Меню сайта

Сутність, зміст та структура доходів залізниць

Перші спроби у визначенні категорії «дохід», на думку багатьох науковців, зробили ще представники класичної школи. Незважаючи на відмінні напрямки їх наукових досліджень, поняття «дохід» траплялося у працях майже всіх дослідників. Розбіжність у тлумачення сутності даної категорії пояснюється широкою сферою застосування доходу на макро- і мікрорівнях.

Дохід дуже поширене, часто застосоване та водночас надзвичайно багатозначне поняття. У сучасних умовах цей термін починає набувати більш ширшого значення та тлумачення. По-перше, дохід - основне джерело прибутку, по-друге: дохід - це складна за структурою категорія, що потребує теоретичного та методологічного уточнення.

В економічній літературі та дослідженнях можна зустріти декілька визначень суті доходу. Згідно з визначеннями економістів Г.Вознюка, А. Загороднюка 1) дохід - це різниця між виторгом з реалізації продукції, робіт та послуг і вартістю матеріальних витрат на виробництво та збут цієї продукції; 2) грошові або матеріальні цінності, отримані від виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності. На думку російського економіста О. Волкова дохід підприємства - це приріст суми грошей над їх витратами на спожиті в процесі виробництва засоби, який отримує підприємство від реалізації новоствореної вартості.

Аналіз літературних джерел свідчать, що існує два підходи, які є базовими і на які спирається сучасна економічна парадигма щодо визначення категорії дохід. Це є ринковий та витратний підходи. Розглянемо найбільш визнанні теорії, які ґрунтуються на цих підходах.

Факторна теорія доходу - розглядає дохід підприємства як результат корисного використання певних видів економічних ресурсів або факторів виробництва.

Компенсаторна теорія доходу - розглядає дохід як плату(компенсацію) підприємцю за ризик в процесі здійснення підприємницької діяльності.

Інноваційна теорія доходу - розглядає певний вид додаткового доходу, сформованим підприємством, коли воно впроваджує новітні технології у виробництво, організаційні та інші інновації, що істотно підвищують продуктивність праці та ефективність діяльності.

Теорія монопольного доходу - пояснює ті випадки, коли більш високий дохід є наслідком недостатньої конкуренції і навіть монопольного становища підприємства на певних сегментах ринку.

Зазначені теорії доходу не тільки не протирічать одна одній, а навіть частково зберігаються. Кожна з представлених теорій розкриває зі своєї точки зору сутність категорії «дохід» і несе інформацію про складний процес формування доходів.

Отже, можна сказати, що доходи являють собою багатогранну економічну категорію, що поєднує в собі такі характеристики як: прирощення вартості підприємства за рахунок продажу товарів і послуг; потік грошових та інших надходжень; а також очікувана властивість об'єкта, яка є мотивом створення, виробництва, володіння, використання цього об'єкта. У бухгалтерському обліку доходи показують збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів (зменшення зобов'язань), унаслідок чого, як правило, власний капітал підприємства.

Проаналізувавши існуючі тлумачення категорії «дохід», можна сформулювати сутність визначення «дохід залізничного транспорту». Доходи залізничного транспорту по своїй суті характеризують активність діяльності залізниць у ринковому просторі, при цьому набувають особливого значення в сучасних умовах господарювання - внаслідок недостатньої інвестиційної привабливості галузі та вкрай недосконалого амортизаційного механізму, доходи як база отримання прибутку є ключовим джерелом формування фінансових ресурсів як поточного, так і стратегічного значення.

Сутність доходів залізничного транспорту полягає в отриманні та надходженні економічних вигод від звичайної діяльності галузі. Під доходами від звичайної діяльності слід розуміти, доходи від вантажних та пасажирських перевезень та доходи від інших видів діяльності. Отже, дохід залізничного транспорту - це надходження економічних вигод в результаті ефективного управління перевізним процесом.

Водночас, потрібно розрізняти поняття «дохід» та «доходні надходження» від перевезень. Доходи залізниці від перевезення - це сума коштів, за виконані вантажні та пасажирські перевезення та пов'язані з ними послуги конкретною залізницею в її межах відповідно до діючої системи розподілу доходів. Доходні надходження є коштами, що надійшли на доходні рахунки залізниці через розрахункові товарні контори й каси залізничних станцій за перевезення вантажів, пасажирів.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Дослідження конкурентоспроможності продовольчих товарів
На сучасному етапі під терміном “товар” розуміють весь комплекс матеріальних та нематеріальних властивостей, до яких належить упаковка, колір, ціна, престиж виробника та роздрібного торгівця, тобто все те, на що звертає увагу покупець, шукаючи товар для задоволення власних потреб і бажан ...

Заощадження домогосподарств в Україні та їх мотивація
Заощадження домогосподарств - це джерело капіталу, тобто ключового фактора виробництва, який визначає перспективи розвитку національного господарства в цілому. В свою чергу, досягнення та підтримання стабільних темпів економічного зростання є пріоритетним завданням економічної політики у ...