Меню сайта

Порядок складання фінансової звітності на ВАТ «Електротермометрія»

фінансовий звітність інфляція майно

Першим документом із фінансової звітності на ВАТ «Електротермометрія» є баланс (форма № 1).

Для заповнення статей Балансу використовуються дані залишків за рахунками синтетичного обліку з обліку активів, зобов’язань і власного капіталу (див. додаток Д.).

Особливості заповнення ф. №1:

ü дебіторська заборгованість, яка пов’язана з продажем продукції, робіт, послуг (незалежно від строку погашення), та інша дебіторська заборгованість, строк погашення якої не перевищує 12 місяців з дати, на яку складається баланс, повинна бути відображена в розділі 2 „Оборотні активи” Балансу, в іншому випадку - в розділі 1 „Необоротні активи”. Такий же підхід застосовується до кредиторської заборгованості перед постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за отримані запаси, обладнання та інші об’єкти необоротних активів, надані послуги;

ü грошові кошти, які не можуть бути використані протягом 12 місяців з дати балансу внаслідок певних обмежень (наприклад, блокування рахунків), відображається як інші необоротні активи (розділ 1 активу Балансу);

ü аванси, перераховані забудовником підряднику, включаються до статі „Незавершене будівництво”;

ü до статті „Довгострокові фінансові інвестиції” інвестори асоційованих, дочірніх і спільних підприємств у рядку 040 наводять суму фінансових інвестицій, яка, відповідно до П(С)БО 12 „Фінансові інвестиції”, має обліковуватися за методом участі в капіталі. Всі інші фінансові інвестиції наводяться у рядку 045;

ü вартість гудвілу (негативного гудвілу), що виник при придбанні, відображають у Балансі, у описуваному рядку 065 (величина негативного гудвілу наводиться в дужках);

ü підрядники в статті „Виробничі запаси” відображають суму валової заборгованості замовників за будівельними контрактами, а валова заборгованість підрядників за будівельними контрактами відображається у рядку 610;

ü вартість товарів у рядку 140 відображається за витратами на придбання (без торговельних націнок), включаючи транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ), які за розділом відносяться до залишку товарів;

ü підприємства, які відповідно до чинного законодавства є страховиками, у вписуваному рядку 415 наводять суму страхових резервів, у вписуваному рядку 416 - суму часток перестраховиків у страхових резервах в дужках, різниця між якими включається до підсумку розділу пасиву Балансу.

Наступним елементом фінансової звітності є Звіт про фінансові результати.

Звіт про фінансові результати дає змогу користувачам, як зовнішнім, так і внутрішнім, оцінити результати діяльності підприємства в минулому, його прибутковість, можливість ефективно використовувати ресурси або ступінь ризику недосягання очікуваної рентабельності діяльності. Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображаються у Звіті про фінансові результати на основі систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.

Фінансові результати в Звіті визначаються та відображаються у розрізі звичайної та надзвичайної діяльності. В свою чергу доходи, витрати та фінансові результати від звичайної діяльності складаються на підставі цих показників від основної діяльності та інших доході і витрат, податку на прибуток. Згорання доходів та витрат підприємства у звіті не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами). Дані про непрямі податки, вирахування з доходу, собівартість, витрати і збитки наводяться у дужках.

Для складання Звіту про фінансові результати використовують обороти за рахунками витрат і доходів (додаток К).

Для заповнення Звіту про фінансові результати використовують обороти рахунків класу 7 „Доходи і результати діяльності”, 8 „Витрати за елементами”, 9 „Витрати діяльності”. Особливостями заповнення Звіту про фінансові результати (ф. №2) є наступні:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Міжбюджетні трансферти України
Однією з важливих передумов забезпечення комплексного розвитку бюджетної системи є формування дієвого фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин. Історично склалося, що рівень економічного розвитку областей, міст обласного значення та районів є різним. Для економічног ...

Бюджетування та контролінг на підприємстві
Останнім часом підприємства найчастіше застосовують систему бюджетного планування, яка впроваджується з метою економії фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат, більшої гнучкості в управлінні і контролі за собівартістю продукції, а також підвищення точності планових показників. ...