Меню сайта

Сутність кредитної спілки та правові основи її діяльності

Закон говорить, що кредитна спілка відповідно до свого статуту [11]:

а) приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

б) надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також селянські (фермерські) господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

в) залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

г) виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

д) у разі участі в об'єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші внески до об'єднаної кредитної спілки;

е) розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких установлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі − Держфінпослуг), та паї кооперативних банків;

є) залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо Інше не встановлено рішенням Держфінпослуг. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення,

ж) надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо Інше не встановлено рішенням Держфінпослуг;

з) виступає членом платіжних систем;

і) оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого їм кредиту,

ї) провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Провадження кредитною спілкою іншої діяльності не допускається. При цьому, послуги членам органів управління та працівникам кредитної спілки надаються на умовах, що не можуть відрізнятися від звичайних, та з дотриманням вимог щодо уникнення конфлікту інтересів [11].

З метою координації своєї діяльності надання взаємодопомоги та захисту спільних інтересів кредитні спілки мають право на добровільних засадах створювати місцеві та всеукраїнські асоціації кредитних спілок [1]. Згідно Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та Закону України „Про кредитні спілки” за рішенням Уповноваженого органу одній із всеукраїнських асоціацій кредитних спілок може бути надано статус саморегулівної організації кредитних спілок - членів асоціації. Саморегулівна організація кредитних спілок в межах та в порядку, визначених Уповноваженим органом, може розробляти разом із кредитними спілками програми їх фінансового оздоровлення та контролювати виконання цих програм; здійснювати методичне забезпечення діяльності кредитних спілок; здійснювати навчання та сертифікацію фахівців кредитних спілок; розробляти і впроваджувати правила поведінки кредитних спілок на ринках фінансових послуг; проводити збір, узагальнення та попередній аналіз фінансової звітності кредитних спілок; здійснювати інші функції відповідно до статуту саморегулівної організації [12].

На базі членства асоціації кредитних спілок може бути створена об’єднана кредитна спілка. Згідно Закону [1] об’єднана кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована кредитними спілками на кооперативних засадах з метою сприяння фінансовій стабільності кредитних спілок та об’єднання тимчасово вільних коштів своїх членів для їх взаємо кредитування. Мінімальна кількість учасників об’єднаної кредитної спілки має бути не менше десяти кредитних спілок. При цьому, кредитна спілка може бути учасником лише одної об’єднаної кредитної спілки. По своїй суті об’єднана кредитна спілка є „кредитною спілкою кредитних спілок” і норми Закону, що стосується „простих” кредитних спілок, повною мірою поширюються на її створення, державну реєстрацію, ліцензування, управлінську структуру та фінансову діяльність з урахуванням особливостей визначених нормативно - правовими актами Уповноваженого органу. В майбутньому, залежно від обраної для реалізації стратегічної моделі, об’єднані кредитні спілки або переростуть в кооперативні банки, або закріпляться, власне, як кредитні спілки вищого системного рівня, отримавши статус „кооперативу кооперативів”.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками
На сучасному етапі розвитку народного господарства проходить подальше вдосконалення управлінської діяльності підприємств. Зміни, які проходять в економіці України, потребують підвищення ефективності та якості управлінської праці. Це викликано всезростаючим науково-технічним прогресом, вп ...

Фінансовий контроль операцій з основними засобами комунального підприємства
Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких особливе місце займають інститути фінансового контролю. Але в умовах ринкових відносин і різних форм власнос ...