Меню сайта

Встановлення мети, завдань та інформаційної бази аналізу

Бізнес у будь-якій сфері діяльності потребує відповіді на трьох основних питання:

- яким виробничим потенціалом повинен володіти суб’ект господарювання для досягнення поставленої цілі;

- де знайти джерела фінансування і який повинний бути їхній оптимальний склад

- як організувати керування фінансами, щоб забезпечити фінансову стабільність підприємства, його конкурентоздатність

Керівник підприємства повинно чітко знати, за рахунок яких джерел ресурсів воно буде здійснювати свою діяльність і в які сфери діяльності буде вкладати свій капітал. Повна інформація про фінанси є відправним моментом і кінцевим результатом діяльності будь-якого підприємства.

Аналіз фінансової діяльності підприємства має на меті дві основні цілі:

Він дозволяє користувачу інформації оцінити минулу фінансову діяльність фірми;

Підготувати інформацію, яка необхідна для прогнозування подальшого розвитку підприємства: визначити об’єми реалізації продукції, від яких залежить величина грошових коштів, визначити майбутні витрати, зробити прогноз майбутньої тенденції виробничої діяльності.

Аналіз господарської діяльності підприємства здійснюється по двох параметрах:

Стратегічний аналіз, який орієнтований на аналіз якісних характеристик. Він пов’язаний із визначенням результативності діяльності підприємства, тобто сукупності кількісних та якісних параметрів, які дозволяють отримати комплексну характеристику діяльності підприємства.

Оперативний аналіз, пов’язаний з оцінкою результатів діяльності підприємства. Оперативний аналіз виступає ефективним засобом управління ресурсами підприємства (в тому числі фінансовими), дозволяє оптимізувати затрати виробництва. Оперативний аналіз включає три елементи:

- аналіз результатів діяльності підприємства;

- аналіз витрат підприємства;

- аналіз виробництва продукту.

В умовах ринкової економіки ці питання висуваються на перший план. Різко підвищується значимість фінансових ресурсів, за допомогою яких здійснюється формування оптимальної структури і нарощування виробничого потенціалу підприємства, а також фінансування поточної господарської діяльності. Від того, яким капіталом володіє суб'єкт господарювання, наскільки оптимальна його структура, наскільки доцільно він трансформується в основні й оборотні фонди, залежить фінансовий добробут підприємства і результативність його діяльності. Тому аналіз наявності, джерела формування і розміщення капіталу має винятково важливе значення. Аналіз господарської діяльності повинний починатися і закінчуватися вивченням стана фінансів на підприємстві. Основними завданнями аналізу є:

- вивчення вихідних умов функціонування підприємства;

- вивчення змін у наявності і структурі капіталу за звітний період і оцінка його використання;

- вишукування шляхів нарощування капіталу, підвищення рівня його віддачі та зміцнення фінансової стабільності підприємства.

Основними джерелами інформації для аналізу стану фінансів підприємства, формування і розміщення його грошових коштів служать звітний бухгалтерський баланс, звіти про прибутки і збитки, про, про гух грошових коштів, про наявність і рух основних засобів і інші форми звітності, дані первинного й аналітичного бухгалтерського обліку, що розшифровують і деталізувають окремі статті балансу.

Важливою складовою загального аналізу діяльності підприємства є аналіз грошових коштів та заборгованості (дебіторської та кредиторської). Грошові кошти та дебіторська заборгованість є найбільш ліквідними активами підприємства. Тому важливим є отримання достовірної оперативної інформації про динаміку зміни та руху грошових коштів та дебіторської заборгованості. Крім того грошові кошти є засобом платежу. Але перш ніж їх використовувати, зокрема на розширення виробництва, необхідно детально організувати дані бухгалтерського обліку, оскільки вилучення обігових коштів з обороту може призвести до припинення діяльності підприємства, а хоча б тимчасове припинення діяльності призводить до втрати певного розміру прибутку з якого мали б поповнюватися власні кошти підприємства. Отже, витрачати власний капітал підприємство може лише в тому випадку, коли його розмір не менший від потреб, які виникли.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Роль кредиту в діяльності підприємства
Комерційний кредит - історично перша форма кредитних відносин. Практика відстроченого платежу в обмін на негайно одержувані товари існувала ще на ранніх стадіях розвитку товарного обміну. Комерційний кредит (продаж товарів з відстрочкою платежу) виник й утвердився внаслідок сталого не ...

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi
Жоден з інструментів сучасного фінансового ринку, крім, природно, самих грошей, у всіх численних проявах їх економічних функцій, не може зрівнятися за своєю історією і значенням з векселем. Власне, розвиток вексельного обігу певною мірою обумовив перетворення всіх грошових розрахунків у ...