Україні, включаючи формування лізингового ринку, обумовлена, передусім, незадовільним станом парку обладнання: значна кількість застарілого обладнання, низька ефективність його використання, немає забезпеченості запасними частинами та ін.

На сучасному етапі розвитку української економіки виникає потреба в модернізації українських підприємств, покращенні рівня їх технічного переоснащення, забезпеченні новими робочими місцями. Внаслідок впровадження лізингових схем для технічного забезпечення українських підприємств виникне потреба у збільшенні виробничих потужностей суб’єктів господарювання, випуску ними якісної конкурентоспроможної продукції, збільшенні прибутку та податкових надходжень до бюджетів різних рівнів. Питанням класифікації видів лізингу та дослідженню ефективності застосування лізингових угод приділялась значна увага у працях багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних науковців: П. Біагі, Р. Вансіла, І. Грищенка, А. Загороднього, О. Луб’яницького, Д. Майєса, Л. Мельника, В. Міщенка, В. Пинзеника, В. Рошила, Е. Федунова, А. Шабашева.

Метою роботи є обґрунтування та розробка механізмів управління лізингом в ринковій економіці, які дозволяють підвищити її ефективність за рахунок оновлення матеріально-технічної бази..

Для досягнення цієї мети у курсовій роботі вирішені наступні завдання:

- проведено дослідження сутності поняття "лізинг";

- оцінено рівень використання лізингу в зарубіжних країнах;

проведено аналіз стану ринку лізингу в Україні;

досліджено основні проблеми та перспективи розвитку лізингу в Україні.

Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження курсової роботи є процеси управління лізингом. Предмет дослідження. Предметом дослідження є механізми та методи удосконалення процесу управління лізингом в ринковій економіці. Теоретичну і методологічну основу дослідження становлять діалектичний метод пізнання дійсності, фундаментальні положення економічної теорії, закони функціонування ринкової економіки, теорія управління, праці вітчизняних і закордонних вчених з проблем використання лізингу.

    Читайте більше

    Склад і формування бухгалтерської звітності
    Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. У 2000 році сталися принципові зміни в організ ...

    Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
    Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...