Меню сайта

Порядок складання фінансової звітності

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.98 №1706 у зв'язку з реформуванням системи бухгалтерського обліку із застосуванням національних стандартів та введенням Плану рахунків бухгалтерського обліку відбулися суттєві зміни як у методології бухгалтерського обліку, так і в організації та методах складання фінансової звітності.

Одне зі складних питань на цьому етапі - правильність і достовірність складання річної фінансової звітності відповідно до форм, передбачених національними стандартами. Важливе значення має і трансформування Плану рахунків з системи бухгалтерського обліку, що діяла до 2000 року, а також окремих форм фінансової звітності. Водночас необхідною умовою достовірності фінансової звітності є правильний підхід до порядку виправлення помилок як у бухгалтерському, так і в податковому обліку.

Для складання фінансової звітності у відповідності до діючих нормативних активів та надання їх користувачам керівництво підприємства формує облікову політику і обирає принципи, методи і процедури обліку таким чином, щоб достовірно відобразити фінансовий стан і результати діяльності підприємства та забезпечити зіставність показників фінансових звітів.

Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали наступну тему курсового дослідження: “Фінансова звітність”.

Об’єкт дослідження - основи бухгалтерського обліку.

Предмет дослідження - фінансова звітність.

Мета дослідження - розглянути мету, завдання, роль та особливості фінансової звітності.

Згідно з метою дослідження було визначено такі завдання:

1) розглянути суть поняття «фінансова звітність»;

2) вивчити принципи підготовки фінансової звітності;

) проаналізувати користувачів фінансової звітності;

) дослідити порядок подання фінансової звітності;

) вивчити особливості складання фінансової звітності малих підприємств.

При написанні роботи були використані навчальні посібники з бухгалтерського обліку, фінансам, економіки підприємств та монографії, що присвячені теорії бухгалтерського обліку. Також значну кількість джерел представляють періодичні видання з відповідних дисциплін.

 

    Читайте більше

    Інституційні інвестори
    Інституційні інвестори відіграють важливу роль поряд з корпоративними та індивідуальними в забезпеченні країни інвестиційними ресурсами. Якщо корпоративні та індивідуальні інвестори є основними постачальниками ресурсів в економіці країни, то інституційні інвестори витупають в ролі фінанс ...

    Нацiональний Банк Украiни статус i завдання
    Національний банк України – найважливіша ланка всієї банківської системи держави. На відміну від багатьох інших відомств, які постали на грунті колишніх республіканських чи союзних, НБУ являє собою принципово нову структуру. З`явивишися відразу ж після проголошення незалежності, він став ...