Меню сайта

Механізм оподаткування філії ПАТ «Державного Ощадного Банку України»

Податковим кодексом України визначено вісімнадцять загальнодержавних і п`ять місцевих податків, зборів та обов`язовх платежів до бюджетів та позабюджетних фондів, але не всі вони трапляються у практичній діяльності банку. В даному випадку Кіровоградська філія Ощадбанку сплачує такі загальнодержавні податки як:

податок на прибуток підприємств;

збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

ЄСВ.

Дотримуючись Податкового кодексу відповідальна посадова особа Кіровоградської філії Ощадбанку складає декларацію податку на прибуток за формою встановленою центральним органом ДПС за погодженням Мін. фін. України, затвердженою в порядку цього Кодексу та чинному на час її подання.

Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору.

Податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити:

- тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);

- звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація;

- звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку);

- код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер;

- реєстраційний номер облікової картки банку;

- місцезнаходження банку;

- найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність;

- дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми);

- ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб банку;

- підписи платника податку - посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку.

Податкова декларація повинна бути підписана:

- керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу державної податкової служби.;

- особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно із договором про спільну діяльність або угодою про розподіл продукції.

Надані нам декларації з податку на прибуток Ощадбанку за 2009-2010 роки [Додаток 1], коли ще Податковий кодекс України не вступив в дію, а діяв ще «Закон України про оподаткування прибутку підприємств». Тому будемо спиратись на нього аналізуючи механізму справляння податку на прибуток.

Кіровоградська філія Ощадбанку, як платник податку на прибуток, веде окремий від фінансового податкового обліку валових доходів і валових витрат. Об'єктом оподаткування згідно з Законом є прибуток, визначений шляхом зменшення скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат банку і суму амортизаційних відрахувань.

За даними фінансового обліку визначається економічний прибуток банку (різниця між даними за рахунками шостого класу «Доходи» і сьомого класу «Витрати»). Порядок фінансового обліку доходів і витрат банку базується на принципах нарахування, відповідності та обережності.

При визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток вживають терміни «валові доходи» та «валові витрати», склад яких відрізняється у ряді випадків від складу доходів і витрат фінансового обліку. Наприклад, доходи (витрати), отримані (сплачені) достроково, у податковому обліку входять до складу валових доходів (витрат) у податковому періоді їх фактичного отримання (сплати), тоді як у фінансовому обліку такі доходи (витрати) відображаються за рахунками доходів (витрат) майбутніх періодів, а за рахунками шостого класу «Доходи» і сьомого класу «Витрати» суми, отримані (сплачені) авансом, поступово відображаються з настанням звітного періоду, до якого вони відносяться.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...