Меню сайта

Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

Якщо у табл. 2.14 окремо розглядати 2007 рік, то усі показники задовольняють нормативні значення. З 2008 по 2011 рік коефіцієнт автономії не задовольняє нормативні значення, тобто характеризує недостатню вагу власного капіталу в загальній сумі балансу.

Коефіцієнт фінансової залежності у 2011 році склав 4,62, що вдвічі перевищує бажаний норматив, тобто свідчить про надмірне збільшення питомої ваги залучених коштів у фінансуванні комбінату.

Коефіцієнт забезпечення власники коштами у 2011 році склав 0,01 (при нормі 0,1). Він показує, яка частина оборотних активів забезпечується власними джерелами фінансування.

Але деякі показники, мають позитивні значення. А саме: коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, тобто у комбінату на рахунку оптимальна кількість довгострокових кредитів.

Оборотні кошти є більш мобільні порівняно з основними засобами. За умов звичайної господарської діяльності вони безперервно здійснюють кругообіг, знаходячись на стадії виробництва, то у сфері обігу, змінюючи при цьому свою форму у відносно короткий строк.

Оборотні кошти Булочно-кондитерського комбінату неоднорідні за своїм складом, зокрема серед них можуть бути матеріальні елемент (наприклад, запаси сировини. Матеріалів), які в подальшому становитимуть матеріальну основу виготовленої продукції або будуть спожиті в процесі виробництва, але в речовій формі не увійдуть у створений продукт (наприклад, запас пального); грошові кошти (готівка в касі підприємства або кошти на банківських рахунках) і зовсім невідчутні активи (дебіторська заборгованість) [55].

Тому у табл. 2.15. розглянемо аналіз структури використання оборотних коштів на ДП ПАТ «Київхліб» БКК за 2007-2011 рр.

Таблиця 2.15

Аналіз структури використання оборотних коштів на ДП ПАТ «Київхліб» БКК за 2007-2011 рр.

Показник

Середньорічна вартість активів за період, тис. грн.

Відхилення

2007 рік

Пит. вага, %

2008 рік

Пит. вага, %

2009 рік

Пит. вага, %

2010 рік

Пит. вага, %

2011 рік

Пит. вага, %

абс-не, тис грн

пунктів структури

абс-не, тис грн

пунктів структури

2011 до 2010

2011 до 2007

Виробничі запаси

2 824

32,1

2 975

23,66

3 782,8

20,95

5 239,5

23,39

5 735,5

18,74

496

-4,65

2 911,5

-13,39

Готова продукція

167

1,90

300,5

2,39

378,65

2,10

428

1,9

447

1,47

19

-0,45

280

-0,44

Товари

41

0,47

2 358

18,75

2 833,3

15,69

4 440

19,82

8 173

26,70

3 733

6,89

8 132

26,24

Дебіт-ка заборг-сть за товари: чиста реалізаційна вартість

3 495

39,8

5 125

40,76

9 512

52,67

9 352

41,74

7959

26,01

-1 393

-15,74

4464

-13,76

Дебітор-ська заборг-сть за розра-хунками:

з бюджетом

13

0,15

7

0,06

0,85

0,00

0,5

0,00

0

0,00

-0,5

0,00

-13

-0,15

за виданими авансами

1 811

20,6

1 347

10,71

738,2

4,09

1 487

6,64

6 868,5

22,44

5 381,5

15,81

5 057,5

1,84

Інша поточна дебіторська заборг-сть

206

2,34

201

1,60

238,2

1,32

393,5

1,76

348

1,14

-45,5

-0,62

142

-1,21

Грошові кошти та їх еквіваленти в нац. валюті

161

1,83

172,5

1,37

473,2

2,62

920

4,11

996

3,25

76

-0,85

835

1,42

Інші оборотні активи

71

0,81

88

0,70

101,6

0,56

144

0,64

78

0,25

-66

-0,39

7

-0,55

Усього за розділом

8 789

100

12 574

100,00

18 058,75

100,00

22 404,5

100,00

30 605

100

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Читайте більше

Управління грошовими потоками на підприємствах АПК (на прикладі сільськогосподарських підприємств ДПДГ Черкаське і СТОВ Перемога)
Актуальність теми визначається гострою необхідністю оптимізації грошових потоків сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Значна частина кардинальних заходів, здійснених Урядом, мала не так економічний, як політичний характер, що не завжди себе виправдовувало. Непослідовніст ...

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій . Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості ...