Меню сайта

Фінансовий план - складова частина бізнес-плану

План витрат охоплює показники:

1. Весь капітал;

2. Доход (збиток) до сплати податків;

3. Придбання активів;

4. Виплати по позиках;

5. Резерви;

6. Організаційні та інші витрати;

7. Разом

Баланс активів і пасивів підприємства складається, щоб оцінити, у які види активів направляються кошти і за рахунок яких видів пасивів передбачається фінансувати чи придбання створення цих активів. Серед активів балансу виділяються поточні активи (рахунок у банку, каса, інші надходження, дебіторська заборгованість) - як найбільш мобільна частина засобів, запаси і фіксовані активи. У пасиві відбиваються власні і позикові засоби, причому важливе значення має їхня структура, її зміна протягом планованого трирічного періоду.

При проведенні прогнозного аналізу прибутку використовується метод «витрати-об’єм-прибуток» чи, як ще його називають, метод критичного обсягу виробництва.

Методологічні основи цього методу розроблені досить давно, але практичному його використанню сприяла система обліку витрат «direct-costing», в основі якої лежить поділ витрат на постійні і змінні, котрі по-різному реагують на зміну обсягу виробництва. Використання методу «витрати-об’єм-прибуток» дозволяє визначити мінімально допустимий обсяг виробництва, при якому досягається беззбитковість виробництва.

Визначення цієї критичної крапки обсягу виробництва здійснюється графічним і розрахунковим способами.

Для графічного способу необхідні такі дані:

Ціна одиниці продукції.

Обсяг реалізації.

Постійні витрати.

Змінні витрати.

При графічному методі по горизонталі показується обсяг виробництва в натуральному вираженні (в одиницях чи виробів), а по вертикалі - витрати на виробництво і виручка від реалізації. Перетинання прямої виручки від реалізації та прямої валових витрат показує критичну обсяг виробництва. Нижче точки беззбитковості - збиток підприємства, тому що до досягнення визначеного обсягу виробництва виторг від реалізації не покриває витрати. А вище - прибуток.

Розглянутий метод застосовується для вибору варіантів установлення ціни на реалізовану продукцію, визначених видів використовуваних ресурсів, системи збуту продукції, тому розрахунок критичної крапки обсягу виробництва доповнюється прогнозами про зміну прибутку в залежності від зміни умов і обсягів виробництва і реалізації продукції.

Другий спосіб визначення критичного обсягу продажу (точки беззбитковості) розраховується методом маржинального доходу.

ТБ = Постійні витрати/Долю маржинального доходу;

Маржинальний дохід = Виручка (без НДС, акцизу) - Змінні витрати;

Доля маржинального доходу = Маржинальний дохід/Виручку.

Ефективність методу «витрати-об’єм-прибуток» дозволяє використовувати його при прогнозуванні величини фінансових ресурсів. При його впровадженні необхідно мати у на увазі наступне:

– і графічний, і розрахунковий способи визначення прогнозованої величини прибутку припускають у якості вихідних дані витрати по виробництву продукції з їхнім розмежуванням на постійні і перемінні витрати, що випливає безпосередньо із системи обліку витрат;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Основні напрямки реалізації видатків державного бюджету України
Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини. Актуальність обраної для дослід ...

Фінансові розрахунки
В останні роки у зв'язку з поступовим становленням ринкових відносин в економіці України знову, через багато десятиліть, з'явилася потреба в поширенні кількісних методів оцінки фінансових операцій. Причини цього очевидні: поява реально самостійних підприємств, становлення ринку капіталу, ...