Меню сайта

Напрями вдосконалення системи ідентифікації та запобігання зовнішнім загрозам фінансової безпеки вітчизняних підприємницьких структур

запровадження усіма банками послуги SMS- банкінгу - доставка інформації про здійснення операції на мобільний телефон. Користуючись цією послугою, клієнт отримує інформацію про зняття грошей із рахунку вже через хвилину після завершення операції.

Середовище, в якому працює підприємство, потребує постійної роботи управлінського персоналу над удосконаленням рішень щодо забезпечення його економічної безпеки. Одним із напрямів цього процесу є організація системи безпеки на підприємстві. У зв'язку з цим усі підприємства створюють власні або використовують міжвідомчі служби безпеки. Орган, який повинен в оперативному режимі проводити моніторинг фінансової безпеки, оперативно реагувати на зміну ситуації, регулярно готувати документи директорові і раді директорів для ухвалення рішень по тих або інших проблемах і контролювати їх виконання, - це служба фінансової безпеки підприємства [17, c.77].

У структурі типових служб безпеки повинні обов'язково бути підрозділи, до функцій яких входять такі елементи системи безпеки, як:

розвідка, контррозвідка з економічних та інших питань;

внутрішня безпека, режим діловодства, моніторинг факторів ризику;

фізична безпека персоналу;

технічна безпека, до якої входять: робота охоронно-технічного обладнання; захист засобів зв'язку, комп'ютерних систем та інших комунікаційних мереж;

інформаційно-аналітична робота;

та інші [ 6, c. 690-697].

Тобто, з метою своєчасного виявлення загроз діяльності підприємств, важливим є наявність власних структур безпеки, які б попереджали можливі небезпеки та вчасно їх ліквідовували.

Висновки

З вищенаведеного можна зробити висновок, що необхідність постійного забезпечення фінансової безпеки зумовлюється визначенням граничного стану фінансової стійкості, в якому повинно знаходитися підприємства для реалізації своєї стратегії, а також здатністю підприємства протистояти зовнішнім і внутрішнім погрозам.

З метою забезпечення належної фінансової безпеки та вчасної ідентифікації можливих загроз слід вжити наступних заходів:

ретельно вивчити чинники, які зміцнюють або негативно впливають на стійкість соціально-економічного стану підприємства у короткостроковій і середньостроковій перспективі;

визначити критерії і параметри допустимих значень показників, що характеризують інтереси підприємства і відповідають вимогам його фінансової безпеки;

розробити ефективну стратегію управління грошовими потоками, що дозволить синхронізувати грошові надходження і вчасне погашення фінансових зобов'язань [4, c. 114].

Для своєчасного виявлення загроз фінансовій безпеці на підприємстві повинна існувати система органів управління фінансовою безпекою, що мають проводити діагностування стану підприємства, прогнозувати можливі загрози та проводити ряд заходів по забезпеченню стабільності фінансової системи та безпеки підприємства в цілому.

Щоб гарантувати своєчасне виявлення зовнішніх загроз фінансовій безпеці підприємств, слід ретельно аналізувати наступні фактори:

законодавчу і нормативну база, що регулює господарську діяльність;

платоспроможність дебіторів;

діяльність (протидія) державних органів та органів місцевого самоврядування;

активність діяльності кредиторів щодо повернення боргів;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки
Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нової системи мотивації праці, яка враховує кардинальні зміни відносин власності, економічного статусу працівників, джерел, рівня, складу і структури їх доходів. Процес становлення ринкового механізму активізації т ...

Зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємств
Однією із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова безпека, без якої практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед підприємством. Належна фінансова безпека, може гарантувати стабільне та максимально ефективне функціонування підприємства та забезпечити розв ...