Меню сайта

Управління інвестиційною діяльністю

Вихід економіки України з глибокої кризи, нарощування її потенціалу та підвищення ефективності виробництва на сучасному етапі неможливі без суттєвого оновлення виробничої бази діючих підприємств і розглядаються в практиці господарського управління як результат впровадження нової техніки, технологій та освоєння інвестицій у двох найбільш ефективних відтворювальних формах - технічному переозброєнні та реконструкції. Проте складний та здебільшого суперечливий для української економіки процес становлення ринкових відносин зумовив необхідність усвідомлення і якісного осмислення нових соціально-економічних явищ.

Впровадження сучасних організаційно-правових форм господарювання, надання свободи підприємництву і самостійності у формуванні та використанні власних інвестиційних ресурсів, створення правових і економічних умов для залучення зовнішнього капіталу, зокрема капіталу іноземних інвесторів, виникнення нових фінансових інструментів інвестування і важелів державного регулювання кардинально змінили вихідні характеристики та умови здійснення інвестиційної діяльності для більшості національних підприємств, значно урізноманітнили та відповідно ускладнили організаційно-управлінський механізм короткотермінового і довготермінового інвестування.

У сучасних умовах нестабільної економіки України та гострого дефіциту на підприємствах вільних фінансових ресурсів, що можуть бути спрямовані на реальне інвестування, критичного значення набули правильні обґрунтування та прийняття інвестиційних рішень, що є найбільш відповідальним і складним етапом у процесі управління інвестиційною діяльністю підприємств. Помилки в цій сфері виправити або хоча б компенсувати надзвичайно важко, практично неможливо. Тому від того, наскільки об'єктивно та всебічно проведено таке обґрунтування, залежать терміни повернення вкладеного капіталу та темпи економічного розвитку підприємства.

Ринкові зміни в економіці України вимагають чіткого визначення та дієвого управління поняттями та категоріями, що стосуються інвестиційних відносин.

Актуальність даної роботи

пояснюється тим, що на сучасному етапі економічного розвитку інвестиційна активність індивідуальних інвесторів та юридичних осіб передбачає вкладення надлишкових (тимчасово вільних) коштів не в один, а у велику кількість інвестиційних об'єктів, генеруючи тим самим певну диверсифіковану сукупність їх.

Розвиток будь-якої держави пов'язаний з динамікою інвестиційних процесів, структурним та якісним оновленням виробництва й створенням ринкової інфраструктури. Чим інтенсивніше здійснюється інвестування, тим швидше проходить відтворювальний процес, тим активніше відбуваються ефективні ринкові перетворення.

Тому будь-які дослідження, пов'язані із сутністю та основними поняттями інвестиційного процесу, проблемами формування інвестиційного портфеля, вибором форм інвестування та методів управління цими процесами, є, безумовно, актуальними.

Найбільш фундаментальні дослідження в галузі формування та управління інвестиційною діяльністю присвятили свої праці: І. Бланк, А. Пересада, Н. Титаренко, В. Федоренко, Д. Черваньов та багато інших.

Об'єктом дослідження

є ВАТ "Гнідавський цукровий завод", яке розташоване на території міста Луцька.

Предметом дослідження

закономірності, особливості формування та управління інвестиційною діяльністю на підприємстві.

Мета дослідження

- розглянути особливості формування та управління інвестиційною діяльністю на ВАТ "Гнідавський цукровий завод".

Згідно з метою дослідження були визначені такі завдання

:

) вивчити теоретико-методологічні основи інвестиційної діяльності;

2) розглянути поняття інвестиції та їх класифікацію;

) проаналізувати управління інвестиційною діяльністю;

4) дати оцінку особливостям функціонування ВАТ "Електротермометрія";

) проаналізувати ефективність управління інвестиційною діяльністю на ВАТ "Гнідавський цукровий завод";

) проаналізувати формування портфеля фінансових інвестицій та оцінити його ризик.

Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження

: діалектичного пізнання, конкретного і абстрактного, логічного та історичного, системного і порівняльного аналізу та статистичних порівнянь.

Інформаційною базою дипломної роботи є

нормативно-правові документи, статистичні збірники, щорічники, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених.

Структура роботи.

Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

Результати дипломного дослідження можуть бути використані в ході подальших інвестиційних досліджень на ВАТ "Гнідавський цукровий завод".

    Читайте більше

    Оподаткування підприємства
    Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Теорія оподаткування оформилася в останній третині вісімнадцятого століття. Її творцем можна назвати шотландського економіста і філософа А. Сміта. З одного боку наука про податки - окрема галуз ...

    Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
    Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності використовується для провадження у цій сфері фінансової політики держави та суб’єктів господарювання . Він являє собою сукупність способів організації фінансових відносин , що застосовуються в цілях досягенння благоприємних умов розви ...