Меню сайта

Місце і роль податкових надходжень

Однією з найважливіших ознак демократичної держави є наявність у ній місцевого самоврядування - законодавчо закріпленого права територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення у межах Конституції і законів.

Підвищення ролі місцевих податків і збільшення доходів місцевих бюджетів за їх рахунок є головним напрямком розширення фінансової автономії регіонів. Лише за цієї умови місцеве самоврядування реально відповідатиме своїй суті, і будь-який вплив на нього, втручання у його справи стане можливим тільки у випадках і межах, визначених законом.

Існує точка зору, що податок на майно певною мірою відповідає вимогам загальних податкових принципів платоспроможності (ability-to-pay principle) і вигод від надання суспільних послуг (benefits-received principle). У першому випадку тому, що чим більше накопичив багатства індивідуум, тим, очевидно, вища і його можливість сплачувати податки. В другому - тому, що податок на майно можна розглядати в тому числі і як плату за послуги влади щодо його захисту й утримання.

Одна з головних проблем в організації майнового оподатковування - визначення вартості нерухомості. Це пов’язано з тим, що її об’єкти бувають найрізноманітнішими й одержати їх достовірну поточну ринкову оцінку дуже непросто. На практиці органи влади змушені приписувати оподатковувану вартість майна (зазвичай на базі річної суми орендної плати або можливої ціни продажу), яка може відрізнятися від ринкової у будь-який бік. Отже, така оцінка завжди містить певний суб’єктивний елемент, причому тим більший, чим менше розвинений ринок нерухомості й вищі темпи інфляції.

Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. №56-93 «Про місцеві податки і збори» визначені платники місцевих податків і зборів, об’єкти їх оподаткування, граничні розміри, джерела сплати. Особливість місцевих податків і зборів полягає в тому, що вони запроваджуються рішенням органу місцевого самоврядування. Цей самий орган на кожний платіж розробляє і затверджує положення, яким визначається порядок сплати і перерахування до місцевого бюджету місцевих податків і зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних ставок.

Однак нинішню структуру наповнення місцевих бюджетів не можна вважати досконалою, бо питома вага надходжень від власних джерел, насамперед від місцевих податків і зборів, порівняно незначна.

Найбільша питома вага в доходах місцевих бюджетів сьогодні належить надходженням від загальнодержавних податків, зборів, обов’язкових платежів та інших надходжень, які практично не пов’язані з власною діяльністю органів місцевого самоврядування.

Такий стан певною мірою суперечить одному з головних принципів місцевого самоврядування, зафіксованому в Європейській хартії про місцеве самоврядування, Конституції і законах України, - принципу правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності місцевого самоврядування.

Видається логічнішим, коли основою фінансової бази місцевого самоврядування будуть доходи з власних джерел, що цілком відповідатиме згаданому принципу. Лише за цієї умови місцеве самоврядування реально відповідатиме своїй суті, і будь-який вплив на нього, втручання у його справи стане можливим тільки у випадках і межах, визначених законом.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Аналіз напрямів використання коштів зведеного бюджету Закарпатської області
Разом із здобуттям незалежності перед Україною постало важливе завдання - створення власної фінансової і бюджетної систем, а в даний час - їх подальше вдосконалення. Вирішення цього завдання вимагає переосмислення природи бюджету взагалі і місцевих бюджетів зокрема, визначення їх місця і ...

Кредитні картки
В отанні часи банками приділяється велика увага до операцій з використанням пластикових карток. Одною з причин такої уваги є зміни, які зараз відбуваються на ринку банківських послуг. Стартовий період розвитку банківських структур в нашій країні близький до завершення. Цей період характе ...