Меню сайта

Встановлення мети, завдань та інформаційної бази аналізу

Якщо підприємство планує придбати щось з того, що збільшить суму першого розділу активу балансу і відповідно зменшить суму грошей у третьому розділі, то наявність власних джерел фінансування обов’язкова. Оскільки без дотримання цієї умови виникає небезпека бездумного витрачання обігових коштів. Вилучені кошти з обігу на придбання обладнання, транспорту, побудову нових приміщень, повернуті на підприємство тільки через кілька років, поступово накопичуючись у вигляді амортизаційних відрахувань. А вилучення обігових коштів, особливо для підприємство, які працюють у сфері торгівлі та надання послуг, може негативно вплинути на загально-господарську діяльність.

Однак обігові кошти можна витрачати на придбання того, що стосується статей розділу ІІ балансу «Запаси і затрати». В даному випадку кошти швидко повернуться на підприємство у вигляді надходжень від покупців чи замовників за продані товари (виконані роботи і надані послуги).

Обігові кошти призначені для того, щоб їх вкладали в основну діяльність в результаті чого вони повертаються з прибутком. В даному випадку величина балансу не змінюється: грошові кошти з розділу ІІІ «Розрахунки та інші короткострокові пасиви» переходять тією ж сумою в розділ ІІ «Запаси і затрати» у вигляді запасів, товарів і матеріалів. Джерелом для таких вкладень стане собівартість продукції (товарів, робіт, послуг), що закладена в їх ціні.

Витрати грошових коштів на виплату премій, матеріальної допомоги, отримання девідендів та інших грошових виплат на підприємство не повертаються. Тому такі виплати слід проводити тільки за наявності відповідних джерел, оскільки такі витрати можуть призвести до непрямих збитків.

Також при здійсненні фінансового аналізу господарського аналізу підприємства важливою є оцінка структури джерел коштів. Вивчення структури джерел коштів підприємства дозволяє банкам, кредиторам зробити оцінку діяльності підприємства. Таким чином, аналіз грошових коштів підприємства повинен давати відповідь на ряд важливих питань:

- чи принесла діяльність підприємства достатню кількість готівки для здійснення поточних виплат, погашення підприємством своїх зобов’язань;

- на скільки швидко підприємство може перетворити свої активи в готівку;

- яка частка високооборотних активів в загальній сумі активів;

- чи може підприємство у будь-який час покрити своїми оборотними активами зовнішні зобов’язання.

Так для аналізу заборгованості залучення використання та руху коштів при наявності автоматизованої системи обробки даних достатньо задати необхідні параметри та алгоритм обробки даних і в результаті можна отримати необхідні результати аналізу.

Для аналізу кредиторської (дебіторської) заборгованості використовують такі показники.

Таблиця 2.1. Показники аналізу заборгованості

Назва показника

Формула

Позначення

Стан кредиторської(дебіторської) заборгованості Кн.к - заборгованість на кінець року;

Кн.п - заборгованість на початок року;

Сума наданого кредиту на виз. добу KgC1 - сума кредиту по документах

РС2 - розрахунок вартості товару

ВС3-3С4 - суми, які надійшли в якості готівкового внеску, зараховані по обліковому талону.

Розрахунок проценту за кредит П’кС6 - сума% за кредит,

ПкС7 - сума% за кредит,

К - погашення,

ПкС8 -% за кредит погашення

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Управління грошовими потоками на підприємствах АПК (на прикладі сільськогосподарських підприємств ДПДГ Черкаське і СТОВ Перемога)
Актуальність теми визначається гострою необхідністю оптимізації грошових потоків сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Значна частина кардинальних заходів, здійснених Урядом, мала не так економічний, як політичний характер, що не завжди себе виправдовувало. Непослідовніст ...

Аналіз фінансового стану підприємства
З переходом до ринкових відносин у народному господарстві України виникло безліч проблем і невирішених питань. Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів вивчення д ...