Меню сайта

Принципи кредитування підприємств.

Принцип повернення, строковостi та платності кредиту означає, що кредит має бути поверненим позичальником банку у визначений в кредитному договорі строк з відповідною платою за його користування. Принцип повернення є тією особливістю, що відрізняє кредит як економічну категорію від інших економічних категорій товарно-грошових відносин. Без повернення кредит не може існувати. Принцип повернення є невід’ємною рисою кредиту, його атрибутом.

Строковiсть кредитування являє собою необхідну форму досягнення повернення кредиту. Принцип строковостi означає, що кредит повинен бути не просто повернений, а повернений у чітко визначений строк, тобто в ньому знаходить конкретне вираження фактор часу, i строковiсть є часова визначеність повернення кредиту. Строк кредитування є граничним часом знаходження позичених коштів у господарстві позичальника i виступає тiєю мірою, поза меж якої кількісні зміни протягом часу переходять у якісні: якщо порушується строк користування позикою, то викривляється сутність кредиту, він губить своє дійсне призна­чення, що негативно впливає на стан грошового обігу в країні.

З переходом на ринкові умови господарювання цьому принципу кредитування надається, як ніколи, особливе значення.

По-перше, від його дотримання залежить нормальне забезпечення суспільного відтворення грошовими коштами, а відповідно його обсяги, темпи зростання. По-друге, дотримання цього принципу необхідне для забезпечення ліквідності самих комерційних банків. Принципи організації їх роботи не дозволяють вкладати їм запозичені кредитні ресурси у вклади, що не повертаються. По-третє, для кожного окремого позичальника дотримання принципу строковостi повернення кредиту відкриває можливість отримання в банку нових кредитів, а також дозволяє врахувати свої інтереси, не сплачуючи додаткових процентів за прострочені позики.

Строки кредитування встановлюються банком виходячи зі строків обіговості матеріальних цінностей які кредитуються й окупності затрат, але не вище нормативних.

Принцип платності кредиту означає, що кожне пiдприємство-позичальник повинно внести до банку визначену плату за тимчасове запозичення у нього для своїх потреб грошових коштів.

Реалізація цього принципу на практиці здійснюється через механізм банківського проценту – це свого роду "ціна" кредиту. Платність кредиту призначена чинити стимулюючий вплив на комерційний розрахунок підприємств, спонукаючи їх на збільшення власних ресурсів та економне використання запозичених коштiв. Банку платність кредиту забезпечує покриття його затрат, пов’язаних з виплатою процентiв за запозичені в депозити чужі кошти, затрат по утриманню свого апарату, а також забезпечує отримання прибутку для збiльшення ресурсних фондів кредитування (резервного, уставного) й використання на власні та інші потреби.

Крім вищеназваних загальноприйнятих принципів кредитування світова банківська практика розробила цілий ряд формально-правових принципiв, яких повинні дотримуватися як кредитори, так i позичальники. Одним з цих принципiв є оформлення відносин між кредитором i позичальником кредитним договором. На підставі кредитних договорів регламентуються кредитні взаємовідносини мiж кредитором i позичальником. Кредитний договір визначає взаємні зобов’язання та відповідальність сторін, які не можуть змінюватися в односторонньому порядку без згоди обох сторiн. В кредитному договорі знаходить своє відображення ще один важливий принцип кредитування – принцип рівноправності сторiн, i виявляється в тому, що сторони вступають в кредитнi відносини на добровільних засадах, відповідальні одна перед одною за виконання умов кредитного договору, а також мають право вибирати i пропонувати конкретні умови кредитування.

Кредитний договiр може бути укладений як шляхом складання одного документа, підписаного кредитором та позичальником, так i шляхом обміну листами, телеграмами, телефонограмами, підписаними стороною, яка їх надсилає.

З кожним позичальником кредитний договiр має індивідуальний характер. Цей договір повинен зміцнювати партнерські взаємовідносини позичальника i банка.

Кредитний договiр визначає об’єкти кредитування, ефективність заходів, що здійснюються за допомогою кредиту, порядок надання, використання i погашення кредиту, розмір процентної ставки в залежності від виконання умов кредитного договору, права банка у застосуванні заходiв економічного заохочення i впливу.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчо ...

Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах
Актуальність. Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу. Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними. По-перше, витрати платників на виконання вимог податкового законодавства лишаються надмірно високими. По-друге, відсутніс ...