Меню сайта

Аналітичний і синтетичний облік ПДВ

Бухгалтерський облік податку на додану вартість регламентовано в наказі Міністерства фінансів України “Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість” від 01.07.1997 р. №141.

Ця Інструкція встановлює правила (кореспонденцію рахунків) бухгалтерського обліку податкових зобов’язань та податкового кредиту відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Для відображення у бухгалтерському обліку інформації про податкові зобов’язання, податковий кредит та розрахунки з бюджетом з податку на додану вартість використовують активно-пасивний синтетичний рахунок 64 “Розрахунки за податками й платежами” та субрахунки до нього: 641 “Розрахунки за податками”; 643 “Податкові зобов’язання”; 644 “Податковий кредит”.

На кредиті рахунку № 64 “Розрахунки за податками й платежами” відображаються нараховані платежі до бюджету, на дебеті - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.

На субрахунку № 641 “Розрахунки за податками” ведеться облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість, інші податки).

На субрахунку № 643 “Податкові зобов'язання” ведеться облік суми податку на додану вартість, визначену виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню).

На субрахунку № 644 “Податковий кредит” ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство має право зменшити податкове зобов'язання.

Облік податку на додану вартість у системі рахунків передбачає розмежування не тільки за поділом на податкові зобов’язання і податковий кредит, але і за термінами їх виникнення.

Дати виникнення податкових зобов’язань, а також дати виникнення права платника ПДВ на податковий кредит визначені статтею 187 Податкового кодексу України.

Для аналітичного обліку цих розрахунків в КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва застосовують окремий субрахунок 6415 “Розрахунки за податком на додану вартість”, за кредитом якого відображають суми податкових зобов’язань, а за дебетом податковий кредит.

В КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва використовується заліковий метод обчислення ПДВ. Основу обчислення складає вартість оподатковуваного обороту, тобто вартість реалізованої продукції без включення в неї самого податку при обов'язковій наявності права на відрахування податку, сплаченого постачальникам за придбані товарно-матеріальні цінності.

Відображення нарахування ПДВ в КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва розглянемо у таблиці 2.3.1.

Таблиця 2.3.1

Методологія кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

 

Дебет

Кредит

Сума

 

1

2

3

4

5

 

І. Реалізація при надходженні попередньої оплати від покупця

 

1-ша подія

Надійшла на поточний рахунок передоплата від покупця. Документ: Банківська виписка

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

120

 

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ. Податкова накладна відсутня

643 "Податкові зобов'язання"

6415 “Розрахунки за податком на додану вартість”

20

 

2-га подія

Відображення у складі доходу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за продажними цінами. Документ: Видаткова накладна

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

120

Зараховано передоплату за реалізовану продукцію

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

120

Відображено суму ПДВ, раніше включену до податкових зобов'язань

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

643 "Податкові зобов'язання"

20

Списана собівартість реалізованої послуги

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг

26 "Готова продукція"

50

Перераховано суму ПДВ

6415 “Розрахунки за податком на додану вартість”

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

20

Віднесено суму доходу (виручки) від реалізації за мінусом ПДВ на збільшення фінансового результату від основної діяльності

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

791 "Результат основної діяльності"

100

Списано собівартість реалізованої продукції на зменшення фінансового результату від основної діяльності

791 "Результат основної діяльності"

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"

50

II. Реалізація без попередньої оплати покупцем

1-ша подія

Відвантажено готову продукцію (товари, роботи, послуги) покупцю і майбутню виручку відображено у складі доходу від реалізації продукції за реалізаційними цінами. Документ: Видаткова накладна.

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

120

Нараховане ПДВ, обов'язкові платежі. Документ: Податкова накладна

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

6415 “Розрахунки за податком на додану вартість”

20

Перераховане суму ПДВ до державного бюджету. Документ: Платіжне доручення, Виписка банк

6415 “Розрахунки за податком на додану вартість”

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

20

Списано собівартість реалізованої продукції

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг

26 "Готова продукція"

50

Віднесено суму доходу (виручку) від реалізації за мінусом ПДВ на збільшення фінансового результату від основної діяльності

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

791 "Результат основної діяльності"

100

2-га подія

Списано собівартість реалізації на зменшення фінансового результату від основної діяльності

791 "Результат основної діяльності"

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"

50

Надійшла на поточний рахунок оплата від покупця. Документ: виписка банку

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями

120

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій . Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості ...

Механізм оподаткування банків (за матеріалами Вінницької філії ПАТ Кредитпромбанк)
На сьогодні існує необхідність у формуванні вітчизняної системи податкового менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення конкурентних переваг та ефективне функціонування банку. Проблеми функціонування системи оподаткування, питання податкового планува ...