Меню сайта

Порядок складання фінансової звітності на ВАТ «Електротермометрія»

фінансовий звітність інфляція майно

Першим документом із фінансової звітності на ВАТ «Електротермометрія» є баланс (форма № 1).

Для заповнення статей Балансу використовуються дані залишків за рахунками синтетичного обліку з обліку активів, зобов’язань і власного капіталу (див. додаток Д.).

Особливості заповнення ф. №1:

ü дебіторська заборгованість, яка пов’язана з продажем продукції, робіт, послуг (незалежно від строку погашення), та інша дебіторська заборгованість, строк погашення якої не перевищує 12 місяців з дати, на яку складається баланс, повинна бути відображена в розділі 2 „Оборотні активи” Балансу, в іншому випадку - в розділі 1 „Необоротні активи”. Такий же підхід застосовується до кредиторської заборгованості перед постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за отримані запаси, обладнання та інші об’єкти необоротних активів, надані послуги;

ü грошові кошти, які не можуть бути використані протягом 12 місяців з дати балансу внаслідок певних обмежень (наприклад, блокування рахунків), відображається як інші необоротні активи (розділ 1 активу Балансу);

ü аванси, перераховані забудовником підряднику, включаються до статі „Незавершене будівництво”;

ü до статті „Довгострокові фінансові інвестиції” інвестори асоційованих, дочірніх і спільних підприємств у рядку 040 наводять суму фінансових інвестицій, яка, відповідно до П(С)БО 12 „Фінансові інвестиції”, має обліковуватися за методом участі в капіталі. Всі інші фінансові інвестиції наводяться у рядку 045;

ü вартість гудвілу (негативного гудвілу), що виник при придбанні, відображають у Балансі, у описуваному рядку 065 (величина негативного гудвілу наводиться в дужках);

ü підрядники в статті „Виробничі запаси” відображають суму валової заборгованості замовників за будівельними контрактами, а валова заборгованість підрядників за будівельними контрактами відображається у рядку 610;

ü вартість товарів у рядку 140 відображається за витратами на придбання (без торговельних націнок), включаючи транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ), які за розділом відносяться до залишку товарів;

ü підприємства, які відповідно до чинного законодавства є страховиками, у вписуваному рядку 415 наводять суму страхових резервів, у вписуваному рядку 416 - суму часток перестраховиків у страхових резервах в дужках, різниця між якими включається до підсумку розділу пасиву Балансу.

Наступним елементом фінансової звітності є Звіт про фінансові результати.

Звіт про фінансові результати дає змогу користувачам, як зовнішнім, так і внутрішнім, оцінити результати діяльності підприємства в минулому, його прибутковість, можливість ефективно використовувати ресурси або ступінь ризику недосягання очікуваної рентабельності діяльності. Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображаються у Звіті про фінансові результати на основі систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.

Фінансові результати в Звіті визначаються та відображаються у розрізі звичайної та надзвичайної діяльності. В свою чергу доходи, витрати та фінансові результати від звичайної діяльності складаються на підставі цих показників від основної діяльності та інших доході і витрат, податку на прибуток. Згорання доходів та витрат підприємства у звіті не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами). Дані про непрямі податки, вирахування з доходу, собівартість, витрати і збитки наводяться у дужках.

Для складання Звіту про фінансові результати використовують обороти за рахунками витрат і доходів (додаток К).

Для заповнення Звіту про фінансові результати використовують обороти рахунків класу 7 „Доходи і результати діяльності”, 8 „Витрати за елементами”, 9 „Витрати діяльності”. Особливостями заповнення Звіту про фінансові результати (ф. №2) є наступні:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Засади та механізм функціонування системи державного фінансового моніторингу
державний фінансовий моніторинг законодавство Україна - ще молода держава, капіталістичні відносини, в яких розвивалися країни іншого світу є новими для сприйняття більшості населення. Тому, ще не позбавившись негативних явищ соціалістичного суспільного ладу, наше суспільство, разом із ...

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ ПМК-68
майно кошти фінансовий Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення законом ...