Меню сайта

Сутність податкових соціальних пільг та порядок їх застосування

Сучасні умови ринкового типу економічних відносин, які будуються в Україні, передбачають втручання держави на рівні, що з одного боку, забезпечувало б подолання кризових явищ в економіці та наповнення державного бюджету, а з іншого - на створення умов для економічного розвитку суспільства. Однією із найважливіших умов соціально-економічного зростання України є побудова ефективно функціонуючої податкової системи. Складовою частиною системи оподаткування в державі є надання пільг із окремих податків, зборів чи інших обов’язкових платежів. З економічної точки зору надання пільг є формою державного регулювання економічного та соціального розвитку. Тому раціоналізація системи податкових пільг в Україні є актуальною проблемою, розв’язання якої наштовхується на недостатньо з’ясовані теоретичні аспекти цієї проблеми, насамперед - відсутність визначення терміну “податкова пільга” на законодавчому рівні.

Незважаючи на те, що термін “податкові пільги” є однім з найпоширеніших в сучасному оподаткуванні, єдиний підхід до визначення цього поняття серед вітчизняних вчених відсутній (табл. 1.1).

Наведені в табл.1.1 визначення поняття “податкові пільги” демонструють різнобічність підходів до цієї категорії. Але більшість авторів вважає, що сутність податкових пільг пов’язана зі зменшенням суми податку. Однак, на думку автора, такі визначення не розкривають всіх можливих привілеїв, пов’язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою податків і зборів.

Так, наприклад, пільговий характер надає можливість платнику податку застосовувати альтернативні системи оподаткування за наявності законодавчо визначених для цього умов.

Таблиця 1.1

Підходи вітчизняних вчених до визначення поняття “податкові пільги”

№ п/п

Автор

Визначення поняття “податкові пільги”

1

В. Буряківський [6]

виділяє податкові пільги в окремий елемент податку

2

П. Гега [7]

надання переваги, часткове або повне звільнення від виконання встановлених правил, обов’язків або полегшення умов виконання їх

3

В. Гурєєв [8]

встановлена законом складова частина системи оподаткування, що забезпечує фінансово-економічне стимулювання підприємницької діяльності і платників податків шляхом зменшення тягаря податкових зобов’язань

4

Ю. Іванов [13]

встановлений законодавством виняток з загальних правил оподаткування, що надає платникові податку можливість зменшити суму податку (збору), яка підлягає сплаті, або звільняє від виконання окремих обов’язків та правил, пов’язаних з оподаткуванням

5

М. Кучерявенко [18]

повне або часткове звільнення юридичних осіб і громадян від сплати податків

6

П. Мельник [31]

встановлення мінімуму, що не оподатковується; вилучення з оподаткування певних елементів об’єкта оподаткування; звільнення від оподаткування певних осіб або категорій платників податків; зменшення податкових ставок; застосування цільових податкових пільг

7

О. Підлісна [38]

законодавчо закріплений перелік умов, за наявності яких платник податку зменшує податкові зобов’язання

8

В. Федосов [43]

диференціація ставок податків для окремих платників

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Фактори, що впливають на рівень фінансової стійкості підприємства
На фінансову стійкість підприємства впливає ціла низка чинників. З метою управління окремими з них, посилення чи послаблення їх впливу на фінансову стійкість підприємства їх можна об’єднати в групи залежно від рівня виникнення та ступеня значущості (рис. 1.1) [14]. Рисунок 1.1 - Види ф ...

Облік, аналіз і аудит податку на додану вартість
Актуальність дослідження. Податок на додану вартість вважається найбільш досконалою сучасною формою непрямого оподаткування і відіграє важливу роль у системі державних фінансів у більшості розвинених країн світу та країн з перехідною економікою. Сам факт його запровадження в Україні можна ...