Меню сайта

Характеристика основних видів бюджетування

У процесі бюджетування розробляють різні види бюджетів залежно від їхнього цільового призначення, об’єкта бюджетування, способу врахування впливу статистичних факторів на діяльність підприємства (рис.2.1).

Рис. 2.1 Класифікація бюджетів

Консолідований (зведений) бюджет складається з інтегрованих індивідуальних бюджетів, що характеризують прогнозовані обсяги продажу, витрат, інших фінансових операцій у наступному періоді, тобто консолідований бюджет - це скоординований за всіма підрозділами і функціями план діяльності підприємства в цілому, що об'єднує блоки окремих бюджетів і створює потоки інформації, необхідні для прийняття і контролю управлінських рішень у сфері фінансового планування.

Зведений (консолідований) бюджет поділяється на дві частини ( рис. 2.2):

· операційний бюджет - система бюджетів, що характеризує доходи і витрати за операціями або окремими функціями підприємства.;

Рис. 2.2 Структура зведеного бюджету підприємства

· фінансовий бюджет - план, у якому відображаються обсяг і структура грошових коштів та їх використання.

Розроблення бюджету розпочинається із складання операційного бюджету, кінцевою метою якого є складанню бюджету фінансових результатів (прибутків і збитків). Від обсягу і вартості реалізації залежать обсяг виробництва, собівартість, прибуток тощо. Тому відправним етапом процесу бюджетування є бюджет продажу.

Бюджет продажу - основа для розроблення інших бюджетів, що враховує конкурентну позицію підприємства та можливі її зміни.[9,103]. Він містить інформацію про плановий обсяг продажу, ціни й очікувані доходи від реалізації кожного виду продукції. Його особливість у тому, що він визначає рівень і характер діяльності підприємства, впливає на низку інших бюджетів, складених на його інформації.

У спрощеному вигляді цей бюджет можна представити так:

Бюджет продажу

1.Очікуваний обсяг.

2.Очікувана ціна одиниці продукції.

3.Виручка від реалізованої продукції.

4.Надходження грошових коштів.

5.Дебіторська заборгованість на початок місяця.

6.Надходження коштів від продажу за місяць.

7.Разом надходження коштів.

Бюджет продажу складається з урахуванням строків і погашення дебіторської заборгованості, розрахунок здійснюють у такій послідовності.

Розрахунок очікуваних надходжень грошових коштів від продажу

1. Залишок дебіторської заборгованості на кінець періоду, грн.

. Сума заборгованості до погашення.

. Надходження від продажу, грн.

. Всього надходжень, грн.(рядок 2 x рядок 3).

Бюджет виробництва показує, скільки одиниць продукції необхідно виготовити (надати послуг), щоб забезпечити запланований обсяг продажу і необхідний рівень запасів. Він складається в натуральних показниках виходячи із бюджету продажів, враховуючи виробничі потужності, запаси, зовнішні закупки. У спрощеному вигляді бюджет можна представити таким чином

Бюджет виробництва

1. Запланований продажі шт., плюс

2. Плановий запас готової продукції на кінець періоду, шт., мінус

3. Плановий запас готової продукції на початок періоду, шт., дорівнює

4. Кількість продукції, що підлягає виготовленню, шт.

На основі бюджету виробництва складають бюджети закупівлі і використання матеріалів, трудових, загальновиробничих, адміністративних витрат і витрат на збут

Бюджет прямих витрат на матеріали складається на основі бюджету виробництва і бюджету продажу, що показує, скільки сировини і матеріалів потрібно для виробництва, а також скільки потрібно закупити. У бюджеті визначають строки закупівлі і кількість сировини, матеріалів і напівфабрикатів, які необхідно придбати для виконання виробничих планів. Використання матеріалів визначається бюджетом виробництва і пропонованими змінами рівня матеріальних запасів. Бюджет закупівлі матеріалів розраховується як добуток кількості одиниць матеріалів на їхню закупівельну ціну. Планові потреби закупівлі і використання матеріалів можуть бути подані в одному загальному документі або в окремих самостійних бюджетах. У спрощеному вигляді цей бюджет можна представити так:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Податкова система в Україні
Подальший розвиток України значною мірою залежить від ефективності фінансової стратегії, яка забезпечує підвищення добробуту населення, виконання державою своїх обов’язків та функцій. Адже стабільність і економічний розвиток держави залежать від її податкової політики. Однією з основних ...

Загальна характеристика ТзОВ «Імперія жирів»
«Імперія жирів» - це українська компанія, що займається розробкою, виробництвом та реалізацією споживчих продуктів на основі рослинних жирів. ТМ «Маселко» - це унікальні продукти харчування, створені у поєднанні кращих технологічних досягнень у харчовій промисловості, в яких приховано істину е ...