Меню сайта

Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

За 2007-2011 рр. дохід від реалізації продукції збільшився на 141,5%, але не за рахунок нарощування обсягів виробництва продукції, а через підвищення відпускної ціни. Це зумовлено економічною кризою, що потягнула за собою інфляцію. Також це можна прослідкувати й у подорожчанні собівартості продукції на 149,9 % за п’ять років. А це означає, що витрати на продукцію зростають швидше, ніж виручка, а це негативна тенденція.

Чистий прибуток мав позитивне значення тільки у2007 році - 2 114,2 тис грн, а у 2008 році спостерігалась найкризовіша ситуація - «Київхліб» БКК отримало збитки у сумі 1 462,9 тис. грн, потім збитки падали, у 2010 році вони склали 208 тис грн.

Проаналізувавши динаміку фінансових результатів необхідно провести аналіз структури доходів і витрат, адже у ході їх порівняння й визначаються фінансові результати. Аналіз структури та динаміки доходів і витрат свідчить про доцільність здійснення витрат у порівнянні з отриманими доходами.

У табл. 2.11зазначена динаміка структури доходів ДП ПАТ «Київхліб» БКК за 2007-2011 рр.

З таблиці видно, що головну роль у структурі доходів займає чистий дохід від реалізації продукції, у середньому він складає 99,56%, а решту - 0,44% приносять інші операційні та фінансові доходи, доходу від участі в капіталі та надзвичайних доходів за досліджуваний період не передбачалось.

У 2011 році виручка збільшилась по відношенню до 2010 року на 20,64%, а інші операційні доходи збільшились з 294,0 тис. грн (2010р) до 1 750,4 тис. грн (2011р).

Інші фінансові доходи мали максимальний показник у 2009 році і становили 15,6 тис грн.

Аналіз даних про доходи «Київхліб» БКК за 2007-2011 рр. свідчить про стабільну структуру за останні п’ять років.

У табл. 2.12 наведена динаміка структури витрат ДП ПАТ «Київхліб» БКК за 2007-2011 рр. За даними таблиці можна зробити висновок, що до основних витрат комбінату відноситься собівартість продукції, в середньому вона складає 68,84% від загальної суми витрат. При чому у 2007 році цей показник був максимальний і складав 72,14%, а мінімальне у 2007 році - 65,55%. На 2011 рік собівартість складала 69,12% усіх витрат.

Податок на додану вартість займає в середньому 14,57% від загальних витрат, втрати на збут - 9,82%, адміністративні витрати - 4,37.

Якщо порівнювати зміну структури витрат за 2010-2011 рр., то вона майже не змінилась, незначно зросла частка витрат на збут на 1,43 пункти, а частка витрат на собівартість продукції зменшилась на 3,03 пункти.

Відбулись незначні структурні зрушення з 2007 по 2011 рр. За п’ять років збільшилась питома вага собівартості продукції на 4,57 пункти, через подорожчання сировини. На 0,87 пункти збільшились витрати на збут, за рахунок подорожчання пального. Але нижчими стали адміністративні витрати (зменшились на 1,25 пункти). Також зменшились частка витрат податку на додану вартість на 2,7 пункти.

Результати діяльності характеризуються не лише абсолютними показниками прибутку або збитку. Суб’єкти господарювання, які зацікавлені у віддачі від корисних ресурсів і вкладеного капіталу, аналізують співвідношення отриманого ефекту з понесеними витратами (використаними ресурсами). Для цього розраховують відносні показники ефективності, а саме рентабельність (табл. 2.13). Дослідження показників рентабельності дає змогу комплексно оцінити ефективність господарської діяльності підприємства.

Проаналізувавши табл. 2.13 можна зробити висновки, що найкращі показники рентабельності спостерігались у 2007 році, це за рахунок того, що тільки у тому році з усіх досліджених років комбінат отримав прибутки, в інших - були тільки збитки.

Тому порівнюючи 2011 рік з 2007 роком звісно всі показники будуть мати зміни у негативний бік. Але якщо порівнювати 2011 рік з 2010, то 2011 рік має позитивніші значення розрахованих показників.

За 2011 рік зросла рентабельність продукції до 23,25%, рентабельність класного капіталу збільшилась на 2,58 пункти, і склала у 2011 році - 2,49%. Це означає, що 2,49 грн прибутку припадає на 1 грн власного капіталу. На 2,07 пункти зросла валова рентабельність продажу, і склала 18,4, що означає, що 18,4 грн отримується у вигляді валового прибутку з 1 грн доходу від продажу продукції.

Але деякі показники рентабельності мають негативний розвиток. Так рентабельність доходу від операційної діяльності зменшилась, але незначною мірою - на 0,004%. Також знизилась рентабельність підприємства на 1,09%, яка показує величину чистого прибутку, яка припадає на 1 грн активів, а так як у 2011 році чистий прибуток був від’ємний, тобто комбінат поніс збитків, тому цей показник також від’ємний.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Фінансовий аналіз витрат підприємства ГК Турист
Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженістю та різноманітністю мережі, якістю обслуговування в готельному господарстві. Саме готельні підпри ...

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...