Меню сайта

Аналіз структури доходів залізничного транспорту України

На основі таблиці 2.1, далі розглянемо питому вагу кожної залізниці у доходах від вантажних перевезень (рис.2.1).

Рис. 2.1 Питома вага залізниць у доходах від вантажних перевезень за 2010 р.

З рис. 2.1 помітно, що у 2010 році найбільшу питому вагу склали доходи від перевезень вантажів на Донецькій залізниці, яка становила 19,1%, але якщо порівнювати дану величину з минулим роком, то вона буде меншою на 0,1%, а найменшу частку - на Південній залізниці, її величина дорівнювала 13,8%.

Питома вага у доходах від вантажних перевезень на Придніпровській залізниці в 2010 році склала 17,1%, це на 0,2% більше, ніж у 2009 році.

Виходячи з даних таблиці 2.1, можна сказати, що на Південній залізниці протягом 2008-2010 рр. спостерігалася тенденція зменшення частки у доходах від вантажних перевезень. Так, її величина у 2008 р. дорівнювала 14,1%, у 2009 році вона зменшилась на 0,1% в порівнянні з попереднім роком, а у 2010 році дана частка Південної залізниці була меншою на 0,2%, ніж у 2009 р. та становила 13,8%.

Як видно з рис. 2.1, у структурі доходів українських залізниць від вантажних перевезень, частка доходів Південно-Західної залізниці протягом 2009-20010 рр. дорівнювала 15,8%.

Питома вага Одеської та Львівської залізниць у доходах від вантажних перевезень за 2010 р. становила відповідно 17,5% та 16,1%.

На рисунку 2.2 зображена питома вага залізниць у доходах від пасажирських перевезень за 2010 рік.

Рис.2.2 Питома вага залізниць у доходах від пасажирських перевезень за 2010 р.

Проаналізувавши рис. 2.2, можна сказати, що найбільшу частку склали доходи від пасажирських перевезень на Південно-Західній залізниці, її розмір становив 31%, а найменшу - на Донецькій залізниці, її питома вага у 2010 році дорівнювала 9,6%, це на 0,5% менше, ніж у попередньому році.

В 2010 р. частка Придніпровської залізниці у доходах від пасажирських перевезень склала 21,4%, тобто вона збільшилась на 0,6% в порівнянні з 2009 роком.

На Південній залізниці, у структурі доходів від пасажирських перевезень, її питома вага в 2010 р. дорівнювала 15,8%.

Питома вага Одеської та Львівської залізниць у доходах від пасажирських перевезень за 2010 р. становила відповідно 12,2% та 10%.

Розділ 3. Напрямки покращення процесу формування доходу залізниць України

.1 Шляхи підвищення дохідності пасажирських перевезень залізничного транспорту

На сьогодні пасажирські перевезення є збитковими, здебільшого причиною збитковості даного виду перевезень на залізницях є неефективні тарифи, що суперечать соціальній значимості залізничного транспорту. Має місце інша низка проблем, а саме: значна вартість оновлення рухомого складу та магістралей, що мають відповідати сучасним потребам споживачів, також недосконала організація праці та неефективне використання фінансових ресурсів, і насамперед, майже повна відсутність ефективних інноваційних заходів щодо наближення галузі до рівня світових стандартів.

Створення організаційної моделі управління залізничним транспортом України за холдинговим типом дозволить: усунути перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних; надати підприємствам відносну самостійність у питаннях розподілу фінансових ресурсів та в прийняті оперативних рішень; за рахунок розпорядження частиною прибутку будуть створені умови додаткового стимулювання працівників; з’явиться можливість залучати інвестицій ззовні; та активізувати створення конкурентного середовища, тощо.

Підвищення дохідності комплексу пасажирських перевезень залізничним транспортом під час трансформаційних процесів організаційної структури управління галуззю можливо за рахунок оптимізації роботи залізничного транспорту (підвищення продуктивності праці, оптимізація використання основних засобів), що дозволить вивільнити додаткові кошти, спрямовані на модернізацію галузі, зокрема пасажирського комплексу, також за рахунок оптимізація збиткових маршрутів, збільшення пасажирообігу та підвищення конкурентоспроможності залізничної галузі.

Пошук резервів підвищення продуктивності праці на залізничному транспорті істотно не відрізняється від будь-якого виробничого підприємства. Проте необхідно зауважити, що скорочення продуктивності праці на залізничному транспорті пов’язано передусім з недосконалістю системи управління залізничним транспортом та неефективною кадровою політикою. Річ у тому, що існуючу кадрову політику на залізничному транспорті було започатковано ще за часів СРСР, тобто вона була в умовах більшого вантажообігу та пасажирообігу.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Експорт та імпорт капіталу
Актуальність теми. Кожна країна володіє певними інвестиційними ресурсами, що склада­ються з її власних (національних) та іноземних інвестицій. Ці ресурси можуть використовуватися як для внутрішнього, так і для зарубіжного інвестування. напрямком руху інвестиційних ресурсів пов'язані поня ...

Управління фінансами
Необхідність переходу в Україні до інформаційного суспільства ставить перед урядом завдання формування єдиного інформаційного простору (ЄІП) в державному управлінні. Для цього необхідно враховувати особливості функціонування всіх гілок влади державного управління, законодавчих процесів, ...