Меню сайта

Резерви зростання прибутковості при реалізації обраної стратегії

Формування ресурсної політики підприємства, яка здійснюється в ході п’ятого етапу обґрунтування стратегій управління прибутком, має передбачати залучення ресурсів, які забезпечують досягнення необхідного обсягу виробництва із найменшими затратами.

Шостий та сьомий етапи розробки стратегій пов’язані з розв’язанням завдань управління валовим доходом та поточними витратами торговельного підприємства. Результатом розробки стратегії є визначення можливого (реального) обсягу отримання доходів та здійснення поточних витрат на плановий період, порівняння яких дозволить оцінити можливий обсяг прибутку підприємства.

На восьмому етапі можливий обсяг отримання прибутку необхідно порівняти з його цільовим розміром. Якщо відповідність досягнута, тобто можливий прибуток більше або дорівнює цільовому прибутку, стратегічний план приймається до виконання (дев’ятий етап), здійснюються заходи контролю за ходом його реалізації.

Якщо відповідність не досягається, необхідно виявити можливі резерви збільшення прибутку за рахунок раціонального використання ресурсів, зниження витрат та збільшення доходів, або ж варто відкоригувати (зменшити) цільову суму прибутку.

Оскільки підприємство не надає інформацію щодо можливих резервів зменшення витрат та збільшення доходів, то цілком раціональною моделлю побудови прогнозованого звіту фінансових результатів можна вважати модель, яка буде побудована методом екстраполяції.

Таблиця 4.6 Прогнозний звіт фінансових результатів на 2013 рік ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12»

Показники, тис. грн.

2012 рік

2013 рік

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

1

2

3

4

5

Дохід від реалізації продукції

476607

614670

138063

28,97

Податок на додану вартість

64438

83068

18630

28,91

Чистий дохід

408065

531601

123536

30,27

Собівартість реалізованої продукції

330478

425686

95208

28,81

Валовий прибуток

77587

105915

28328

36,51

Інші операційні доходи

5162

6084

922

17,86

Адміністративні витрати

13751

15469

1718

12,49

Витрати на збут

60052

76959

16907

28,15

Інші операційні витрати

6006

7862

1856

30,90

Фінансові результати від операційної діяльності

2940

11708

8768

298,23

Інші доходи

141

125

-16

-11,35

Фінансові витрати

1666

1318

-348

-20,89

Інші витрати

190

140

-50

-26,32

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

1225

10376

9151

747,02

Податок на прибуток від звичайної діяльності

709

1971

1262

178,00

Чистий прибуток

488

8404

7916

1622,13

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка
Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвестора в умовах сучасної ринкової економіки. Здебільшого, вкладаючи свої кошти в виробництво тих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитої впевненості в суспільному визнанні резуль ...

Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної ...