Меню сайта

Класифікація фінансових стратегій в перспективній діяльності підприємства та характеристика процесу реалізації обраної стратегії

Поняття «фінансова стратегія підприємства» інтегрує в собі перелік основних змістовних його характеристик, конкретний прояв яких варіює за окремими підприємствами у досить широкому діапазоні залежно від особливостей їх основної діяльності, внутрішньої фінансової структури, обсягу внутрішнього фінансового потенціалу, зовнішнього фінансового середовища та інших умов. Така варіація цілей та умов формування фінансової стратегії підприємств породжує відповідну варіацію видів цієї стратегії, що мають обиратись ними в конкретних умовах фінансової діяльності, Саме тому одним із актуальних теоретичних питань, пов’язаних із формуванням фінансової стратегії, є відповідна систематизація основних її видів, що можуть використовуватись на підприємствах.

Питання систематизації видів фінансової стратегії підприємств на базі окремих класифікаційних ознак розглядаються як українськими, так і зарубіжними науковцями. У працях науковців розглядається роль систематизації видів фінансової стратегії в загальній системі стратегічного управління розвитком підприємства, пропонується система певних класифікаційних ознак видів цієї стратегії, визначаються основні особливості окремих із цих видів. Водночас багато аспектів цієї проблеми з огляду на особливості розвитку сучасної економіки і безпосередньо торговельних підприємств, потребують більш повного трактування.

Окремі науковці пропонують покласти в основу систематизації видів фінансової стратегії підприємства лише дві класифікаційні ознаки, а саме: вид корпоративної стратегії та внутрішній фінансовий потенціал підприємства. Безумовно, цими ознаками не охоплюється все різноманіття умов перспективного розвитку фінансової діяльності підприємств реального сектора економіки.

Крім того, комплексне поняття «вид фінансової стратегії підприємства» часто підміняється сучасними науковцями лише окремими напрямами цієї діяльності. Як самостійний вид фінансової стратегії розглядаються: «стратегія фінансування приросту оборотних коштів», «стратегія кредитування», «стратегія розміщення акцій», «стратегія використання дивідендів», «стратегія підтримки фінансової стійкості» і навіть «стратегія виконання операцій з окремими фінансовими інструментами».

Однак жодна із праць сучасних науковців не розглядає питань систематизації видів фінансової стратегії виробничих підприємств, хоча особливості фінансової діяльності цих підприємств є досить вагомими. Усе це зумовлює актуальність дослідження методологічних питань систематизації видів фінансової стратегії торговельних підприємств на сучасному етапі їх розвитку.

Доцільно розглянути найбільш важливі класифікаційні ознаки, які можуть бути покладені в основу систематизації видів фінансової стратегії виробничих підприємств.

Однією з таких класифікаційних ознак виступає галузева належність підприємства. Вона розглядається як одна із найважливіших при систематизації не лише корпоративної, а й бізнес-стратегії підприємств.

Специфіка фінансової діяльності підприємств реального сектору економіки спостерігається за багатьма параметрами. Перш за все, різні технології здійснення основної діяльності підприємств реального сектору економіки породжують різну тривалість операційного та, відповідно, фінансового циклів, що зумовлює різний відносний обсяг фінансових потреб і структури залучення фінансових ресурсів із різних джерел.

Крім того, різний склад покупців споживчих товарів таких підприємств зумовлює і певну різницю видів здійснюваних фінансових операцій. Різний склад покупців зумовлює і різні підходи цих підприємств до визначення стратегічних напрямів здійснення їх кредитної політики.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Система оподаткування підприємств
Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави. Податкова політика включає в себе обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних і фізичних осіб, на яких, згідно з законодавчими актами, покладено обов’язок платит ...

Фінансовий аналіз комерційного банку
Аналіз банківської діяльності є логічним продовженням банківської справи та необхідною передумовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В банківській сфері аналіз відіграє особливо важливу роль, бо діяльність банку як фінансового посередника заснована на довірі, котра формується ...