Меню сайта

Поняття методики податкового контролю

Існують також думки багатьох авторів, що в поняття податкового контролю включаються лише такі головні ознаки, як «моніторинг, одержання і обробка інформації». Не можна зводити контроль лише до цих трьох складових, не враховуючи, що в разі виявлення відхилення податкових надходжень від заданих параметрів необхідним є одержання пояснень, а вразі скоєння податкових правопорушень застосувати відповідні міри відповідальності (нарахування фінансових санкцій), в свою чергу виявлення правопорушень буде не можливим без проведення заходів спостереження, огляду, проведення податкової перевірки обліку і звітності.

До п’ятої групи входить визначення «система заходів», як основної ознаки податкового контролю, тобто під «системою заходів» слід розуміти активний взаємозв’язок форм, методів, прийомів податкового контролю, як між собою так і з іншими складовими фінансового контролю, реалізація даного взаємозв’язку проводиться податковими органами з метою подальшого контролю за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податків і зборів до бюджету та цільових фондів.

Виділення основною ознакою поняття «податкового контролю», «єдиної система обліку, контроль нарахування фінансових санкцій» приводиться в Проекті Закону України «Про податковий контроль», Кодексі Азербайджанской Республіки. На думку автора даної роботи ствердження, що податковий контроль представляє собою єдину систему обліку платників є неточним, оскільки система обліку платників податків існує і в банківських установах, також вона ведеться при проходженні митного кордону, пенсійні установи також ведуть облік платників. Не зрозуміло, що мається на увазі під контролем нарахованих фінансових санкцій, адже фінансові санкції нараховуються за результатами перевірки самими контрольними органами.

Щодо «додержанням податкового законодавства», то неможливо не враховувати важливість даної ознаки, однак і виділяти її як головну без врахування інших, наведених в табл. 2 також не можливо.

До восьмої групи були віднесені такі основні ключеві ознаки, як «застосування мір відповідальності, здійснення примусових податкових вилучень». Утім не можна погодитися з надто вузькою спрямованістю діяльності тільки на примусові вилучення, а також на встановлення підстав для застосування мір відповідальності за скоєння податкового правопорушення. Здавалося б, все правильно, саме завдяки податковому контролю можуть виникнути підстави для додаткових надходжень до бюджету, однак в разі доведення наміру до кінця, настає відповідальність. Але ж цим не обмежується сфера дії податкового контролю, і важливим його завданням є аналітична робота, спрямована на науково обґрунтоване прогнозування надходжень до бюджетів та профілактичну діяльність.

Отже, проаналізувавши наведені вище погляди різних авторів на поняття «податкового контролю», і основні ознаки даного поняття, спробуємо дати власне визначення поняття «податкового контролю» - це система дій та заходів, що направлена на контроль за виконанням податкового законодавства шляхом проведення реєстрації і обліку платників, та застосуванням різних форм і методів податкового контролю, контролюючими органами з метою забезпечення грошовими ресурсами бюджету і державних цільових фондів. А в разі виявлення факту скоєння податкового правопорушення застосувати визначені податковим і кримінальним законодавством мір відповідальності.

Розкриття сутності поняття «методики податкового контролю» не можливо без аналізу іншої головної складової, а саме: поняття «методики». В наукових колах не існує однозначного погляду на зміст поняття «методики», тому проаналізуємо бачення сутності даного поняття викладеного різними авторами, шляхом виділення ключових ознак табл. 3.

Таблиця 3

Виділення ключових ознак поняття «методика»

Автори

Визначення

Ключові ознак

Мочерний С. «Економічна енциклопедія»

Методика - конкретизація методу у формі інструкцій, правил дій, чіткого опису способів існування.

конкретизація методу у формі інструкцій, правил дій.

Золотогоров В. «Енциклопедичний словник»

Методика - сукупність способів, прийомів для систематичного послідовного виконання якої-небудь роботи

сукупність способів прийомів для послідовного виконання

 

Дяків Р. С. «Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера»

Методика - 1) конкретизація методу , доведення його до чіткого опису способів здійснення розробок, розрахунків, прогнозів, оцінок тощо. 2) узагальнення досвіду, способів, підходів технологічних прийомів здійснення завдань, реалізація планів, програм.

конкретизація методу, чіткий опис способів здійснення, узагальнення досвіду

 
 

Кушлін В.І, Чичканова В.П. «Енциклопедичний словник»

Методика - сукупність методів, рішення конкретної задачі.

сукупність методів

 
 

Азрилияна А.Н. «Великий економічний словник»

Методика -

сукупність методів, прийомів цілеспрямованого проведення якої-небудь роботи.

сукупність методів, прийомів

 
 

Шишов В. Н., Тур А. Н., Стах Н.В. «Словник сучасних економічних і правових термінів»

Методика контролю - послідовність дослідження методів і прийомів, чіткий опис способів виконання контрольних процедур і підготовка заключного документу за підсумками проведеного контролю.

послідовність дослідження методів і прийомів, чіткий опис способів виконання контрольних процедур і підготовка заключного документу за підсумками проведеного контролю.

 
Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Фінансово-господарська діяльність ТОВ Чернівці Поліхімбуд
На сьогодні в Україні відбувається інтенсивний і досить стрімкий розвиток ринкових механізмів, що вимагає від підприємств та фірм детального дослідження впливу всіх елементів системи господарювання та їх впливу на розвиток підприємництва загалом в державі. Виявлення ключових аспекті ...

Податкова політика України на сучасному етапі
Темою дослідження даної курсової роботи є податкова політика України на сучасному етапі. Ця тема є дуже актуальною зараз, оскільки податкова політика України порівняно з іншими державами має ряд недоліків, критикується багатьма фахівцями, вона на даний момент змінюється, і точаться бурхл ...