Меню сайта

Напрями вдосконалення системи ідентифікації та запобігання зовнішнім загрозам фінансової безпеки вітчизняних підприємницьких структур

Головною метою діяльності будь-якого підприємства є досягнення високих показників рівня розвитку та максималізація прибутку. Для реалізації цих завдань потрібен постійний нагляд за діяльністю підприємства.

Головний принцип збереження фінансової безпеки - це контроль і балансування доходів і витрат економічної системи. На збереження фінансової безпеки впливають наступні чинники :

Внутрішні:

кваліфікація облікового і фінансово-економічного персоналу;

кваліфікація і навики вищого керівництва підприємства;

юридичне забезпечення і експертиза договорів і контактів підприємства;

ефективність системи внутрішнього контролю;

касова, податкова і платіжна дисципліна;

збутова і маркетингова стратегія підприємства (організації).

Зовнішні:

законодавча і нормативна база, регулююча господарську діяльність;

платоспроможність дебіторів;

діяльність (протидія) державних органів і органів місцевої самоврядності;

активність кредиторів по вимозі боргів;

ефективні ділові стосунки з фінансово-банківською системою (здатність або можливість залучати кредитні ресурси за мінімально можливою ціною);

надійність партнерів [ 13, c. 400 - 412].

Важливого значення при виявлені потенційних можливостей та загроз для підприємств є використання SWOТ - аналізу. SWOТ - аналіз - це аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Аналізу підлягають сильні, слабкі сторони внутрішнього середовища, а також можливості) і загрози зовнішнього середовища організації. Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення зв'язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для формулювання стратегії організації. В процесі аналізу на кожному етапі здійснюють оцінку факторів, розробляють показники сучасного стану мікро- і макросередовища підприємства і складають SWOT - матрицю. В результаті проведеного дослідження повинні бути виявлені і ранжовані стратегічні проблеми та розроблено стратегічна програма розвитку підприємства [14, c. 85-87].

До зовнішніх факторів, що впливають на діяльність підприємств відносять:

економіка держави (рівень розвитку, аналіз таких показників, як: ВВП, темп інфляції, рівень безробіття, продуктивність праці, ставки оподаткування та ін.);

політична система держави (особливості існуючої політики держави в галузі захисту прав підприємців та подальшого розвитку підприємницької діяльності);

правове поле (аналіз регулювання підприємницької діяльності законодавчими актами України);

соціально-культурний фактор (рівень розвитку суспільства в цілому, структура та характеристика існуючого ринку праці; рівень безробіття тощо);

технологічні можливості (рівень розвитку науки і техніки держави; рівень розвитку засобів зв'язку, транспорту, телекомунікації тощо).

Наслідки, до яких можуть призвести потенційні загрози, виявляються через руйнування підприємств, їх приведення до критичного стану, важкого стану або легких пошкоджень.

Як було зазначено у другому розділі «Аналіз зовнішніх загроз для фінансової безпеки суб’єктів господарювання в Україні» особливо актуальними є такі зовнішні загрози як рейдерство, гринмейлерство, кардерство (кардеринг), конкурентна розвідка.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Аналіз фактичних і статистичних даних по Дніпропетровській області щодо надходження іноземних інвестицій за останні три роки
Інвестиційна політика є складовою частиною економічної політики держави і повинна бути спрямована на створення оптимальних умов для активізації інвестиційного потенціалу. Основними напрямами інвестиційної діяльності є: створення привабливих умов для роботи іноземних інвесторів; збільше ...

Місцеві податки та збори як складова системи оподаткування України
Сьогодні податки відіграють вирішальну роль у формуванні дохідної частини державного бюджету. Вони виконують роль регулятора економічних відносин у суспільстві. Створення оптимальної системи оподаткування - одне з найголовніших завдань держави. Економічні відносини, пов'язані з податками, ...