Меню сайта

Загальна методика аналізу формування власного капіталу акціонерного товариства

Пропоную провести аналіз формування власного капіталу акціонерного товариства на прикладі ПАТ КБ «Приватбанк». Адже, на мою думку, центральною ланкою механізму функціонування фінансово-кредитної системи в сучасній економіці виступають банки.

Один із найголовніших складових елементів діяльності банку - вивчення його ресурсної бази. Ресурси банку - це сукупність коштів, що перебувають у розпорядженні банку і використовуються ним для кредитних та інших активних операцій. Банківські ресурси поділяються на власні й залучені. В умовах ринкової економіки виняткову важливість здобувають процес формування власних засобів банку, оптимізація їхньої структури, ресурсний потенціал комерційного банку. Кількісні і якісні показники банківських ресурсів тобто власних і позичених засобів банку визначають напрямку активних операцій банку. У зв'язку з цим, особливу важливість здобуває економічний аналіз банківської діяльності, метою якого і є надання інформації про поточний стан банківських ресурсів (якісна і кількісна оцінка структури власних і позичених засобів), яка б була основою при прийнятті рішень про оптимізацію їхньої структури [12].

Для аналізу активів і пасивів та на їх основі структури капіталу ПАТ КБ «Приватбанк» розглянемо зведені баланси банку за 30.11.2010 (Додаток А) та 30.11.2011 роки ( Додаток Б).

Асоціація українських банків щомісяця представляє інформацію про основні показники діяльності української банківської системи. За цими показниками ПАТ КБ «Приватбанк» впевнено знаходиться серед лідерів рейтингу українських банків.

Для детальнішої оцінки власного капіталу ПАТ КБ «Приватбанк» пропоную розглянути значення показників ПАТ КБ «Приватбанк» за даними Асоціації українських банків на 01.11.2011 року, що наведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 [20]

Значення показників ПАТ КБ «Приватбанк» за даними Асоціації українських банків на 01.11.2011 року

Показники

Сума, млн. грн.

Питома вага в банківській системі, %

Позиція в рейтинзі

Чисті активи

143 575

15,95

1

Кредитно-інвестиційний портфель

105 529

16,06

1

Капітал

16 913

10,50

3

Депозити фізичних осіб

69 137

25,54

1

Депозити юридичних осіб

23 280

13,44

1

Фінансовый результат

1 131

- *

1

* Фінансовий результат по банківській системі негативний

Струкрура капіталу ПАТ КБ «Приватбанк» в порівнянні з іншими українськими банками ( членами АУБ і не членами АУБ) станом на 01.11.2011 р. (млн. грн.) наведена в Додатку В.

Статутний капітал ПАТ КБ «Приватбанк» станом на поточну дату складає 13,545,171,615 грн. та розподілений на 64,645,500 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 209,53 грн. за кожну акцію. Інформація про існуючі випуски акцій наведена в таблиці 3.2.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Земельне оподаткування в Україні
Курсова робота присвячена теоретичному осмисленню актуальної проблеми у сфері земельного оподаткування, а також обґрунтовані шляхи її практичного розв’язання, виконані на основі ретельно проведеного аналізу статистичного матеріалу. Актуальність теми дослідження. В умовах формування в У ...

Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки
Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нової системи мотивації праці, яка враховує кардинальні зміни відносин власності, економічного статусу працівників, джерел, рівня, складу і структури їх доходів. Процес становлення ринкового механізму активізації т ...