Меню сайта

Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

Якщо у табл. 2.14 окремо розглядати 2007 рік, то усі показники задовольняють нормативні значення. З 2008 по 2011 рік коефіцієнт автономії не задовольняє нормативні значення, тобто характеризує недостатню вагу власного капіталу в загальній сумі балансу.

Коефіцієнт фінансової залежності у 2011 році склав 4,62, що вдвічі перевищує бажаний норматив, тобто свідчить про надмірне збільшення питомої ваги залучених коштів у фінансуванні комбінату.

Коефіцієнт забезпечення власники коштами у 2011 році склав 0,01 (при нормі 0,1). Він показує, яка частина оборотних активів забезпечується власними джерелами фінансування.

Але деякі показники, мають позитивні значення. А саме: коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, тобто у комбінату на рахунку оптимальна кількість довгострокових кредитів.

Оборотні кошти є більш мобільні порівняно з основними засобами. За умов звичайної господарської діяльності вони безперервно здійснюють кругообіг, знаходячись на стадії виробництва, то у сфері обігу, змінюючи при цьому свою форму у відносно короткий строк.

Оборотні кошти Булочно-кондитерського комбінату неоднорідні за своїм складом, зокрема серед них можуть бути матеріальні елемент (наприклад, запаси сировини. Матеріалів), які в подальшому становитимуть матеріальну основу виготовленої продукції або будуть спожиті в процесі виробництва, але в речовій формі не увійдуть у створений продукт (наприклад, запас пального); грошові кошти (готівка в касі підприємства або кошти на банківських рахунках) і зовсім невідчутні активи (дебіторська заборгованість) [55].

Тому у табл. 2.15. розглянемо аналіз структури використання оборотних коштів на ДП ПАТ «Київхліб» БКК за 2007-2011 рр.

Таблиця 2.15

Аналіз структури використання оборотних коштів на ДП ПАТ «Київхліб» БКК за 2007-2011 рр.

Показник

Середньорічна вартість активів за період, тис. грн.

Відхилення

2007 рік

Пит. вага, %

2008 рік

Пит. вага, %

2009 рік

Пит. вага, %

2010 рік

Пит. вага, %

2011 рік

Пит. вага, %

абс-не, тис грн

пунктів структури

абс-не, тис грн

пунктів структури

2011 до 2010

2011 до 2007

Виробничі запаси

2 824

32,1

2 975

23,66

3 782,8

20,95

5 239,5

23,39

5 735,5

18,74

496

-4,65

2 911,5

-13,39

Готова продукція

167

1,90

300,5

2,39

378,65

2,10

428

1,9

447

1,47

19

-0,45

280

-0,44

Товари

41

0,47

2 358

18,75

2 833,3

15,69

4 440

19,82

8 173

26,70

3 733

6,89

8 132

26,24

Дебіт-ка заборг-сть за товари: чиста реалізаційна вартість

3 495

39,8

5 125

40,76

9 512

52,67

9 352

41,74

7959

26,01

-1 393

-15,74

4464

-13,76

Дебітор-ська заборг-сть за розра-хунками:

з бюджетом

13

0,15

7

0,06

0,85

0,00

0,5

0,00

0

0,00

-0,5

0,00

-13

-0,15

за виданими авансами

1 811

20,6

1 347

10,71

738,2

4,09

1 487

6,64

6 868,5

22,44

5 381,5

15,81

5 057,5

1,84

Інша поточна дебіторська заборг-сть

206

2,34

201

1,60

238,2

1,32

393,5

1,76

348

1,14

-45,5

-0,62

142

-1,21

Грошові кошти та їх еквіваленти в нац. валюті

161

1,83

172,5

1,37

473,2

2,62

920

4,11

996

3,25

76

-0,85

835

1,42

Інші оборотні активи

71

0,81

88

0,70

101,6

0,56

144

0,64

78

0,25

-66

-0,39

7

-0,55

Усього за розділом

8 789

100

12 574

100,00

18 058,75

100,00

22 404,5

100,00

30 605

100

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Читайте більше

Роль та значення офшорних компаній в системі міжнародного оподаткування
Третє тисячоліття характеризується стрімким розвитком і поглибленням глобалізаційних процесів, які супроводжуються значними обсягами вивозу капіталу, інвестуванням в різні види діяльності та посиленням міжнародної співпраці. В таких умовах значно зростає і міжнародна, зокрема і податкова ...

Особливості оподаткування бюджетних установ
Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...