Меню сайта

Організація грошових розрахунків кредитної спілки

Реалізація ринкових відносин, формування ефективного економічного потенціалу залежить від становлення досконалої і доступної в користуванні системи облікової та аналітичної роботи на всіх рівнях економіки, особливо на мікрорівні, на рівні підприємства. Одним з найбільш "вузьких місць" в системі економічного аналізу є необхідність врахування грошових потоків підприємства, впорядкування облікового та аналітичного процесу цієї ділянки роботи відповідно до міжнародних стандартів обліку та звітності.

Джерелами складання звіту руху грошових потоків підприємства є форми річної звітності: баланс (ф.1), звіт про фінансові результати підприємства та їх використаних (ф.2). Метою складання такої звітності є забезпечення партнерів по господарських зв'язках, акціонерів, інвесторів, інших зацікавлених осіб необхідною інформацією. Одержання такої інформації дає можливість зробити оцінку короткострокової і довгострокової платоспроможності підприємства, його можливості виплачувати дивіденди, покривати позики, визначати потребу в додаткових коштах. Реальною є також можливість виявлення причин відмінностей в показнику прибутку, а також чинників збільшення або зменшення грошових коштів.

У звіті про рух грошових потоків необхідно чітко провести класифікацію грошових коштів та їх еквівалентів. Виходячи зі світової практики, такий звіт повинен містити розділи операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Зокрема, розділ операційної діяльності має відображати величину грошових коштів, які сформували прибуток підприємства від продажу товарів, надання послуг, надходження грошей у вигляді відсотків по наданих кредитах, інвестиціях у цінні папери, виплати грошових коштів як оплату постачальникам, по заробітній платі, податках, процентах за користування кредитами, комунальними послугами.

Аналіз руху грошових потоків може проводитися як внутрішній, так і зовнішній. Дані для аналізу грошових надходжень і їх використання в звітному періоді беруться за квартал, півріччя, рік. Необхідно проводити розрахунок платоспроможності підприємства, вивчення структури витрат його грошових коштів. Якщо є абсолютний приріст надходження всіх грошових коштів, то це свідчить про підвищення ділової активності підприємства, зростання обсягу реалізації продукції, інших надходжень Рівень темпу приросту грошових коштів за ряд років дає можливість зробити висновок про стабільність розвитку. Якщо в результаті проведеного аналізу маємо абсолютний приріст залишку грошових коштів і стабільні або зростаючі темпи його росту в динаміці - це означає, що на підприємстві зростають власні кошти для фінансування поточної діяльності, розширюються можливості вкладення вільних грошових коштів у вільні сфери діяльності. Така інформація с найбільш привабливою для інвесторів.

У динаміці доцільно також проводити аналіз структури грошових коштів. Виходячи з проведеного аналізу, слід зробити певні висновки. Якщо, наприклад надходження грошових коштів від реалізації, готової продукції складає 80% надходжень всіх грошових коштів, а їх витрачання за цей же період складає 20%, то це може свідчити про зроблені раніше великі запаси сировинних ресурсів, матеріалів, про те, що була велика прострочена кредиторська заборгованість, витрачання коштів у інші сфери.

При прямому способі грошовий потік розраховують як різницю між надходженням грошових коштів та витратами, пов'язаними з їх виплатою

Аналіз структури позитивного грошового потоку здійснюється за кожним джерелом надходження грошових коштів (від продажу продукції, необоротних активів тощо) відповідно негативного потоку за напрямами, використання (оплата придбаних товарів, робіт, послуг, необоротних активів, виплати працівникам тощо).

Читайте більше

Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації обраної стратегії суб'єктом підприємницької діяльності
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісного рівня керування підприємством, характеру розв’язуваних при цьому завдань, а також до методів їхнього рішення. Це певною мірою стосується усіх самостійно господарюючих суб’єктів. Необхідна нова концепц ...

Майнове оподаткування в Україні
Сучасне майнове оподаткування є складовою частиною і невід’ємним елементом податкової системи нашої держави. Але цей напрямок в оподаткуванні на сьогодні - один з найменш розроблених, незважаючи на ту увагу, що приділяється йому з боку політиків та науковців. Майнове оподаткування застос ...