Меню сайта

Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і склад, порядок розрахунку, та використання

В наш час багато які економісти схильні бачити головну причину нинішньої економічної кризи в Україні у непослідовності проведення економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно, така точка зору не позбавлена об'єктивності, однак на мою думку, сучасна економічна ситуація зумовлена в рівній мірі як макроекономічними та політичними проблемами, так і багатьма мікроекономічними чинниками. Так, не викликає сумніву той факт, що сучасний спад виробництва в Україні значною мірою є наслідком низької прибутковості та збитковості значної більшості вітчизняних підприємств.

Беззаперечно, що основним економічним чинником, який в значній мірі визначає прибутковість підприємства, є фінансовий результат підприємства. При цьому фінансовий результат виступає тим комплексним показником, який узагальнює усі результати виробниче-господарської діяльності підприємства та визначає її ефективність.

Провідна роль у вирішені питань визначення й оптимізації величини фінансових результатів належить бухгалтерському обліку та економічному контролю, адже можливість отримання найбільшого економічного ефекту при найменших витратах, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів значною мірою залежить від того, наскільки оперативно і точно підприємство здійснює облік та контроль власних витрат та доходів. Але неменш важливим є вивчення теоретичних основ, а також дослідження фінансових результатів у складі фінансових ресурсів підприємства. Це дозволить не тільки об'єктивно і своєчасно відображати витрати та доходи, вести оперативний контроль за виконанням плану й дотриманням кошторисів витрат, але й виявляти резерви зниження собівартості продукції, визначати шляхи оптимізації доходів і витрат, що дасть можливість істотно поліпшити фінансові результати підприємства та підвищити його конкурентоспроможність.

Отже, усе вищевикладене свідчить про високу актуальність теми «Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і склад, порядок розрахунку, та використання».

Предметом дослідження курсової роботи є обліково-аналітичне забезпечення формування і використання фінансових результатів діяльності підприєсмтва в сучасних умовах господарювання, а об’єктом - господарська діяльність СТОВ «Старокотельнянське».

Метою курсової роботи є виявлення передумов, теоретичне та практичне дослідження фінансових результатів діяльності підприємства, їх порядок формування та використання на підприємстві в сучасних умовах господарювання.

Досягнення поставленої мети зумовило постановку і вирішення наступних наукових та практичних задач:

розглянути економічна суть фінансових результатів діяльності підприємства;

дослідити нормативно-правову базу, що регулює питання фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах;

провести огляд літературних джерел по питаннях теми;

дослідити організаційно-економічну характеристику СТОВ «Старокотельнянське», як бази дослідження;

- здійснити аналіз фінансового стану підприємства;

розглянути фінансові ресурси підприємства;

провести зозрахунок та аналіз фінансової стійкості та платоспроможності СТОВ «Старокотельнянське»

дослідити формування доходів, прибутку та їх розподіл тощо.

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та додатків.

    Читайте більше

    Сучасні форми та системи оплати праці
    Робоча сила, як трактується в курсі економіки, - це сукупність фізичних і розумових можливостей людини, її здатність до праці. В умовах ринкових відносин «здатність працювати» робить робочу силу товаром. Але це не звичайний товар. Його відмінність від інших товарів складається в тому, що ...

    Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності
    Фінансовий менеджмент - це наука управління фінансами підприємства, направлена на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. Останні ж є індивідуальними для кожного суб’єкта, що господарює. Новий складний етап формування ринкової економіки в нашій країні породив потребу у досліджені ...