Меню сайта

Аналіз зовнішніх загроз для фінансової безпеки суб’єктів господарювання в Україні

У процесі реалізації господарської діяльності, підприємство може зіткнутися з різноманітними загрозами, що розбалансовують його діяльність, ведуть до фінансових втрат, зміщують конкурентну позицію підприємства. Серед функціональних складових належного рівня економічної безпеки фінансова вважається провідною й вирішальною, оскільки за ринкових умов господарювання фінанси є вирішальною складовою будь-якої економічної системи.

Загрози фінансовій безпеці підприємницької діяльності - це потенційні або реальні дії фізичних або юридичних осіб, що порушують стан захищеності суб'єкта підприємницької діяльності і здатні призвести до припинення його діяльності, або до фінансових та інших втрат [7, c. 98-102].

Якщо розглянути усі можливі ризики, в процесі здійснення підприємницької діяльності, то їх можна класифікувати так:

. За сферами виявлення:

.1. Економічний - ризик, пов'язаний зі змінами економічних факторів у ході реалізації інвестиційного проекту.

.2. Політичний - ризик виникнення різноманітних адміністративно-законодавчих обмежень інвестиційної діяльності, які пов'язані зі зміною інвестиційної політики держави.

.3. Соціальний - ризик страйків, здійснення під тиском робітників незапланованих соціальних програм та інші аналогічні види ризиків.

.4. Екологічний - ризик виникнення екологічних катастроф і різних стихійних лих (землетруси, лісові пожежі, повені і под.), котрі негативно впливають на інвестиційний проект.

.5. Інші - ризик рекету, крадіжок майна, нечесності партнерів тощо.

. Відповідно до форм інвестування:

.1. Ризики реального інвестування - ризики, пов'язані з помилковим вибором місцезнаходження об'єкта будівництва, порушення графіків поставок необхідних матеріалів, комплектувальних деталей за проектами, суттєвим зростанням цін на інвестиційні товари, неправильним підбором підрядчиків та з іншими факторами, що знижують ефективність інвестиційного проекту.

.2. Ризики фінансового інвестування - цю групу ризиків пов'язано з непродуманим вибором фінансових інструментів для інвестування, фінансовими труднощами чи банкрутством окремих емітентів, непередбаченими змінами умов інвестування і т. п. Складовими ризиків інвестицій у фінансові інструменти є:

а) ризики втраченого зиску;

б) ризики зниження доходності, а саме: відсоткові ризики; кредитні ризики; біржові ризики; ризики втрати ліквідності; ризики банкрутства [6, c.670-776].

Особливо важливим є класифікація ризиків за джерелом походження, тут виділяють внутрішні та зовнішні загрози.

До зовнішніх загроз у сфері підприємницької діяльності належать:

робота спеціальних служб іноземних держав щодо здобуття інформації про економічні процеси у сфері підприємництва з мстою здійснення анти конкурентних заходів;

робота служб безпеки суб'єктів підприємницької діяльності як вітчизняних так і зарубіжних, з мстою продавлення конкурентів, заволодіння ринками збуту чи майном конкурентів;

протиправна діяльність організованих злочинних формувань та окремих осіб з метою заволодіння майном суб'єктів підприємницької діяльності.

До внутрішніх загроз безпеці підприємництва слід віднести:

протиправні чи інші негативні дії персоналу суб'єкта підприємницької діяльності, що загрожують функціонуванню та розвитку підприємництва;

порушення встановленого режиму захисту інформації з обмеженим доступом для сторонніх осіб;

порушення порядку використання технічних засобів;

інші порушення правил режиму безпеки, діловодства тощо, які створюють передумови для реалізації протиправних цілей злочинних елементів чи інших зацікавлених фігурантів;

низький рівень кадрового, організаційно-правового, інформаційно-аналітичного забезпечення управління потенційними ризиками як у контексті внутрішніх, так і зовнішніх загроз.

Зовнішні загрози виникають за межами підприємств та пов'язані з кон'юнктурою ринку і середовищем в якому воно функціонує, а їх зміна може призвести до виникнення збитків. Як внутрішні, так і зовнішні загрози можуть мати суб'єктивний і об'єктивний характер. До негативних впливів суб'єктивного типу відносяться внутрішні і зовнішні впливи, в основі яких лежать усвідомлені дії (інколи бездіяльність) людей та інших суб'єктів ринку з метою завдання шкоди підприємству, а також неякісна робота його співробітників або партнерів по бізнесу. На відміну від впливів суб'єктивного характеру, негативні впливи об'єктивного плану є наслідком непередбачених обставин, що не пов'язані безпосередньо з діяльністю даного підприємства або його співробітників.

Головними зовнішніми небезпеками і загрозами, що впливають на втрату фінансової безпеки підприємств України, є такі:

Скупка акцій, боргів підприємства небажаними партнерами;

Наявність значних фінансових зобов'язань у підприємства (як великої величини позикових коштів, так і великих заборгованостей підприємству);

Недостатньо розвинений ринок капіталу та його інфраструктура;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Особливості системи податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб
Система оподаткування доходів фізичних осіб є регулятором взаємовідносин між державою та громадянами - платниками податків. В умовах соціальної диференціації населення, що об’єктивно супроводжує функціонування економіки на ринкових засадах, особливої гостроти набувають питання, пов’язані ...

Податкова система в Україні
Подальший розвиток України значною мірою залежить від ефективності фінансової стратегії, яка забезпечує підвищення добробуту населення, виконання державою своїх обов’язків та функцій. Адже стабільність і економічний розвиток держави залежать від її податкової політики. Однією з основних ...