Меню сайта

Порядок складання фінансової звітності

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.98 №1706 у зв'язку з реформуванням системи бухгалтерського обліку із застосуванням національних стандартів та введенням Плану рахунків бухгалтерського обліку відбулися суттєві зміни як у методології бухгалтерського обліку, так і в організації та методах складання фінансової звітності.

Одне зі складних питань на цьому етапі - правильність і достовірність складання річної фінансової звітності відповідно до форм, передбачених національними стандартами. Важливе значення має і трансформування Плану рахунків з системи бухгалтерського обліку, що діяла до 2000 року, а також окремих форм фінансової звітності. Водночас необхідною умовою достовірності фінансової звітності є правильний підхід до порядку виправлення помилок як у бухгалтерському, так і в податковому обліку.

Для складання фінансової звітності у відповідності до діючих нормативних активів та надання їх користувачам керівництво підприємства формує облікову політику і обирає принципи, методи і процедури обліку таким чином, щоб достовірно відобразити фінансовий стан і результати діяльності підприємства та забезпечити зіставність показників фінансових звітів.

Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали наступну тему курсового дослідження: “Фінансова звітність”.

Об’єкт дослідження - основи бухгалтерського обліку.

Предмет дослідження - фінансова звітність.

Мета дослідження - розглянути мету, завдання, роль та особливості фінансової звітності.

Згідно з метою дослідження було визначено такі завдання:

1) розглянути суть поняття «фінансова звітність»;

2) вивчити принципи підготовки фінансової звітності;

) проаналізувати користувачів фінансової звітності;

) дослідити порядок подання фінансової звітності;

) вивчити особливості складання фінансової звітності малих підприємств.

При написанні роботи були використані навчальні посібники з бухгалтерського обліку, фінансам, економіки підприємств та монографії, що присвячені теорії бухгалтерського обліку. Також значну кількість джерел представляють періодичні видання з відповідних дисциплін.

 

    Читайте більше

    Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
    Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...

    Методи та оцінка депозитних операцій комерційних банків (на матеріалах Сімферопольської філії Акціонерного банку Київська Русь)
    Випускна робота бакалавра на тему: «Методи та оцінка депозитних операцій комерційних банків» (на матеріалах Сімферопольської філії Акціонерного банку «Київська Русь») містить 81 сторінок, 25 таблиць, 3 рисунки, 1 додаток, 60 використаних джерел. Об’єктом випускної роботи бакалавра є ді ...