Меню сайта

Порядок формування власного капіталу акціонерного товариства

Згідно з чинним законодавством мінімальний розмір статутного капіталу регламентований лише для господарських товариств (акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства та ін.) та деяких специфічних видів діяльності, пов’язаних з фінансовими операціями. Для підприємств всіх інших організаційно-правових форм господарювання його розмір визначається засновниками та залежить перш за все від виду та масштабу діяльності.

Порядок формування капіталу в залежності від організаційно-правової форми суб’єкта підприємництва наведено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 [10, c.49]

Порядок формування капіталу різних форм суб’єктів господарювання

№ з/п

Організаційно-правова форма підприємства

Назва капіталу

Порядок формування капіталу

1

2

3

4

1

Публічні та приватні акціонерні товариства , товариства з обмеженою відповідальністю (ТзОВ), товариства з додатковою відповідальністю (ТзДВ)

Статутний капітал

Сума часток засновників (учасників), визначених засновницькими документами

2

Повні товариства (ПТ), товариства на довірі (командитні)

Складовий капітал

Сукупність внесків учасників

3

Державні та комерційні підприємства

Статутний капітал

Сукупність виділених підприємству державним (муніципальним) органом основних та оборотних засобів

4

Підприємства, засновані на власності об’єднання громадян

Пайовий капітал

Сукупність пайових внесків членів для спільного ведення підприємницької діяльності

Учасники товариств з обмеженою відповідальністю та командитних товариств відповідають за зобов’язаннями товариства в розмірі своїх внесків. Засновники цих товариств несуть солідарну відповідальність всім своїм майном, учасники товариства з додатковою відповідальністю відповідають за зобов’язаннями товариства розміром своїх внесків, а при необхідності майном, що їм належить, в розмірі, кратному внеску кожного учасника.

Акціонерне товариство відрізняється від розглянутих товариств тим, що відповідальність кожного з учасників господарства обмежується одним лише його внеском - акцією.

Для випуску акцій акціонерне товариство подає до реєстраційного органу документи, які наведені в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 [3, c.32]

Список документів, які подає АТ до реєстраційного органу

№ з/п

Назва документу

Інформація, яка повинна міститись в документі

1

Заява стандартного зразка

Найменування і вид акціонерного товариства; код ЄДРПОУ; юридична адреса; місцезнаходження; телефон, факс; розмір статутного капіталу; сумарна номінальна вартість випуску акцій; кількість акцій за типами і категоріями; розрахунковий рахунок; номінальна вартість акцій

2

Рішення про випуск акцій, оформлене протоколом згідно з вимогами

Фірмова назва емітента та його місцезнаходження; розмір статутного капіталу або вартість необоротних та оборотних активів; мета і предмет діяльності емітента; посадові особи; найменування контролюючого органу (аудиторської фірми); дані про розміщення цінних паперів, випущених в обіг раніше; мета випуску акцій; визначення категорій акцій (звичайні чи привілейовані); кількість іменних акцій (тобто загальна кількість акцій даної емісії; кількість привілейованих акцій; загальна сума емісії; номінальна вартість акцій; кількість учасників голосування (при прийнятті рішення про випуск акцій); порядок виплати дивідендів; термін і порядок розподілу акцій між засновниками та їх оплати; черговість випуску акцій (при випуску їх різними серіями); умови розпорядження акціями; права власників привілейованих акцій; переважне право на придбання акцій нової емісії; інша інформація (наявність збитків, форма випуску акцій (документарна чи електронна)). Оформлене протоколом рішення повинно бути завірене підписами і печаткою емітента

3

Нотаріально завірена копія статуту емітента або зміни до статуту, пов’язані зі збільшенням розміру статутного капіталу (номінальної вартості або кількості акцій)

4

Зразок бланку сертифіката акцій, оформленого згідно з вимогами чинного законодавства (при документарній формі випуску)

5

Баланс (форма № 1), завірений підписами і печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми), довідка про фінансовий стан емітента, завірена підписами і печатками аудитора (аудиторської фірми), аудиторський висновок станом на перше число поточного кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій

6

Копія свідоцтва про реєстрацію попередніх випусків акцій (у випадку додаткової емісії)

7

Копія свідоцтва про державну реєстрацію АТ

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Управління ліквідністю і платоспроможністю підприємства
У ринкових умовах суттєвого розширення прав підприємств значно зростає роль своєчасного і якісного управління ліквідністю і платоспроможністю, та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стійкості. Ліквідність це можливість підприємства фінансувати свою діяльність. Вона характе ...

Аналіз фактичних і статистичних даних по Дніпропетровській області щодо надходження іноземних інвестицій за останні три роки
Інвестиційна політика є складовою частиною економічної політики держави і повинна бути спрямована на створення оптимальних умов для активізації інвестиційного потенціалу. Основними напрямами інвестиційної діяльності є: створення привабливих умов для роботи іноземних інвесторів; збільше ...