Меню сайта

Стратегія управління прибутком підприємства

В умовах ринку перед підприємством стоїть завдання: самому визначити оптимальний варіант ціни на продукцію, виходячи з конкретних умов ринку.

В ринковій економіці підприємство не завжди отримує бажаний результат. Результат діяльності може бути негативним, позитивним, нульовим. Збитки розглядаються як негативне значення прибутку. Зарубіжні економісти вважають, що справжній прибуток пов’язаний з невизначеністю, а у невизначеності є свій ризик.

У системі управління підприємством основна увага приділяється прибутку і для того, щоб управляти ним, треба визначити взаємозв’язок обсягу продажу, витрат та прибутку.

Тому так важливо вибирати правильну та обґрунтовану стратегію та тактику для виконання своїх завдань. Планування та прогнозування дає можливість створити єдність загальної цілі всередині підприємства.

Стратегічне планування та прогнозування на сьогоднішньому ринковому етапі господарювання стає правилом, а не винятком.

Виходячи з місії підприємства ПП «Компанія Вітар» можна визначити такі цілі його діяльності (стратегію):

1. Головна ціль - збільшення об’єму прибутку.

Практика країн з розвиненою економікою показує, що головною метою діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку, що відображає ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства. Саме прибуток визначає економічний результат ведення господарської діяльності і вимірюється співставленням результатів з витратами.

. Специфічні цілі відображають систему цілей, які є умовою досягнення головної цілі підприємства:

· життєво-необхідна ціль підприємства - це отримання мінімального прибутку, який забезпечить збереження статутного фонду підприємства;

· перспективна ціль - це досягнення максимально можливого прибутку;

· поточна ціль - це отримання необхідного прибутку для забезпечення задовільного фінансового стану підприємства;

· ціль торгівлі - це збільшення обсягів продажу, ефективна асортиментна політика;

· ціль комерційної діяльності - це збільшення обсягів реалізації за рахунок ефективних постачальницьких зв’язків, стабілізація цін, зменшення витрат обігу;

Рис. 3.1. Стратегія формування діяльності та прибутку ПП «Компанія Вітар»

Рис.3.2. Послідовність обґрунтування стратегії управління прибутком ПП «Компанія Вітар»

· соціальна ціль - це створення умов праці, що сприяють високопродуктивній праці, забезпечують соціальний розвиток колективу, створюють ефективну оплату праці;

· інноваційна ціль - це запровадження нових передових технологій, модернізація та реконструкція потужностей підприємства, впровадження нових видів високоефективного обладнання. На рис. 3.1. схематично зображено головну та специфічні цілі підприємства ПП «Компанія Вітар» та їх взаємозалежність, а також залежність прибутку від діяльності підприємства.

Величина прибутку залежить, з одного боку, від об’єму реалізації, а з іншого боку - від розміру витрат обігу. Послідовність обґрунтування стратегії управління прибутком ПП «Компанія Вітар» показано на рис. 3.2.

Величина прибутку, як цільової функції діяльності підприємства, залежить від обраної стратегії. При прогнозуванні величини капіталу необхідно враховувати склад і розмір джерел його збільшення.

Таким чином, розробка стратегії управління прибутком передбачає дев’ять етапів, зображених на Рис.3.3. :

· на першому етапі визначається цільова сума прибутку підприємства, величина якого залежить від стадії життєвого циклу підприємства, стратегічних завдань, які ставить перед собою керівництво підприємства на майбутнє та їх вирішення;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства
Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел фінансування інвестиційної діяльності та методів фінансування. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестиційного процесу. До ме ...

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...