Меню сайта

Порядок складання фінансової звітності

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.98 №1706 у зв'язку з реформуванням системи бухгалтерського обліку із застосуванням національних стандартів та введенням Плану рахунків бухгалтерського обліку відбулися суттєві зміни як у методології бухгалтерського обліку, так і в організації та методах складання фінансової звітності.

Одне зі складних питань на цьому етапі - правильність і достовірність складання річної фінансової звітності відповідно до форм, передбачених національними стандартами. Важливе значення має і трансформування Плану рахунків з системи бухгалтерського обліку, що діяла до 2000 року, а також окремих форм фінансової звітності. Водночас необхідною умовою достовірності фінансової звітності є правильний підхід до порядку виправлення помилок як у бухгалтерському, так і в податковому обліку.

Для складання фінансової звітності у відповідності до діючих нормативних активів та надання їх користувачам керівництво підприємства формує облікову політику і обирає принципи, методи і процедури обліку таким чином, щоб достовірно відобразити фінансовий стан і результати діяльності підприємства та забезпечити зіставність показників фінансових звітів.

Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали наступну тему курсового дослідження: “Фінансова звітність”.

Об’єкт дослідження - основи бухгалтерського обліку.

Предмет дослідження - фінансова звітність.

Мета дослідження - розглянути мету, завдання, роль та особливості фінансової звітності.

Згідно з метою дослідження було визначено такі завдання:

1) розглянути суть поняття «фінансова звітність»;

2) вивчити принципи підготовки фінансової звітності;

) проаналізувати користувачів фінансової звітності;

) дослідити порядок подання фінансової звітності;

) вивчити особливості складання фінансової звітності малих підприємств.

При написанні роботи були використані навчальні посібники з бухгалтерського обліку, фінансам, економіки підприємств та монографії, що присвячені теорії бухгалтерського обліку. Також значну кількість джерел представляють періодичні видання з відповідних дисциплін.

 

    Читайте більше

    Дослідження конкурентоспроможності продовольчих товарів
    На сучасному етапі під терміном “товар” розуміють весь комплекс матеріальних та нематеріальних властивостей, до яких належить упаковка, колір, ціна, престиж виробника та роздрібного торгівця, тобто все те, на що звертає увагу покупець, шукаючи товар для задоволення власних потреб і бажан ...

    Фінансова політика у сфері видатків бюджету України
    У курсовій роботі вивчається проблематика Державного бюджету як основи фінансового регулювання економіки. Актуальність дослідження основного фінансового плану держави полягає у функціональному призначенні даного документу в державних фінансах, а також у суперечності пропонованих методів ...