Меню сайта

Порядок організації депозитних операцій комерційних банків

Після закінчення депозитної угоди закриття депозиту здійснюється на основі оформлення меморіального ордеру. Повернення депозиту і сплата відсоткового доходу юридичним особам здійснюється тільки через перерахування коштів на поточний рахунок, а фізичним особам - шляхом виплати готівки або перерахування коштів на поточний рахунок. Дострокове закриття депозитного рахунку можливе на підставі заяви або клопотання вкладника. [9, с. 268]

Залучення коштів на депозит здійснюється за відсотковою ставкою, що визначається депозитною угодою. Для розрахунку нарахованих відсотків комерційні банки можуть використовувати номінальну або фактичну відсоткову ставку. Загальна сума нарахованих відсотків на дату закінчення терміну дії депозитної угоди не змінюється. [1, с.130]

За користування залученими коштами комерційні банки сплачують вкладникам відсотковий дохід, який може виплачуватись авансом, періодично (щомісяця, раз у квартал, за підсумками року) та після закінчення строку дії депозиту. Діючими правилами передбачено щомісячне нарахування відсотків незалежно від дати їх фактичної виплати згідно укладеної угоди. Відсотки підлягають нарахуванню щомісяця, не пізніше, ніж в останній робочий день місяця.

Комерційні банки можуть здійснювати нарахування процентів вкладникам як за простими, так і складними відсотками. [10, с.95]

Найбільш поширеним і традиційним є нарахування простих відсотків за формулою [27, с.38] :

В = ( С · Вс · К) / (365 · 100%) (1.1)

Де В - сума нарахованих простих відсотків;

С - сума вкладу;

Вс - відсоткова ставка по депозиту;

К - кількість днів в періоді.

Дохід по складних відсотках передбачає нарахування відсотка на відсоток. Сума, яку отримує вкладник наприкінці терміну вкладу, при нарахуванні складних відсотків обчислюється за формулою[27, с.39]:

n

Р = ( 1 + R) (1.2)

Де n - період вкладу;

R - відсокова ставка по депозиту;

Р - сума угоди.

Незалежно від методу розрахунку відсотків при визначенні кількості днів враховується перший день і не враховується останній день угоди. Так, якщо термін депозитному договору встановлено з 14 травня до 10 серпня, то при визначенні кількості днів для розрахунку відсотків враховується 14 травня і не враховується 10 серпня. При нарахуванні відсотків за звітний місяць останній день місяця має включатися в розрахунок, крім випадків, коли звітна дата є датою закінчення операції.

Для компенсації втрат від інфляції банки можуть пропонувати клієнтам виплату відсотків на перед. У разі дострокового вилучення вкладу банк вилучає суму виплачених відсотків із суми депозиту.

Роль депозитних операцій для банку полягає в тому, що вони дозволяють створювати резерви відповідно до вимог Національного банку і проводити додаткові активні операції з метою отримання прибутку.

Для вкладників депозити є потенційними грошима. Так, вкладник може, якщо депозит до запитання, зняти кошти і пустити відповідну суму в звернення. Але в той же час «банківські гроші» приносять відсоток. Вони виступають для вкладника в подвійній ролі: в ролі грошей, з одного боку, і в ролі капіталу, що приносить відсоток, з іншого. Перевага депозиту перед готівкою полягає в тому, що депозит приносить відсотки.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...