Меню сайта

Сутність кредитної спілки та правові основи її діяльності

Кредитні спілки є порівняно новими суб’єктами на фінансовому ринку України. До прийняття Закону „Про кредитні спілки” № 2908 - ІІІ від 20.12.2001 року ці установи мали юридичний статус громадських організацій, що здійснюють надання фінансових послуг своїм членам на підставі тимчасового Положення про ці організації, затвердженого указом Президента України. В податковому законодавстві спілки були віднесені до неприбуткових організацій. Такий, не досить чітко визначений статус, призводив до виникнення багатьох запитань стосовно економіко-правової природи спілок та створював певні проблеми в їх роботі. Прийнятий закон надав кредитним спілкам нового, принципово іншого юридичного статусу та більш детально врегулював окремі аспекти діяльності кредитних спілок.

Згідно ст. 1 Закону кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки [1]. В контексті Закону кредитні спілки більше не вважаються одним із різновидів громадських організацій, що створюються і діють відповідно до рамкового Закону „Про об’єднання громадян” з врахуванням визначених Тимчасовим положенням норм прямої дії.

Крім цього, кредитну спілку визначено фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання передбачених Законом фінансових послуг. Слід зазначити, що відповідно до Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” кредитні спілки віднесено до окремої категорії фінансових установ - кредитних, які на відміну від інших її категорій відповідно до закону та на основі спеціальної ліцензії мають право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик.

Закон України „Про кредитні спілки” також визначає, що кредитна спілка не може бути засновником, співзасновником або учасником суб’єкта (суб’єктів) підприємницької діяльності, крім місцевого кооперативного банку [1]. Таке обмеження є абсолютно адекватним неприбутковій природі, системним завданням та світовим стандартам діяльності кредитних спілок. Виключення із загального правила щодо місцевих кооперативних банків, існування яких передбачає Закон України „Про банки і банківську діяльність”, зумовлене необхідністю забезпечення можливості для створення в майбутньому трьохрівневої кредитної кооперативної системи „кредитна спілка - місцевий кооперативний банк - центральний кооперативний банк”[2].

Кредитна спілка, відповідно до Закону, створюється на підставі рішення установчих зборів. Чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути менше 50 осіб, які об’єднані хоча б за однієї з таких ознак: мають спільне місце роботи чи навчання або належать до однієї місцевої (включаючи районні та обласні) профспілкової, іншої громадської чи релігійної організації або проживають в одному селі, селищі, місті, районі, області. В свою чергу, членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, мають повну цивільну дієздатність, не відбувають покарань у вигляді позбавлення волі та не мають погашеної судимості за корисливі злочини. При цьому, Законом закріплено універсальний кооперативний принцип, згідно якого усі члени кредитної спілки, включаючи її засновників, мають рівні управлінські та майнові права, в тому числі у разі голосування на загальних зборах, незалежно від пайового та інших внесків [1].

Згідно Закону державна реєстрація кредитних спілок здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг (Уповноваженим органом) відповідно до вимог Закону та нормативно - правових актів Уповноваженого органу [1]. Згідно Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” Уповноважений орган створений у формі центрального органу виконавчої влади, що працює за колегіальним принципом, з метою здійснення функцій державного регулювання і нагляду за діяльністю всіх небанківських фінансових установ, включаючи і кредитні спілки. Таким чином, кредитні спілки, набувають статусу юридичної особи безпосередньо в Уповноваженому органі в результаті державної реєстрації, яка здійснюватиметься шляхом внесення відповідного закону до Державного реєстру фінансових установ [1].

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту
У взаємному зв’язку між кредитором і позичальником предмет їх спільного інтересу - кредит – породжує різні правничо-економічні ситуації: для боржника – зобов‘язання повернути позичені ресурси , а для кредитора право вимагати їх повернення у попередньо узгоджених обсязі і терміні. Неви ...

Аналіз фінансового стану підприємства
З переходом до ринкових відносин у народному господарстві України виникло безліч проблем і невирішених питань. Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів вивчення д ...