Меню сайта

Розвиток виробничої демократії як найважливіша умова активізації трудової діяльності

Історичний досвід, концепції економічної людини і трудової мотивації показують, що демократія і трудова ініціатива – це взаємодоповнювані, взаємозбагачуючі процеси. Розвиток виробничої демократії сприяє послабленню діяльного впливу результатів праці та зростанню значимості самої праці. Виробнича демократія розширяє спектр мотивації. Вона додає до традиційних мотивів (оплата праці, добробут, корисність, задоволення потреб) специфічні мотиви діючої особистості: потяг до самореалізації і суперництва, досягнення більшого контролю над зовнішніми обставинами, забезпечення душевного комфорту у процесі трудової діяльності та прийнятті економічних рішень.

У дисертації робиться висновок, що виробнича демократія як необхідна умова ініціювання трудової діяльності працівників підприємства більш послідовно розвивається за таких форм привласнення, як індивідуальне володіння, коли співвласниками виступають члени підприємства; кооперативне володіння, коли єдиним колективним власником є весь персонал підприємства; державна власність, яка не позбавляє господарсько-правової самостійності підприємств і права працівників на безпосередню участь в управлінні ними; суспільна власність, яка передбачає володіння працівниками активами свого підприємства не на правах власника, а на основі довірливих відносин від імені суспільства без права їх продажу та обороту отримуваного таким чином доходу на свою користь. Не дивлячись на розбіжність вказаних форм власності для них є характерним те спільне,що вони створюють сприятливі можливості для розвитку економічної демократії та розгортання трудової активності кожного працівника.

Для різних форм власності не може бути абсолютно однакових форм та методів розвитку виробничої демократії. Але в кожній із них поряд з іншими механізмами повинен бути забезпеченим демократичний контроль над рішеннями, які приймаються, і йому в найбільшій мірі служить принцип “одна людина – один голос” і володіння фірмою спільно як єдиним колективом.

1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов/ Антология экономической классики. Т.1. – М.: Экономика, 1993 – с.27-29.

2 Там само, с. 253.

3 Там само, с. 331.

1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов/ Антология экономической классики. Т.1. – М.: Экономика, 1993 – с.27-29.

1 Смит А.Исследование о природе и причинах богатства народов / Антология экономической классики. М.:Экономика, 1993. - Т.1 с. 91

2 Хандруев А.А. Гегель и политическая экономия. – М.: Наука,1990,с.28.

1 Гильдебранд Б. Политическая экономия настоящего и будущего. – СПб., пер.с нем .,1916.-с.19.

1 Маркс К., Энгельс Ф.Твори. – Т.26 – Ч.3. – с.528.

1 Милль Дж.С. Основы политической экономии /В 3-х т., пер. с англ.- М.: Прогресс, 1989.

2 Шумпетер Й. Теория экономического развития /Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1982. – с.144-187.

1 Маршалл А. Принципы политической экономии. – М., 1983. – Т.1 – с.83.

1 Fletcker M. Economic and Social Problems. – New. Jerscy, L. 1979. – p.6.

2 Детальний аналіз теорії “Людського капіталу” дано в працях: Марцинкевич В.И. Образование в США: экономическое значение и эффективность. – М., 1967; Гойло В.С. Современные буржуазные теории воспроизводства рабочей силы. – М., 1975; Дятлов С.А. Основы теории человеческого капитала. – СПб., Изд-во СПбУ Ф, - 1994.

Перейти на сторінку: 4 5 6 7 8 9 10 11

Читайте більше

Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і склад, порядок розрахунку, та використання
В наш час багато які економісти схильні бачити головну причину нинішньої економічної кризи в Україні у непослідовності проведення економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно, така точка зору не позбавлена об'єктивності, однак на мою думку, сучасна еко ...

Зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємств
Однією із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова безпека, без якої практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед підприємством. Належна фінансова безпека, може гарантувати стабільне та максимально ефективне функціонування підприємства та забезпечити розв ...